Více času na podstatné

Startuje dotační program pro občany Dešťovka. Známe podrobnosti!

27.04.2017 12:04

Chcete ve svém domě využívat dešťovou nebo přečištěnou šedou vodu? Nemáte v době sucha čím zalévat a splachovat? Chcete ušetřit? Tak právě pro vás je určený nový dotační program MŽP a SFŽP ČR - DEŠŤOVKA. Vlastníkům a stavebníkům rodinných a bytových domů se ode dneška otevírá nová příležitost pro čerpání dotací.

Pořídit zahradní nádrže na dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo systém na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla či pračky budou moci domácnosti s dotací až 50 procent. Příjem žádostí začíná 29. května, rozdělovat se bude 100 milionů korun.

„Chytré hospodaření se srážkovými, ale i odpadními vodami je běžným standardem v západních zemích a naším cílem je zavést tento standard i do českých domácností. I proto jsme pro občany připravili pilotní program, který by je měl motivovat, aby chytali dešťovou vodu a tu pak využívali na zálivku zahrady nebo jako vodu užitkovou. Podpoříme pořízení zahradní nádrže, ale i důmyslnější systémy na recyklaci odpadní vody z mytí, sprchování a její opětovné použití například na splachování toalety,“ uvedl k Dešťovce ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

Dotace z programu mohou čerpat vlastníci i stavebníci všech obytných domů, s výjimkou domů rekreačních. Podporovány jsou tři typy projektů: zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

Výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, jedná se o takzvaně fixní část dotace, k níž se dále přičítá dotace 3500 Kč za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže však musí být 2 m3. Maximálně může dotace pokrýt 50 procent způsobilých výdajů, mezi které je možné zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Žádosti o dotace se budou podávat elektronicky přes webové stránky programu a administrovat se budou na 13 krajských pracovištích SFŽP ČR, kam žadatelé následně doloží žádost a její přílohy v listinné podobě. Stejně jako u programu Nová zelená úsporám bude platit pravidlo 3 týdnů. Žadatel se do tří týdnů po podání elektronické žádosti dozví, zda je žádost v pořádku, nebo je něco potřeba doplnit. Tři týdny jsou potřeba na kontrolu doložení realizace projektu. Jakmile bude žádost schválena, bude žadateli do tří týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace na účet.

Na co bude dotace

Nejjednodušší systém, který bude dotován fixní částkou 20 tisíc korun (plus dotací dle velikosti nádrže), je systém využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady. V jeho případě srážková voda zachycená například na střeše je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži s přepadem do vsakovacího zařízení. Tyto systémy budou podporovány jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem, například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů. Informaci, zda obec patří dle kritérií programu mezi suchem postižené oblasti, lidé získají a doloží buď stanoviskem obce, nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. na webových stránkách obce).

 

Pro získání dotace na nádrž pro akumulaci vody jen na zálivku musí být naplněno alespoň jedno z následujících kritérií.

Pokud v obci bylo od roku 2014:

  • nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
  • místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
  • místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

 

Na pořízení systémů, které budou srážkovou vodu využívat nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety, bude poskytována fixní dotace 30 tisíc korun (plus dotace dle velikosti nádrže) a její čerpání není nijak územně omezeno. Ten, kdo se rozhodne pro instalaci komplexního systému na recyklaci vody, získá fixní dotaci ve výši až 45 tisíc korun. Typickým příkladem je svádění vod z umyvadel, van a sprch samostatným rozvodem do speciálního zařízení na recyklaci tzv. šedé vody, kde je voda přečištěna a dále využívána jako voda užitková například na splachování toalet. Ty nejdokonalejší systémy, které budou recyklovat šedou vodu a současně využívat i vodu srážkovou, podpoříme fixní dotací až 60 tisíc korun (plus dotace dle velikosti nádrže).

„Návratnost projektů je různá. Může být už od 10 let u těch složitějších systémů, u těch nejjednodušších bude při současných cenách vodného a stočného, které se v průměru pohybují okolo 80 korun za kubík vody, delší. Ovšem v suchých oblastech, kde je kritický nedostatek vody už teď, nejde jen o ekonomiku, jde o to tu vodu vůbec mít. Podle našich propočtů by ale díky těmto systémům na udržitelné hospodaření s vodou mohla domácnost ročně ušetřit až sto tisíc litrů pitné vody, zejména při současném využívání vody srážkové a přečištěné šedé vody. To je úspora 7–10 tisíc korun ročně a to není málo,“ uzavírá ministr Brabec.

