Více času na podstatné

Slovensko sepsalo petici proti novému zákonu o odpadech, prezident nakonec normu podepsal

08.04.2015 12:27

Petici s více než 6500 podpisy doručili včera do podatelny Kanceláře prezidenta SR představitelé iniciativy, jejímž cílem je zastavit schválení nového zákona o odpadech. Prezidenta Andreje Kiska žádají, aby ho vrátil na jednání Národní rady SR. "Komu může vyhovovat vytváření monopolu na trhu s odpadem," ptá se člen petičního výboru. Rozhodování o tom, zda tento významný zákon podepíše nebo jej vrátí Národní radě Slovenské republiky s připomínkami, však podle prezidenta nebylo jednoduché.

V petici zároveň iniciátoři vyzývají vládu Roberta Fica, aby byl zákon přepracován ve prospěch všech občanů Slovenska. Obávají se, že takto schválený zákon povede k vyšším poplatkům za odvoz a likvidaci odpadu.

Zákon podle iniciátorů petice bude negativní dopady i na šíření černých skládek a tím i na další znehodnocování našeho životního prostředí.

Schválený zákon diskriminuje soutěše organizace působící v odpadovém hospodářství na Slovensku. V konečném důsledku způsobí ztrátu cca 2 500 pracovních míst v odvětvích zpracování odpadů a jejich recyklace na území Slovenské republiky, " uvedl člen petičního výboru Vladimír Šinák. "Komu může vyhovovat vytváření monopolu na trhu s odpadem, komu může vyhovovat zvyšování cen za smetí pro všechny občany Slovenska, komu může vyhovovat rušení pracovních míst na Slovensku?" Ptá se Šinák.

Petiční výbor také upozorňuje, že Evropská komise pravděpodobně začne proti České republice řízení o porušení předpisů EU v tzv. infringement procedure a uloží České republice příslušné sankce.

Aktivisté dnes zároveň odstartovaly okružní jízdu po Slovensku, ve které schcú občanům vysvětlovat nebezpečí schváleného zákona na jejich každodenní život.

 

Prezident Andrej Kiska podepsal zákon o odpadech
Rozhodování o tom, zda tento významný zákon podepíše nebo jej vrátí Národní radě Slovenské republiky s připomínkami, však podle prezidenta nebylo jednoduché. V zákoně o odpadech prezident zjistil několik nejasných ustanovení, které samy o sobě nezakládají důvod k vrácení zákona jako celku. Přesto jsou tak významné, že na ně už teď upozorňuje.

K těmto sporným paragrafem zákona o odpadech patří především tato ustanovení:

1. Ustanovení § 59 odst. 8 zákona, který ukládá obci povinnost uhradit náklady přesahující výšku obvyklých nákladů v příslušném regionu. Hlava státu rozumí snaze zákonodárce vytvořit pro organizace odpovědnosti výrobců nástroj, kterým by se mohly bránit proti příliš vysokým cenám za tříděný sběr odpadu. Ale způsob, jakým to zákon řeší, by mohl být v rozporu s čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanoví zásadu, podle níž náhradu škody hradí znečišťovatel.

Zásada "znečišťovatel platí" patří podle článku čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie mezi základní zásady politiky Evropské unie v oblasti životního prostředí. Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že nikdo není povinen nést náklady spojené s odstraněním znečištění (odstraňování odpadů), na kterém se nepodílel.

2. Cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62 / ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech v platném znění je mimo jiné zajištění funkčního vnitřního trhu tak, aby se odstranily překážky obchodu a narušení a omezení hospodářské soutěže v Evropské unii.

Podle § 81 odst. 22 zákona obec může pro nakládání s odpady z obalů a odpadů z neobalových výrobků sbíraných spolu s obalovými odpady uzavřít smlouvu pouze s jednou organizací odpovědnosti výrobců pro obaly na dobu nejméně jednoho kalendářního roku.

Zároveň je smluvní vztah s obcí podle § 28 zákona pro organizaci odpovědnosti výrobců nezbytnou podmínkou pro získání autorizace na svou činnost podle tohoto zákona. Podle § 94 zákona může organizace odpovědnosti výrobců přijít o autorizaci v případě nesplnění povinností vyplývajících z § 28 odst. 7, mimo jiné v případě, že nebude schopna smluvně zajistit objem sklizně, který odpovídá souhrnnému sběrového podílu výrobců, které zastupuje.

Schválený zákon může představovat několik rizik pro hospodářskou soutěž na relevantním trhu:

 

  • soutěž mezi organizacemi odpovědnosti výrobců se bude do značné míry odehrávat na úrovni obcí, nikoli na úrovni výrobců, protože zajištění dostatečného počtu smluv na pokrytí souhrnného sběrového podílu výrobců, které zastupuje, bude pro organizace rozhodující podmínkou získání a udržení autorizace,
  • získání ze zákona exkluzivní smlouvy s obcí jednou organizaci negativně ovlivňuje schopnost konkurenční organizace smluvně zajistit dostatečný objem sklizně, což může omezovat reálnou soutěž na relevantním trhu,
  • ustanovení principu "jedna obec - jedna smlouva" je třeba vykládat ve spojitosti s § 135 odst. 13 zákona, jakož i se skutečností, že podle veřejně dostupných údajů na relevantním trhu působí soutěžitel, který má smlouvy uvedené v citovaném paragrafu uzavřeno s více než 1 500 obcemi a městy. I přesto, že smlouvy uzavřené podle dosavadních předpisů jsou smluvní strany oprávněny písemně vypovědět iz důvodu nabytí účinnosti tohoto zákona, dává zákon tomuto jednomu soutěžiteli faktickou výhodu oproti ostatním organizacím odpovědnosti výrobců a může vést ke vzniku subjektu s dominantním postavením na relevantním trhu,
  • po počátečním rozdělení relevantního trhu mezi organizace odpovědnosti výrobců může princip "jedna obec - jedna smlouva" představovat natolik závažnou bariéru, že možnost případného vstupu nového subjektu na trh bude omezena, stejně jako reálná vzájemná soutěž stávajících subjektů.


Prezident Slovenské republiky Andrej Kiska dospěl k závěru, že tyto výhrady k některým ustanovením zákona o odpadech mají charakter, který by postačoval k jejich promítnutí do připomínek při vrácení zákona Národní radě Slovenské republiky. Na druhé straně, navrhnout jen vypuštění kritizovaných ustanovení není dostačující.

Vypuštění výše uvedených ustanovení zákona by vyžadovalo přepracování několika na ně navazujících ustanovení zákona. Na to prezident České republiky není oprávněn, neboť nedisponuje právem zákonodárné iniciativy, a nemůže v rámci práva veta navrhovat poslancem parlamentu takovou rozsáhlou "novelizaci" schváleného zákona.

Hlava státu však očekává, že během doby od vstupu zákona o odpadech do jeho vstupu v platnost zainteresovaní, především Ministerstvo životního prostředí České republiky, přispějí k tomu, aby se z obsahu této důležité zákonné úpravy odstranili nedostatky, které by mohly vést k negativním důsledkům nejen pro uživatele tohoto zákona, ale i pro Slovenskou republiku, která je zodpovědná za správnou implementaci práva Evropské unie.

 

Mohlo by Vás zajímat:

Minister životného prostredia Peter Žiga dnes podal demisiu (1.4.2015, Odpady-portal.sk)

 

Zdroj: Odpady-portal.sk, Tisková zpráva Kanceláře Prezidenta SR