Více času na podstatné

Stanovisko hospodářského výboru k vládnímu návrhu zákona o ochraně ovzduší

23.11.2011 08:18

Usnesení hospodářského výboru z 19. schůze konané dne 16. listopadu 2011 k vládnímu návrhu zákona o ochraně ovzduší (sněmovní tisk 449):

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu náměstka ministra životního prostředí PhDr. Ivo Hlaváče, zpravodajské zprávy poslance Ladislava Velebného a po obecné rozpravě a podrobné rozpravě


I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 449 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

 

1) V § 14 odstavec 7 zní:
"(7) Při dosažení hodnoty příslušné emisní kategorie pro získání emisní plakety je provozovatel silničního motorového vozidla povinen předložit technický průkaz silničního motorového vozidla k provedení záznamu o získání a platnosti emisní plakety. U vozidel registrovaných v zahraničí se emisní plaketa přiděluje podle data první registrace motorového vozidla, pokud nelze prokázat jeho emisní třídu.".

 

2) V § 14 odstavec 8 zní:
"(8) Vláda nařízením stanoví způsob zařazení motorových silničních vozidel do emisních kategorií, pravidla pro dodatečnou úpravu motorových vozidel za účelem dosažení příslušné emisní kategorie, pravidla pro označení vozidel příslušnou emisní plaketou, vzory emisních plaket, bližší podmínky jejich distribuce a jejich cenu, která nesmí být vyšší než 200 Kč.".

 

3) V § 15 se odstavec 6 zrušuje a dosavadní odstavce 7 až 14 se označují jako odstavce 6 až 13.
 

4) V § 15 odstavec 13 (původní odstavec 14) zní:
"(13) Výnos z poplatků za znečišťování je příjmem Státního fondu životního prostředí.".
 

5) V § 15 se za odstavec 13 (původní odstavec 14) doplňuje odstavec 14, který zní:
"(14) Posledním poplatkovým obdobím pro účely výběru poplatku za znečišťování je kalendářní rok 2015.".
 

6) V § 25 odst. 2 písm. l) se číslo 8 nahrazuje číslem 7.
 

7) V § 38 odst. 12 se číslo 9 nahrazuje číslem 8.
 

8) § 41 zní:
"§ 41

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2012 s výjimkou ustanovení § 15, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, a dále části II v příloze č. 10, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.".

 

9) Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k zákonu č. …/2011 Sb.

Znečišťující látky, které podléhají zpoplatnění a sazby poplatků za znečišťování v letech 2012 až 2015 (v Kč/t):

 

Zpoplatněná znečišťující látka Sazba poplatku
TZL 4 200
SO2 1 350
Nox 1 100
VOC 2 700

 

Odkaz na původní návrh zákona - ST449