Více času na podstatné

Stanovisko hospodářského výboru k návrhu zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE

18.01.2010 06:45

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, předsedy Energetického regulačního úřadu Josefa Fiřta, zpravodajské zprávy poslance Oldřicha Vojíře a po obecné a podrobné rozpravě:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 968 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

1. Čl. I zní:

"V § 6 odst. 4 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), se číslo 95 nahrazuje číslem 75 a číslo 2007 se nahrazuje číslem 2011.".

2. Čl. II "Přechodné ustanovení" se zrušuje.

3. Čl. III "Účinnost" se označuje jako č. II "Účinnost".