Více času na podstatné

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k využití ORC zařízení na bioplynových stanicích

26.03.2012 14:12

Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) v poslední době zaznamenávají množící se dotazy a podněty týkající se problematiky využití tepla v bioplynových stanicích pomocí zařízení na bázi Organického Rankinova cyklu (dále jen „ORC“).

K výše uvedenému ERÚ a MPO přijaly společné stanovisko na základě platné a účinné evropské i národní právní úpravy, tj. zejm. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS, zákona č. 458/2005 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů, ve znění pozdějších předpisů, a sdělují následující:

1. Na elektřinu vyrobenou pomocí ORC jednotky využívající teplo z kogenerační jednotky instalované v bioplynové stanici je pohlíženo jako na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb.

2. Odběrem tepla pro ORC zařízení tedy není splněna podmínka efektivního využití tepla podle bodu 1.6.2. cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů, neboť tepelná energie požadovaná k výrobě další elektrické energie (např. v ORC zařízení) musí být vyloučena z výstupu užitečného tepla kogenerační jednotky jako celku.

Zdůvodnění:
Výše uvedené vyplývá z Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2008 stanovující podrobné pokyny pro provádění a uplatňování přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES.
„Sekundární parní turbíny jsou považovány za součást kogenerační jednotky. Elektrický výkon ze sekundární parní turbíny je součástí energetického výkonu kogenerační jednotky. Tepelná energie požadovaná k výrobě těchto výstupů dodatečné elektrické energie musí být vyloučena z výstupu užitečného tepla kogenerační jednotky jako celku.“

 

Zdroj: ERÚ