Více času na podstatné

SOVAK: Nový systém regulace cen vody zvýší byrokracii pro obce i občany

06.05.2014 09:59

Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který předpokládá přesun kompetencí týkajících se regulace na Energetický regulační úřad (ERÚ), zvýší podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) administrativní zátěž pro vodohospodářské podniky, města, obce a zejména konečné zákazníky.

Uvedený návrh předkládá MPO na jednání Vlády ČR jakožto návrh zásadní změny regulace oboru vodovodů a kanalizací s deklarovaným cílem umožnit financování z nového Operačního programu životní prostředí (OPŽP) do vodohospodářského oboru. Návrh doporučuje jako řešení v první řadě variantu přesunu části kompetencí stávajících regulačních orgánů, kam patří zejména Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, ale také např. Ministerstvo životního prostředí pod ERÚ.
„Upozorňujeme, že předkladatel zaměnil chronologii kroků a navrhuje, kdo bude obor regulovat, aniž by bylo před tím rozhodnuto, jakých kvantitativních a kvalitativních cílů se má změnou regulace dosáhnout. Bez důkladné analýzy cílů a přínosů těchto cílů pro konečné spotřebitele, ale i města a obce jako majoritní vlastníky vodohospodářského majetku, je tak naprosto nesmyslná a jedná se o zjevné obcházení postupu určeného jak Legislativními pravidly vlády, tak i Obecnými zásadami RIA,“ komentuje úmysl předseda představenstva SOVAK ČR František Barák.

Druhým problémem je podle SOVAK ČR snaha nahradit nevyhovující Přílohu č. 7 stávajícího OPŽP jinou regulací, a to napříč celým oborem.
Přitom ve vyhodnocení zkušenosti s implementací Podmínek přijatelnosti a Přílohy č. 7 PD OPŽP (str. 6) materiál přiznává, že těmito dokumenty založená regulace přináší obtíže, je pro regulované subjekty velmi náročná a řada z nich jí není schopná dostát. Přesto materiál navrhuje zavést takovou regulaci plošně. Problém regulace podle OPŽP je právě to, že nevycházela z dostatečné analýzy vodohospodářského trhu a jeho možných defektů, ale vyvinula se z „pragmatického“ ustupování Evropské komisi při formulaci OPŽP ve stávajícím programovém období. Je proto logické vyhnout se opakování této chyby v daleko širším měřítku na úrovni národního zákonodárství.

SOVAK ČR nabízí v přípravě materiálu odbornou pomoc a je zarážející, že zpracovatel materiálu SOVAK ČR v procesu přípravy ponechal zcela stranou.

 

Čtěte také:

Vodohospodáři odmítají regulaci. Bojí se byrokracie a zvyšování cen vody (6.5.2014, E15)Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vodohospodari-odmitaji-regulaci-boji-se-byrokracie-a-zvysovani-cen-vody-1082476#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Stanovisko SOVAKU ČR k materiálu "Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství"

Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství

 

Sdružení SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 113 řádných členů a 139 členů mimořádných. Členové SOVAK ČR zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 milionů obyvatel a odvádějí a čistí odpadní vody 8 milionů obyvatel v České republice.

 

 

Zdroj: Vodárenství.cz