Více času na podstatné

Solární asociace radí na co si dát pozor při volbě kolektivního systému pro recyklaci

05.01.2017 07:51

Na základě negativních zkušeností svých členů a dalších provozovatelů FVE s některými nekalými praktikami kolektivních systémů pro recyklaci fotovoltaických panelů zpracovala Solární asociace několik doporučení.

 

1) Máte možnost vypovědět smlouvu s kolektivním systémem a změnit jej?

 • Ujistěte se, zda smlouva uzavřená s některým z kolektivních systémů umožňuje v případě Vaší nespokojenosti jednostrannou výpověď bez udání důvodu. Důvěryhodné kolektivní systémy umožňují výpověď smlouvy 1x ročně, nicméně některé kolektivní systémy přistupují ke svým klientům diskriminačně (jedněm výpověď umožňují a druhým ne)
 • V případě podání výpovědi doporučujeme ověřit termín pro podání výpovědi, které standardně bývají k 30.9., 31.10. nebo 30.11. s účinností od 1.1. následujícího roku (některé kolektivní systémy však na základě dodatku umožňují vypovědět smlouvu kdykoliv během roku)
 • V případě zjištění, že Vaši smlouvu není možné vypovědět po celou dobu životnosti elektrárny (20 nebo 30ti let), doporučujeme se obrátit s podáním stížnosti přímo na Ministerstvo životního prostředí

 

2) Víte, kolik Vás recyklace stojí? Ověřte si, zda kolektivní systém stanovil limit pro administrativní náklady!

 • Maximální výše nákladů by měla být stanovena formou limitu administrativních nákladů, a to nejlépe ve smlouvě s kolektivním systémem
 • Kolektivní systém by měl jasně říci, kolik si za rok maximálně strhne z hrazených příspěvků na svoji režii - v případě vysokých nákladů by mohlo dojít k vyčerpání příspěvků na likvidaci panelů pouze na tuto režii ještě před samotnou recyklací panelů
 • Do administrativních nákladů spadají veškeré provozní náklady kolektivní systému mimo nákladů spojených se samotným zajištění recyklace panelů (sběr, přeprava, zpracování); žádné další extra účtované náklady spojené s kolektivním systémem by vznikat neměly
 • Některým provozovatelům FVE však kolektivní systémy při přechodu k jinému kolektivnímu systému „doúčtovaly“ v rozporu se smlouvou mnohonásobně vyšší „provozní“ náklady (náklady na software, právní služby,…) s účelovým odůvodněním, že je třeba spravedlivě rozpočítat prvotní náklady na spuštění systému
 • Doporučujeme si ověřit, zda kolektivní systém řádně zveřejňuje své hospodářské výsledky, účetní závěrku a výroční zprávu na obchodním rejstříku

 

3) Dostáváte od kolektivního systému každý rok vyúčtování skutečných nákladů a připsaných úroků?

 • Provozovatel FVE by měl být informován, kolik si ročně kolektivní systém strhne z hrazených příspěvků, aby měl v případě nesouhlasu s výší nákladů možnost přejít k jinému kolektivnímu systému
 • Kolektivní systém by měl každý rok provozovateli FVE připsat jeho podíl na úrokových výnosech

 

4) Kdy přejít mezi kolektivními systémy a převést příspěvky?

 • S novým kolektivním systémem je třeba dohodnout termín účinnosti smlouvy tak, aby kontinuálně navazovala na smlouvu původní, resp. výpověď
 • Standardním okamžikem pro ukončení smluv je k 31.12. a to z důvodu následného vyúčtování nákladů nebo úroků za uplynulý kalendářní rok

 

5) Jde převést zaplacené příspěvky z původního do nového kolektivního systému?

 • Ano, původní kolektivní systémem má povinnost převést zaplacené recyklační příspěvky do nového kolektivního systému na základě uzavřené třístranné dohody
 • Původní kolektivní systém má právo na úhradu (započtení) svých skutečných administrativních nákladů, předem se však ujistěte, kolik tato částka bude představovat

 

6) Jak dlouho budu platit příspěvky na likvidaci solárních panelů?

 • Příspěvky hradí provozovatel FVE od roku 2014 do roku 2018 v pěti rovnoměrných splátkách
 • Úhrnná výše příspěvku dle vyhlášky č. 352/2005 Sb. činí 8,50 Kč/kg přepočtené hmotnosti, kalkulačku splátek dle instalovaného výkonu naleznete zde https://www.resolar.cz/cs

 

7) Co hrozí, když nezaplatím kolektivnímu systému recyklační příspěvek?

 • Kolektivní systémy mají povinnost jednou ročně podávat Ministerstvu životného prostředí data o úhradách příspěvků svých klientů, proto je třeba příspěvky hradit řádně a v plné výši dle vyhlášky, v opačném případě se provozovatel vystavuje hrozbě kontroly ze strany České inspekce životního prostředí a pokutě v řádech milionů korun

 

8) Jak vypořádat recyklační příspěvky při prodeji elektrárny?

 • Každý prodej FVE musí být oznámen danému kolektivnímu systému, následuje písemné stvrzení převedení provozovny pod nového majitele (pokud nebude toto zajištěno, povinnosti hradit příspěvky zůstávají stále na původním majiteli
 • Doporučujeme do kupní smlouvy zahrnout ustanovení týkající se proběhlých i budoucích úhrad příspěvků a jejich vyrovnání mezi stávajícím a novým majitelem

 

9) Mám k dispozici nefunkční/poničené panely. Co s nimi?

 • Poničené nebo nefunkční panely nahlaste svému kolektivnímu systému (počet, typ panelů, umístění), kde získáte instrukce jak postupovat v případě svozu panelů
 • Provozovatelé FVE mohou v případě menšího množství panelů využívat veřejná sběrná místa daného kolektivního systému (např.  https://www.resolar.cz/cs/odvoz-panelu/seznam-nasich-sbernych-mist)  nebo kolektivní systém zajistí odvoz přímo z elektrárny (v případě velkého množství panelů)

 

10) Kdy budou moje příspěvky zúčtovány?

 • Příspěvky, které provozovatelé FVE hradí jsou určeny výhradně na recyklaci panelů, pokud však dané panely nebude likvidovat kolektivní systém, není možné nikdy příspěvky zúčtovat (a vrátit zbytek nevyužitých příspěvků majiteli)
 • Vysloužilé panely je třeba vždy nahlásit vašemu kolektivnímu systému, který jej zároveň vyřadí z Vaší evidence a nahlásí počet zlikvidovaných panelů Ministerstvu životního prostředí
 • Příspěvky včetně skutečných nákladů a výnosů Vám kolektivní systém vyúčtuje podle vyhlášky v okamžiku fyzické likvidace 1/3,  2/3 nebo 3/3 hmotnosti celé elektrárny

 

 

Zdroj: Solární asociace