Více času na podstatné

Souhrnná zpráva o energetickém využívání odpadů. Historický přehled 1905 - 2009.

27.04.2010 09:05

Statistika energetického využívání odpadů byla dosud poněkud opomíjenou částí energetické statistiky. Příčinou nepochybně byl neustále se měnící počet spaloven průmyslového a nemocničního odpadu, množství typů alternativních paliv používaných v cementárnách, problematičnost výpočtu využité energie a především definice odpadu samotného.

Údaje o množství spalovaném odpadu (energeticky využitém) se sbírají na několika pracovištích, přičemž se sledují odpady z různých důvodů a za použití různých metodik, takže výsledná data nejsou prakticky porovnatelná. Energeticky využívaný odpad vstupoval před rokem 2003 do Energetické bilance ČR jako "ostatní tuhá paliva", nebylo však možno garantovat úplnost sledování a nebylo také možno jej vyčlenit jako samostatnou kategorii.

Oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) sleduje energeticky využívané odpady statistickým šetřením od roku 2003.

Zjištěná data slouží primárně pro potřeby Energetické bilance ČR, mezinárodního výkaznictví a stanovení podílu obnovitelných zdrojů energie v ČR.

Energetickým využitím odpadů se pro potřeby této statistiky rozumí spalování tuhých komunálních, nemocničních a průmyslových odpadů, jakožto i využívání tzv. alternativních paliv, která v mají v odpadech svůj původ a to pouze v těch případech, kdy je vyrobená energie využívána a spalovaný odpad má pro její výrobu energetický přínos.

Toto statistické zjišťování slouží pro účely bilancování energetiky v ČR a nemůže odrážet všechny aspekty problematiky spalování odpadů (certifikace paliv, podíl biologicky rozložitelných složek atd.).

Vzhledem k tomu, že je v této statistice sledováno pouze spalování odpadu, které slouží k výrobě energie, liší se výsledná čísla o hmotnosti takto využitého odpadu se souhrnnými hmotnostmi veškerého spáleného odpadu v ČR.

Cílem této publikace je zpřehlednit vývoj energetického využívání odpadů a využití alternativních paliv v ČR za jasně definovaných pravidel metodiky vykazování a zpracování statistických dat.

Není—li u tabulek a grafů uvedeno jinak, zdroj dat je MPO.

Kontaktní osobou pro případné dotazy je: Ing. Aleš Bufka, tel.: 224 852 389, fax: 224 852 201, e—mail: bufka@mpo.cz

Zdroj: MPO