Více času na podstatné

Stanovisko Výboru pro životní prostředí k návrhu zákona o ochraně ovzduší

28.11.2011 07:22

Výbor pro životní prostředí (VZP) projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 449/2. Projednávání tisku navrženo je na pořad 32. schůze od 6. prosince 2011. Odkaz na sněmovní tisk 449.

 

VZP doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

1. V § 2 písm. l) se slova "ve stacionárním zdroji" zrušují.

2. V § 2 písm. p) se slova "nebo směsného komunálního odpadu nezpracovaného mechanicko-biologickou úpravou" nahrazují slovy "nebo ve kterém se tepelně zpracovává neupravený směsný komunální odpad".

3. V § 4 odst. 2 se slovo "komínu" nahrazuje slovy "komínovém průduchu".

4. V § 6 odst. 1 písm. a) se za slova "technickou podmínku provozu" vkládají slova "stanovenou v prováděcím právním předpisu".

5. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova "nad 100" nahrazují slovy "nad 500".

6. V § 11 odst. 5 se slova "v bodech 1 až 3" nahrazují slovy "v bodech 1 a 3".

7. V § 11 se na konci odstavce 5 doplňuje text:
"Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem.".

8. V § 11 odst. 7 se za větu "Jako kompenzační opatření mohou být stanovena opatření ke snížení emisí u stávajících stacionárních zdrojů nebo jiná opatření zajišťující snížení úrovně znečištění." vkládá věta: "Žadatel o vydání závazného stanoviska k novému stacionárnímu zdroji, který je současně provozovatelem stávajícího stacionárního zdroje, může do kompenzačních opatření zahrnout opatření ke snížení emisí realizovaná v předchozím kalendářním roce.".

9. V § 11 odst. 9 se na konci textu doplňuje věta: "Povinnost předložení rozptylové studie se dále nevztahuje na případy, kdy dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity, ale nepochybně nedochází ke zvýšení příspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění. V případě pochyb je závazné vyjádření krajského úřadu.".

10. V § 12 odst. 7 věta první zní: "Povolení provozu může krajský úřad vydat na dobu časově omezenou, přičemž vychází z obvyklé doby životnosti stacionárního zdroje.".

11. V § 12 odst. 8 se slova "a způsob uplatnění kompenzačních opatření" nahrazují slovy " , způsob uplatnění kompenzačních opatření a minimální hodnoty příspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění podle § 11 odst. 5.".

12. V § 13 odst. 1 se za slova "k překročení imisního limitu" vkládají slova "stanoveného v bodech 1 až 3 přílohy č. 1".

13. V § 13 odst. 1 se mezi druhou a třetí větu vkládá věta: "V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodě 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, se za opatření vedoucí ke snížení úrovně znečištění bez vynaložení nepřiměřených nákladů považuje, pokud u daného stacionárního zdroje uplatňuje provozovatel nejlepší dostupné techniky.".

14. V § 15 odst. 14 zní:
"(14) Výnos z poplatků za znečišťování je do roku 2016 včetně příjmem Státního fondu životního prostředí. Od roku 2017 je 65 % výnosu z poplatků za znečišťování ovzduší příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky, 25 % příjmem kraje, na jehož území se stacionární zdroj nachází, a 10 % příjmem státního rozpočtu. Výnos z poplatků za znečišťování, který je příjmem kraje, může být použit jen na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Výnos z poplatků za znečišťování, který je příjmem státního rozpočtu, může být použit jen na financování činností zajišťovaných ministerstvem podle § 5 odst. 1 až 5, § 7 odst. 1 a 2, § 10 odst. 2 a 6 a § 30, které jsou vykonávány ministerstvem zřízenou právnickou osobou na základě zřizovací listiny.".

15. V § 35 odst. 1 věta první zní:"Činnosti zajišťované ministerstvem podle § 5 odst. 1 až 5,§ 7 odst. 1 a 2, § 10 odst. 2 a 6 a § 30 může ministerstvo přenést na jím zřízenou právnickou osobu nebo v případě § 14 odst. 4 na jinou osobu.".

16. V § 41 se na začátku písmene a) vkládají slova "§ 11 odst. 5,".

17. V příloze č. 1 se bod 6. včetně tabulky a poznámky č. 1) zrušuje.

18. V příloze č. 6 bodu 4. se v prvním odstavci slova "v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozonu nebo 24 hodin v případě částic PM10"a v druhém odstavci "v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozonu" zrušují.

V příloze č. 8 v písmenu g) za slova "elektroenergetických zařízení" vkládají slova" , energetických zařízení soustav zásobování tepelnou energií" a v písmenu j) za slova "elektrických sítí," vkládají slova: " rozvodů soustav zásobování tepelnou energií,".

19. K § 9 odst. 3
Slova "podle odstavce 2" se nahrazují slovy "stanovené v programu zlepšování kvality ovzduší".

20. K § 11 odst. 1 návětí
Slova "Ministerstvo životního prostředí" se nahrazují slovem "Ministerstvo".

21. K § 11 odst. 10
Slovo "stanovisko" se nahrazuje slovem "stanoviska".

22. K § 12 odst. 3
Slova "a stavby" se zrušují.

23. K § 12 odst. 6
Slova "podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 písm. b)" se nahrazují slovy "podle § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b)".

24. K § 14 odst. 4
Slova "prováděcího předpisu" se nahrazují slovy "prováděcího právního předpisu".

25. K § 15 odst. 5
Slova "zaokrouhlí se na" se nahrazují slovy "zaokrouhlí na".

26. K § 25 odst. 7 písm. b)
Slova " , k) nebo l)" se nahrazují slovy "a i)".

27. K § 32 odst. 3
Slova "občany státními" se nahrazují slovy "státními občany".

28. K § 34 odst. 1 písm. c)
Slova "u provozovatele" se nahrazují slovy " u jehož provozovatele".

29. K § 34 odst. 3, návětí
Slova "§ 39 odst. 1 písm. g)" se nahrazují slovy "§ 32 odst. 1 písm. g)".