Více času na podstatné

SFŽP vyhlásil XLVII. výzvu na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik (PO5)

29.04.2013 08:45

Ministerstvo životního prostředí vyhlásil prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XLVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci PO 5 (omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik) se přijímají od 2.5. do 31.10. 2013.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 5  jsou přijímány od 2. května do 31. října 2013. Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí .

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění  Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP .

V rámci této výzvy není žadatel povinen k žádosti předkládat:
- Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Informace k čl. 7, bodu 3 směrnice MŽP č. 12/2012:
Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

Informace ke konci programového období 2007 - 2013:
Aby měli žadatelé a příjemci podpory jistotu, že jim budou proplaceny veškeré nárokované způsobilé výdaje, je nutné podat Žádosti o platbu nejpozději do konce listopadu 2015.

Příjem a hodnocení žádostí bude probíhat ve dvou fázích - první fáze se bude týkat žádostí podaných od 2. 5. 2013 do 31. 7. 2013, druhá fáze žádostí podaných od 1. 8. 2013 do 31. 10. 2013.

Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP, specifikované v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, je nutné pro žádosti spadající do první fáze podat nejpozději do 2. 7. 2013, pro žádosti spadající do druhé fáze nejpozději do 2. 10. 2013.

 

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty k XLVII. výzvě

 

Zdroj: SFŽP