Více času na podstatné

Společnost EUROSUP dostala pokutu ve výši 1 000 000 Kč

13.05.2009 11:44

Oblastní inspektorát ČIŽP v Ústí nad Labem uložil společnosti EUROSUP spol. s r. o. pokutu za porušení zákona o odpadech v celkové výši 1.000.000 Kč.

Společnost EUROSUP spol. s r. o., která provozovala od r. 1993 do října 2008 skládku nebezpečných odpadů ve Vrbičanech u Lovosic, porušila provozní řád skládky tím, že nedodržela tvar ani max.  stanovenou výšku skládky. Současně provozovatel skládky překročil stanovené množství odpadů určené na technické zabezpečení skládky. ČIŽP následným podrobnějším šetřením zjištěného nezákonného jednání subjektu a provedením odběrů vzorků v lokalitě zjistila kontaminaci podzemních vod a horninového prostředí v okolí skládky.

„Max. kóta koruny skládky po ukončení skládkování byla oproti projektové dokumentaci překročena o 10 m a nebyly dodrženy ani předepsané sklony svahů skládky. Tím došlo k ohrožení stability skládky a k možnosti úniku znečišťujících kontaminantů do bezprostředního okolí skládky. Kontaminace podzemních vod a horninového prostředí v okolním prostoru tělesa skládky byla následně prokázána kontaminačním průzkumem provedeným v okolí skládky. Navíc nedodržení tvaru a výšky tělesa skládky představuje i vizuální a estetické narušení prostředí,“ dodává Ing. Jiří Turek z oddělení odpadového hospodářství ČIŽP v Ústí nad Labem. Společnost se proti pokutě odvolala k MŽP, to však potvrdilo správnost rozhodnutí ČIŽP.

V roce 2008 provedla ČIŽP sérii kontrol skládek odpadů, které byly zaměřeny na dodržování provozních řádů skládek a na plnění podmínek uložených provozovatelům skládek vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Tyto kontroly navazovaly na kontroly zařízení na odstraňování odpadů, které byly prováděny i v předchozích letech. Provozovatelé skládek jsou mj. povinni dodržovat tvarové a výškové parametry skládky určené v projektové dokumentaci a nesmí překročit provozním řádem povolené množství odpadu uloženého na skládku za účelem technického zabezpečení skládky. V ústeckém regionu provedli inspektoři ČIŽP v roce 2008 celkem 22 kontrol u provozovatelů povolených skládek odpadů, přičemž ve 2 případech bylo zjištěno porušení zákona v  oblasti nakládání s odpady.

V případě společnosti EUROSUP spol. s r.o. se nejedná o první porušení zákona o odpadech. V posledních 5-ti letech musela ČIŽP s ohledem na zjištěné opakované porušování povinností ze strany provozovatele skládky uložit již čtvrtou pokutu. I v předchozích případech se jednalo o porušení základních povinností při provozu zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů. Při stanovení konkrétních výší pokut pak správní orgán zpravidla přihlíží ke zvýšenému riziku pro životní prostředí, pokud se zjištěný delikt týká právě nebezpečných odpadů. Z výše uvedených pokut jsou do současného data v právní moci pokuty v celkové výši 2 030 000 Kč.

Vrbičany 30.4.2007 008.jpg

 

P8140001.jpg

 

PC010001.jpg

V Praze dne 12.5.2009

Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP