Více času na podstatné

Společně ochrana přírody a pomoc lidem

06.01.2016 10:02

Dnes, stejně tak jak od samého počátku lidské civilizace, se každý z nás denně potýká s nepříznivými vlivy počasí a prostředí. Obklopujeme se věcmi, mnohé z nich nosíme na svém těle, chrání nás a pomáhají vytvářet naši vlastní identitu. Jsou nám stále nablízku, cítíme k nim emoce. Jsou to naše oděvy, naše boty, přikrývky, pod kterými spíme, jsou to hračky našich dětí.

V současnosti podle dostupných informací si průměrný evropský obyvatel ročně koupí 12 až 16 kilogramů oděvů, obuvi, kabelek, povlečení, koberců a ostatních textilních materiálů. A tyto věci, bez ohledu na svůj stav použitelnosti, jednoho dne ztratí pro každého z nás svoji původní hodnotu a putují do směsného komunálního odpadu.

U nás to vzhledem k velikosti naší země představuje zátěž pro životní prostředí v objemu 160 tisíc tun odpadů. Přitom nutnost jejich ekologického odstranění je jen zlomkem celkové zátěže, které pro životní prostředí představují.

Pro zajímavost, na výrobu jednoho bavlněného trička se spotřebuje 4 000 litrů vody a na boty dokonce 8000 litrů vody – stejné vody, jejíž nedostatek můžeme často pociťovat.

Jednou z nejefektivnějších strategií, jak tuto zátěž snížit, je oděvy sesbírat a ty použitelné opět vrátit k užívání. Tímto způsobem se ušetří naše životní prostředí maximálním způsobem.

Obor sběru oděvů v České republice v posledních letech doznal prudkého rozvoje, kdy se od roku 2011 do roku 2014 podařilo sesbírat celkem 44 tisíc tun oděvů.

K této úctyhodné hodnotě přispívá především stále rostoucí počet kontejnerů na sběr oděvů rozmístěných v obcích, který na konci roku 2014 dosáhl počtu 6 000 ks a stále roste.

Roční sběr se proti roku 2011 šestkrát znásobil a podle našeho odhadu může v roce 2015 dosáhnout hodnoty 25 tisíc tun sesbíraných oděvů. Toto však představuje stále jen 16 % zachráněných oděvů ze 160 tis. tun oděvů, které 10 miliónů našich spoluobčanů dle současných poznatků vyhazuje. Tento pozitivní trend je v dnešní době ohrožen především tím, že velká města a hustě obydlené oblasti otálejí s umístěním dalších kontejnerů na sběr oděvů.

Podle zkušeností z ostatních členských zemí Evropské unie je optimální hustota kontejnerů 1 kontejner na 500 obyvatel. Pro dosažení této hustoty by mělo být v ČR rozmístěno až 20 tisíc kontejnerů na použité oděvy. Potom lze očekávat, že se sběr zachráněných nepotřebných oděvů by se mohl zvednout až na hranici 100 tisíc tun. Toto je cíl.

 

Podíl společnosti TextilEco a.s.

Společnost TextilEco a. s. (www.textileco.as) přinesla od roku 2009 ve spolupráci s městy a obcemi léty ověřené řešení, jak použité oděvy vrátit zpět lidem, a chránit tak životní prostředí. Od samého počátku je ekologickou společností s jasným posláním.

Neúnavně s 300členným týmem spolupracovníků denně sbírá 50 tun oděvů, které putují do vlastní třídírny v Boskovicích. Neustále prohlubuje znalosti v oboru sběrů oděvů a vyvíjí nové postupy, jak efektivně oděvy co nejvíce využít a najít pro ně smysluplné opětovné využití ve společnosti.

Pro přibližně 40 % oděvů se nachází využití v jejich nezměněné podobě, dalších 50 % nachází uplatnění v automobilovém a strojírenském průmyslu, případně jako zdroj recyklovatelných materiálů. Jen malá část oděvů, asi 10 % z celkového množství, se energeticky využije ve spalovně (oděvy mají stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí – 13 MJ/kg).

Společnost TextilEco a.s. si stanovila nelehký úkol. Osvětou a svou činností v oblasti sběru oděvů co největší měrou přispívat k výraznému snížení dopadu na životní prostředí a chránit tak zdraví nás všech. Proto aktivně vyhledává další místa pro umístění kontejnerů na textil (obrázek), které pomohou snížit ekologickou zátěž v obcích a městech.

TextilEco a. s. nevyužívá ke své činnosti žádných dotací.

 

Ochrana přírody jde ruku v ruce s pomocí lidem

Všichni ve společnost si jsou vědomi, že pro většinu dárců byly mnohé z těchto oděvů po dlouhou dobu jejich nejtěsnější součástí a proto se snaží s nimi při jejich svozu, třídění a dalším nakládáním citlivě zacházet.

 

Jedná se v první řadě o bezplatné předávání sesbíraných oděvů neziskovým organizacím, např. ČČK Svitavy, ČČK Český Krumlov, Armádě spásy, azylovým domům napříč ČR. Zde tyto oděvy poskytují potřebným občanům. Spolupracující o. p. s. Borůvka při Jedličkově ústavu je prodává a za získané prostředky podporuje svoji činnost.

Protože ne všichni potřebují obnošené šatstvo, TextilEco a. s. přispívá neziskovému sektoru také finančně, jako např. Nadaci SOVA (www.nadacesova.cz). Tato se zaměřuje zejména na podporu vzdělání, zdravotnictví a vědy.

 

Projekt „The Tap Tap“

TextilEco a. s., jako společensky odpovědná organizace neúnavně podporuje vybrané projekty. Jedním z nich je společný projekt s kapelou The Tap Tap – „Eko The Tap Tap“.

Projekt „Eko The Tap Tap“ vysílá jasný tón poselství, že ochrana životního prostředí a současně pomoc lidem s handicapem jsou společenským postojem nejen jednotlivců, ale také mnoha obcí, měst a spolků. Díky tomuto projektu mohou obce a města podpořit činnost handicapovaných hudebníků.

The Tap Tap je kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu. Během 16 let existence si kapela našla své místo nejen v českém šoubyznysu a mnohokrát ČR úspěšně reprezentovala i v zahraničí. V kapele se prezentují skuteční lidé a jejich příběhy. Dokazují sobě i okolí, že handicap není překážkou, ale naopak výzvou. Projekt „Eko The Tap Tap“ pomáhá Janě, Jitce, Petrovi, Michalovi, Láďovi, Honzovi, Jirkovi a mnoha dalším na jejich cestě prožít život naplno.

 

www.textileco.as

https://eko.thetaptap.cz/