Více času na podstatné

Sníh není odpadní voda

21.01.2010 07:53

vyvazeni snehu.jpgSněhové srážky jsou ve své podstatě dešťovými srážkami, sníh jako takový má tedy povahu srážkových vod. Vodní zákon neupravuje nakládání se srážkovými vodami a neřadí je mezi vody odpadní. Proto se na odvádění srážkových vod neuplatní stejné principy jako na vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Ty lze na rozdíl od srážkových vod vypouštět pouze na základě povolení vodoprávního úřadu a v souladu s ním.

Sníh se do řek dostává samovolně, i bez jeho mechanického odvážení
Z praktického hlediska je třeba poukázat na to, že přirozeným táním sněhu dochází k jeho odtoku do sítí dešťových kanalizací, které nejsou zakončeny čistírnami odpadních vod, neboť odvádění odpadních vod není jejich funkcí. Účelem těchto kanalizací je odvádět pouze vody srážkové, a to ať už  se jedná o vody vzniklé v důsledku srážek dešťových či sněhových. Tyto dešťové kanalizace přitom bývají vyústěny přímo do povrchových vod. Z toho vyplývá, že již samovolným odtokem srážkové vody vzniklé táním sněhu dochází k průniku těchto vod do vodních toků.

 

Zdroj: aktuaility čižp, Oldřich Janeba