Více času na podstatné

Skutečné vícenáklady na podporu obnovitelných zdrojů v prvním pololetí letošního roku výrazně převyšují předpoklady z konce loňského roku

06.09.2011 09:01

Energetický regulační úřad vyhodnotil údaje o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů v prvním pololetí letošního roku. Na základě tohoto vyhodnocení byl stanoven reálný předpoklad celkové roční výroby z těchto zdrojů v roce 2011, včetně jejího dopadu do regulovaných cen v následujících letech. ERÚ konstatuje, že v průběhu prvního pololetí letošního roku došlo k výraznému nárůstu výroby oproti předpokladu, kalkulovanému do regulovaných cen pro rok 2011.

Celkově při srovnání aktuálních hodnot výroby ze všech obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů oproti původně předpokládaným kalkulacím vychází nárůst vícenákladů o cca 3,7 mld. Kč. Tento deficit bude nutné následně promítnout do regulovaných cen v roce 2013 a dalších letech.

Zásadní vliv na tento trend mají zejména fotovoltaické zdroje, připojené do distribučních sítí v samotném závěru roku 2010. Zatímco pro rok 2011 bylo v konečné fázi výpočtů uvažováno s instalovaným výkonem ve fotovoltaických zdrojích ve výši 1770 MW, skutečný instalovaný výkon ve FVE činil na konci února letošního roku 1903 MW. Za předpokladu přibližně shodného vývoje výroby u těchto zdrojů i ve druhém pololetí lze očekávat, že se jejich výroba zvýší z původně uvažovaných 1,76 TWh za rok na 2,3 TWh.

U ostatních druhů obnovitelných zdrojů, hlavně u bioplynových stanic se na základě vyhodnocení výsledků prvního pololetí předpokládá o 0,7 TWh nižší výroba než ERÚ na konci minulého roku kalkuloval.

 

Zdroj: ERU