Více času na podstatné

Skupina poslanců předložila návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Operátor trhu by měl nově získávat peníze ze státního rozpočtu měsíčně.

18.01.2013 12:18

Skupina poslanců předložila poslanecké sněmovně návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Nová právní úprava by měla podle návrhu zjednodušit a zlevňit celý systém transferu prostředků ze státního rozpočtu operátorovi trhu a to změnou čtvrtletní frekvence na frekvenci měsíční. Dále návrh formálně upřesňuje název a účel dotace ze státního rozpočtu, která je jednou ze složek financování podpory elektřiny z podporovaných zdrojů.

 

Dotace ze státního rozpočtu je jednou ze složek financování podpory elektřiny z podporovaných zdrojů a jediný zdroj financování provozní podpory tepla. Dosavadní právní úprava naráží na limity stávajícího ustanovení § 29 zákona, které stanoví čtvrtletní frekvenci pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Ministerstvem průmyslu a obchodu (ministerstvo) operátorovi trhu. Tento časový rozvrh poskytování dotace ze státního rozpočtu dále zvyšuje náklady na podporu obnovitelných zdrojů energie, což vyplývá z potřeby zajištovat finanční prostředky pro výplatu provozní podpory elektřiny a tepla, kterou je  povinen ze zákona v daných termínech operátor trhu vyplatit, a proto se navrhuje výplata s měsíční frekvencí. Potřebná výše prostředků pro výplatu podpory v termínech daných současným zákonem není z hlediska časového zcela kryta z příjmů, které jsou na podporu elektřiny určeny - tedy z úhrady části ceny elektřiny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny a dotací ze státního rozpočtu.

Z uvedeného důvodu je pro zajištění plnění všech zákonných povinností potřeba, aby operátor trhu (který procesně zajištuje výplatu podpory) překlenul úvěrem uvedené časové období, kdy není shoda mezi výší nákladů na podporu elektřiny z OZE vyplacené výrobcům elektřiny z OZE a výší výnosů sloužících na úhradu podpory elektřiny z OZE, z důvodu nedostatku finančních prostředků v řádu mld. Kč. Dosavadní výpočty ukazují, že úvěrová služba operátorovi trhu, jejíž náklady by musely být následně započteny do nákladů na podporu elektřiny z OZE, by činila cca 80 až 100 mil. Kč.

Současná právní úprava (§ 29) přímo stanovuje požadavek podání žádosti o poskytnutí dotace ze strany operátora trhu. Tato obecně závazná procedura je již obsažena v jiném právním předpise (zákon o rozpočtových pravidlech), a proto se v zákoně č. 165/2012 Sb., jeví jako nadbytečná, přičemž bude vždy zřejmé, jaká částka bude operátorovi trhu poskytována a zákon jednoznačně stanoví termíny jejího uvolňování k 25. dni každého kalendářního měsíce, a to ve výši jedné dvanáctiny částky stanovené na tyto účely.

Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh novely zákona předložili poslanci - F. Sivera, A. Rádl, J. Bureš, M. Urban, F. Laudát, J. Husák, K. Šidlo, P. Hojda, C. Zapletal a J. Rusnok. Návrh zákona je veden jako sněmovní tisk č. 900.

 

Dokumenty ke stažení:

Návrh zákona včetně důvodové zprávy

Platné znění zákona s vyznačením změn

 

Zdroj: důvodová zpráva k návrhu

 

 

 

 

 

 

 

Návrh poslanců Františka Sivery, Aleše Rádla, Jana Bureše, Milana Urbana, Františka Laudáta, Jana Husáka, Karla Šidla, Pavla Hojdy, Cyrila Zapletala a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb.