Více času na podstatné

Sobotka: Prioritou vláda je integrace územního a stavební řízení s procesem EIA

30.09.2014 08:27

V projevu předseda vlády Bohuslav Sobotky na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy, který se konal včera v Brně uvedl, že prioritou vlády je i integrace územního a stavebního řízení ale také procesu EIA do jednoho řízení tak, aby se maximálně zrychlilo povolování nových staveb. Tato významná reforma by měla podle Sobotky proběhnout v roce 2015. Co se týče klimatické politiky, tak Sobotka uvedl, že vláda bude postupovat tak, aby klimatická politika Evropské unie neohrozila konkurenceschopnost evropského průmyslu a aby nepřinesla další neúměrné zatížení v důsledku podpory obnovitelných zdrojů. Česká republika bude podporovat stanovení jednotného evropského cíle, pokud jde o snižování emisních skleníkových plynů. Dále premiér uvedl, že stanovení podílu obnovitelných zdrojů by mělo zůstat v kompetenci jednotlivých členských zemí Evropské unie, protože každá z těchto zemí má své vlastní přírodní podmínky.

 

Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně 29. září 2014

 

Vážený pane prezidente Hanáku, vážené dámy, vážení pánové,

česká ekonomika prošla v nedávné minulosti krizovým obdobím, zažili jsme několik let ekonomického poklesu. Jsem velmi rád, že rok 2014 bude pro naši ekonomiku rokem obratu. Pro celý rok je prozatím očekáván růst našeho hospodářství o 2,6 %. Chci při této příležitosti poděkovat podnikatelům a také jejich zaměstnancům, kteří k tomuto růstu ekonomiky svou invencí a svou tvrdou prací přispěli. Chci vás ujistit o tom, že nová česká vláda postupně přijímá opatření, která dále podporují ekonomické oživení v naší zemi. Naše hospodářská politika je zaměřena na sledování dvou hlavních cílů: zaprvé zaměstnanosti a současně zadruhé rozpočtové odpovědnosti s cílem udržet deficit veřejných financí pokud možno hluboko pod 3 % hrubého domácího produktu. Jak už zde zmínil pan prezident Hanák ve svém vystoupení, vláda dokončuje v rámci tripartitního dialogu Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR, který zahrnuje prorůstové aktivity jednotlivých ministerstev pro zbytek roku 2014, ale zejména pro rok 2015 stanoví těmto aktivitám jasný časový harmonogram a stanoví také konkrétní indikátory, podle kterých bude plnění tohoto plánu vyhodnocováno. Tyto konkrétní kroky pro podporu hospodářského růstu jsou koncipovány s cílem urychleně zmobilizovat růstový potenciál naší země. Na úrovni vlády máme tyto konkrétní prorůstové priority:
Je to efektivní čerpání evropských fondů. Musíme dnes dělat vše pro maximálně rychlé a efektivní dočerpání zbylých prostředků v ještě stávajících operačních programech a současně je nutno připravit se rychle na čerpání prostředků z fondů Evropské unie v rámci nových programů tak, aby první výzvy mohly být začít vypisovány zkraje roku 2015. Další významnou prioritou vlády jsou investice do veřejných projektů, které mají vysoký multiplikační efekt, jako je například dostavba páteřní infrastruktury, ale též projekty, které umožní sladění rodinného a pracovního života a umožní vyšší participaci na trhu práce, jako je výstavba startovacích bytů nebo rozšíření kapacit mateřských škol. Cílem vlády je odstranit legislativní bariéry, které dnes brání zrychlení veřejné výstavby. Další prioritou vlády je integrace územního a stavebního řízení ale také procesu EIA do jednoho řízení tak, abychom maximálně zrychlili povolování nových staveb v naší zemi. To je významná reforma, která by v rámci legislativy měla proběhnout právě v roce 2015. Další prioritou vlády je transparentní, ale současně také efektivní a rychlý systém zadávání veřejných zakázek jako nástroj podpory výstavby a podnikání. Mezi další priority patří podpora exportu prostřednictvím zajištění úvěrové pomoci a pojištění exportu a posilování nástrojů ekonomické diplomacie. Naším cílem je také zvýšení potenciálu sektoru informačních a komunikačních technologií prostřednictvím budování dostatečné infrastruktury umožňující přístup k vysokorychlostnímu internetu a podporu sdílených služeb.
Důležitým cílem je samozřejmě také efektivní výkon fungující veřejné správy, která je klíčovým předpokladem pro obnovu hospodářského růstu a zvyšování zaměstnanosti. Vláda si velmi dobře uvědomuje to, co bylo velkým handicapem České republiky z hlediska hodnocení konkurenceschopnosti naší země v minulých letech, že to právě byla neefektivní a málo kvalitní veřejná správa. Proto jsme také přijali zákon o státní službě, který by měl začít platit od 1. ledna příštího roku. A v neposlední řadě je naším cílem také podpora zaměstnanosti prostřednictvím posílení kapacit úřadů práce, zlepšení jejich fungování, pomoci dlouhodobě nezaměstnaným, včetně posílení motivace pracovat a nebýt závislý na dávkách. Náš sociální systém v tomto směru potřebuje jasné změny.

Jak už zde zmínil pan prezident Svazu průmyslu a dopravy, Svaz průmyslu a dopravy České republiky vyhlásil rok 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání. To je velmi důležitý a vážný signál, který vláda vnímá. Je mi ctí sdělit a potvrdit, že jako předseda vlády přijímám nad tímto projektem záštitu. Stejně tak chci potvrdit, že vláda je připravena poskytnout tomuto projektu podporu ze státního rozpočtu. Chtěl bych rovněž připomenout v této souvislosti, že k podpoře technického vzdělávání už byla podepsána smlouva mezi ministerstvem školství a Svazem průmyslu a dopravy. Také Národní ústav pro vzdělávání bude podporovat technické vzdělávání revizí Rámcových vzdělávacích programů. To je velmi důležité právě pro to, aby se technické obory a projekty dostaly i do vzdělávacích programů v rámci základních a středních škol. Vláda již letos vyčlenila 200 miliónů korun na Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání a ministerstvo školství může tento program vyhlásit i v roce 2015.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych ještě podrobněji zmínil některá témata, která jsou velmi důležitá pro oblast spolupráce vlády a průmyslu v naší zemi. První téma, které bych chtěl podtrhnout, je otázka budoucnosti energetiky. K tomu tři poznámky. Za prvé, pokud jde o budoucnost energetiky, prioritou a důležitou oblastí je zabezpečení dopravních cest pro paliva a energie v Evropě. Potřebujeme celoevropsky propojené energetické přenosové sítě připravené na velké výkyvy přenosu vzhledem k masívnímu zapojení alternativních energetických zdrojů, abychom aktivně předcházeli rizikům blackoutů z přepětí. Potřebujeme také propojit české plynovody a ropovody do všech geografických směrů – tak si zajistíme možnost dovozu ropy a plynu z různých zdrojů v případě výpadku jednoho nebo několika z nich. To je důležité v rámci posílení energetické bezpečnosti. A když už jsem u energetické bezpečnosti, k jejímu posílení přispívá i rozvoj domácích energetických zdrojů. Do konce roku bude připravena aktualizace Energetické koncepce České republiky, bude připravena aktualizace Surovinové politiky naší země a bude rovněž připraven plán dalšího rozvoje jaderné energetiky v České republice. Jsem přesvědčen o tom, že jádro bude i nadále důležitou součástí našeho energetického mixu a že se budou rozvíjet obě naše jaderné elektrárny – Temelín i Dukovany. Pokud jde o energetiku, ještě mi dovolte dvě stručné poznámky. Pokud jde o ceny elektrické energie, vláda si uvědomuje, že český průmysl byl výrazně zatížen vlivem podpory obnovitelných zdrojů energie, což ohrožuje v řadě oblastí jeho konkurenceschopnost. Proto vláda připravuje nový energetický zákon, který by měl přispět ke snížení této zátěže pro odvětví s vysokou spotřebou energie tím, že se tyto úlevy nepromítnou do vyšších cen pro domácnosti. Návrh zákona je v tuto chvíli projednán v Legislativní radě vlády a předpokládám, že během měsíce by měl být také projednán na vládě.
Poslední poznámka k energetice: jak jistě víte, připravuje se nový energeticko-klimatický balíček Evropské unie. Česká vláda koordinuje svou pozici i postup vyjednávání jak se Svazem průmyslu a dopravy, tak se sociálními partnery v rámci tripartity. Budeme i nadále postupovat tak, aby klimatická politika Evropské unie neohrozila konkurenceschopnost evropského průmyslu, aby nepřinesla další neúměrné zatížení v důsledku podpory obnovitelných zdrojů. Jako Česká republika budeme podporovat stanovení jednotného evropského cíle, pokud jde o snižování emisních skleníkových plynů, ale domníváme se, že stanovení podílu obnovitelných zdrojů na energetiky jednotlivých zemí by mělo zůstat v kompetenci jednotlivých členských zemí Evropské unie, protože každá z těchto zemí má své vlastní přírodní podmínky.

Dovolte mi, abych ještě zmínil otázku v oblasti podpory investic. Snažíme se, abychom obnovili agenturu CzechInvest, která patřila k těm nejlepším agenturám podobného typu ve střední Evropě. Agentura má vypracovaný nový plán pro léta 2014–2017, kterým chce řešit slabá místa, například v oblasti české legislativy, lidských zdrojů či infrastruktury a zejména koordinaci aktivit všech zainteresovaných subjektů státní správy. Vláda schválila novelu o investičních pobídkách, která reaguje na nová pravidla Evropské komise. Chci potvrdit fakt, že investoři mají i nadále o Českou republiku velký zájem. Za první pololetí letošního roku eviduje agentura CzechInvest 160 investičních projektů. To znamená, že by tyto investice mohly v letošním roce přinést českému hospodářství 78 miliard korun a vytvořit přes 14 tisíc nových pracovních míst. Chci zde také zmínit další důležitou novelu, po které volá řada podnikatelů v naší zemi, a to je novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. V minulých letech došlo k výraznému zdražení poplatků za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, což následně zablokovalo rozvoj řady výrobních aktivit v naší zemi. My jsme připraveni jako vláda v krátkém čase projednat novelu zákona, která by umožnila snížit poplatky za vynětí půdy z půdního zemědělského fondu pro aktivity výrobního typu ve stávajících průmyslových zónách. Chci také zmínit nový operační program podnikání pro inovace, který by měl pro inovace a konkurenceschopnost pro léta 2014–2020 přinést takřka 116 miliard korun, což je o téměř 40 % více finančních zdrojů, než bylo vyčleněno pro dobíhající operační program podnikání a investice. Tento nový program, který je v tuto chvíli v závěrečné fázi projednávání Evropskou komisí by měl podpořit vyšší konkurenceschopnost malých a středních českých podnikatelů. Akcentuje podporu aplikovaného výzkumu, vývoj a inovace a vůbec udržitelnou ekonomiku založenou na znalostech a inovacích, což koneckonců odráží priority Evropské unie. Důležitým polem pro vládní aktivitu je podpora exportu a ekonomické diplomacie. Jsem rád, že byla uzavřena dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu o koordinaci politické diplomacie. Doufám, že touto dohodou končí neprogresivní soupeření obou institucí, které jsme tady zažívali v minulých letech. Smlouva o spolupráci zastupitelských úřadů a zahraničních kanceláří CzechTradu a CzechInvestu včleňuje odborné pracovníky Ministerstva průmyslu a obchodu do sítě zastupitelských úřadů, a vytváří tak jejich jednotnou síť. Výsledkem této dohody je i zřízení univerzálního Klientského centra jako jednotného vstupního místa pro informace a služby, které jsou poskytovány českým exportérům. Vláda také projednala rozdělení prostředků na rozšíření sítě našich ekonomických diplomatů, tzn. že v následujících dvou letech by se měl navýšit jejich počet o 26 osob a v příštím roce to bude dalších 12 ekonomických diplomatů. Chci také zmínit fakt, že se zabýváme ekonomickou a personální stabilizací České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Hlavním úkolem nového managementu je zajistit finanční stabilitu obou společností, v souvislosti s přechodně zhoršeným úvěrovým portfoliem České exportní banky. Rádi bychom zvýšili počet vývozců ze segmentu malých a středních podniků a chceme také podporovat export v oblasti výzkumu a vývoje. Vláda se přirozeně snaží podporovat nová teritoria pro náš export. Chci zmínit pozitivní letošní obrat ve vztazích s Čínskou lidovou republikou. Domnívám se, že zintenzivnění kontaktů na politické úrovni pomůže podpořit vzájemné obchody a investice. Chci zmínit také posílení a zintenzivnění vztahů s Korejskou republikou. Už zde zazněla otázka sankcí. V souvislosti se sankcemi, které uvalila Evropská unie na Rusko, samozřejmě vyvstala otázka dopadu těchto sankcí na naši ekonomiku a zejména otázka dopadu odvetných sankcí ze strany Ruské federace na český export. Vláda v rámci obhajoby národních zájmů aktivně ovlivňovala podobu sankcí, které Evropská unie postupně vůči Rusku uplatňovala. A dosáhli jsme takové úpravy sankcí, aby co nejméně dosáhly na strojírenský export. Jak už zde bylo zmíněno, byla vytvořena pracovní komise, která zpracovala analýzu a návrh konkrétních opatření měřících eliminaci potenciálních ztrát pro české hospodářství. Tato pracovní skupina bude i nadále pracovat, bude monitorovat situaci v české ekonomice a připravovat konkrétní opatření pro vládu a vláda je bude projednávat na svém příštím zasedání. Dopady na náš export zatím nejsou velké, ale pokles našeho exportu, podotýkám, může nastat v budoucnu, pokud budou eskalovat vzájemné sankční akce. Proto je velmi důležité, abychom pokračovali v hledání nových trhů, chci zmínit Kazachstán, Azerbajdžán nebo Bělorusko, chci zmínit Turecko, Indii, Brazílii nebo státy evropského zálivu. V těchto zemích budou podniknuty během příštího roku akce ze strany politicko-ekonomické diplomacie české vlády.

Dovolte mi, abych se ještě zmínil o oblasti podpory vědy a výzkumu inovací a také oblasti podpory školství. Věda, výzkum a inovace patří mezi vládní priority, je to zobrazeno také v návrhu rozpočtu na příští rok. Chci připomenout, že ještě v rozpočtu letošního roku jsme na to vyčlenili částku 900 miliónů korun, kterými by měly být letos posíleny výdaje na vědu, výzkum a inovace. Jsme přesvědčeni o tom, že v naší zemi je potřeba vytvořit standardní systém řízení v oblasti vědy a výzkumu, proto také v rámci vlády byla nově zřízena pozice místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Je potřeba si uvědomit, že agenda vědy a výzkumu je dosud roztříštěná mezi vysoké školy, Akademii věd, Grantovou a Technologickou agenturu, ministerstva a nově i vědecká centra vznikající za přispění dotací z EU. Proto pokládáme za důležité, aby člen vlády přímo zastřešil koordinaci směřování vědy a výzkumu, rozdělování peněz mezi jednotlivé aktéry s cílem posílit efektivitu vynaložených prostředků a také podpořit spolupráci vědy a průmyslu. Tady chci zmínit speciálně program epsilon, chci ujistit jak pana prezidenta Hanáka, tak i vás všechny přítomné, že vláda bude na začátku příštího roku hledat další finanční zdroje tak, abychom spolupráci průmyslu a vědy v rámci aplikovaného výzkumu podpořili.

Pokud jde o školství, naše školství je dlouhodobě podfinancované a ve srovnávacích testech čeští žáci a studenti bohužel v řadě sledovaných dovedností zaostávají za svými zahraničními kolegy. Budeme se snažit systematicky zvyšovat výdaje na školství s důrazem na základní a střední školství včetně otázky platů učitelů a zaměstnanců veřejných škol všech stupňů. Ministerstvo školství ale také začalo pracovat na zjišťování kvalifikačních potřeb a požadavků trhu práce. To je nová věc, která tady v minulosti nebyla. V této věci vznikl materiál, který je nyní projednáván s dotčenými resorty a partnery, jako je Svaz průmyslu a dopravy nebo Hospodářská agrární komora. Pilotně se testují jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou. Naším cílem také je, aby se do maturitní zkoušky, do státní maturitní zkoušky, jako povinný předmět vrátila matematika. Připravuje se také konkrétní podoba mistrovské zkoušky, v roce 2016 se rozběhne její pilotní testování.

Vážené dámy, vážení pánové,

chtěl bych na tomto místě skutečně poděkovat za to, že se vládě v uplynulých osmi měsících dařilo vést poctivý a mnohovrstevný sociální dialog. Vážím si tohoto dialogu a vážím si tohoto dialogu ve vztahu k zaměstnavatelům, ke Svazu průmyslu a dopravy a i ve vztahu k odborům. Jsem přesvědčen o tom, že intenzita tohoto dialogu přispívá ke zvyšování kvality, rozhodování české vlády a umožňuje nám, abychom vedli intenzivní debatu o všech strategických klíčových záměrech, na kterých se naše země potřebuje prostřednictvím vládního rozhodování dohodnout.

Vážené dámy, vážení pánové,

věřím, že před sebou máme období ekonomického růstu. Chci vás ujistit o tom, že vláda bude svými kroky udržitelný hospodářský růst podporovat, s ohledem na podporu ekonomiky byl koneckonců připraven i návrh rozpočtu na příští rok. Rok 2015 bude rokem důležitých změn v oblasti školství, vědy a výzkumu a také stavební legislativy s cílem odstranit zbytečné bariéry, které brání našemu ekonomickému rozvoji. Budeme se soustředit také na vytváření férového podnikatelského prostředí, včetně odstraňování zbytečné byrokracie, včetně boje s korupcí a včetně boje s daňovými úniky.
Doufám, že se nám všem bude dařit společně přispívat ke zdárnému rozvoji celé naší země.

Děkuji za spolupráci a děkuji za vaši pozornost.