Své žádosti mohou zájemci o dotace elektronicky podávat od 29. května až do vyčerpání stomilionové alokace, která byla vyčleněna z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Aplikace pro elektronický příjem žádostí a další podrobné informace o programu budou pro žadatele k dispozici na webových stránkách programu Dešťovka.

 

Často kladené otázky:

Otázka: Pro koho je program Dešťovka určen?

Odpověď: Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.

 

Otázka: Kde všude mohu žádat o dotaci na systém akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady bez napojení na rozvody v domě. Co mám v tomto případě doložit?

Odpověď: Nejjednodušší systémy jsou podporovány pouze v obcích s akutním nedostatkem vody, kde platí alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

  • V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji.
  • V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
  • V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

 

Tuto skutečnost doložíte buď stanoviskem příslušné obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. vyhlášky uveřejněné na internetových stránkách obce).

 

Otázka: Nabízená řešení jsou velmi drahá, vyplatí se to vůbec?

Odpověď: Návratnost investice se liší u každého projektu. V našich modelových příkladech počítáme při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému 20 let bez dotace a cca 10 let s dotací. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

 

Otázka: Proč nepodporujete i menší nádrže, např. sudy pod okapy?

Odpověď: Poslední studie ukazují, jakým způsobem se mění klima v České republice, zdá se, že kumulativní úhrn srážek v roce zůstane obdobný, avšak období intenzivních srážek budou střídána obdobími sucha. Z tohoto důvodu je nutné využít maximální možné kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle používána. Kapacita sudů či obdobných nádrží je z tohoto pohledu zcela nedostatečná.

 

Otázka: Od kdy si mohu podat žádost?

Odpověď: Žádosti jsou přijímány od 29. 5. 2017 10:00.

 

Otázka: Jakým způsobem si mohu podat žádost? Nemám čas stát někde ve frontě.

Odpověď: Podání žádosti probíhá elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka.cz, vše tak vyřídíte z pohodlí domova.

 

Otázka: Nemám možnost si podat elektronickou žádost, jak mám postupovat?

Odpověď: V takovém případě je možné podání žádosti na kterémkoliv krajském pracovišti Fondu, kde Vám naši specialisté s vyplněním žádosti pomohou.

 

Otázka: Musím žádost vyřizovat osobně nebo mohu nechat vyřízení dotace na dodavatelské firmě?

Odpověď: Pro vyřízení dotace samozřejmě můžete zplnomocnit další osobu, v takovém případě nezapomeňte k žádosti doložit podepsanou plnou moc.

 

Otázka: Jaká je časová způsobilost výdajů? Mohu si pořídit např. akumulační nádrž ještě před podáním žádosti?

Odpověď: Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu (27. 4. 2017) a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti.

 

Otázka: Mohu si pomocné práce, například zemní práce nebo obsypání nádrže, realizovat svépomocí?

Odpověď: Ano, je to možné, avšak v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu.

 

Otázka: Za jak dlouho musím projekt dokončit?

Odpověď: Na realizaci celého projektu vám poskytneme 1 rok od akceptace (zkontrolování a písemné stvrzení) žádosti.

 

Otázka: Kdy dostanu dotaci? Nabízíte i předfinancování?

Odpověď: Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. O možnosti předfinancování zatím neuvažujeme.

 

Otázka: Mohu si podat žádost o dotaci na systém u rozestavěného domu ještě před úředním schválením k užívání (tj. před kolaudací či souhlasem s užíváním stavby)?

Odpověď: Ano, podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, avšak dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním).

 

Otázka: Jaká je udržitelnost projektu, kdy musím systém řádně provozovat.

Odpověď: Doba udržitelnosti je nastavena na 5 let.

 

Otázka: V březnu 2017 jsem dostavěl nový rodinný dům, mám ho uvažovat jako stávající nebo jako novostavbu?

Odpověď: Za stávající dům je z hlediska výzvy považován dům, který byl schválen k užívání (zkolaudován) do data vyhlášení výzvy včetně. Domy úředně dokončené po datu vyhlášení výzvy jsou považovány za novostavby.

 

Otázka: Pokud budu srážkovou vodou splachovat toalety, musím provozovateli kanalizace platit stočné?

Odpověď: Ano, pokud se tak chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním správný postup.

 

Otázka: Existují povinné seznamy certifikovaných výrobků nebo dodavatelů?

Odpověď: Nikoliv, žádné seznamy certifikovaných výrobků či dodavatelů nejsou pro tento program zavedeny.

 

Otázka: Mohu získat dotaci na dům zkolaudovaný jako budova k rodinné rekreaci, kde mám nahlášen trvalý pobyt?

Odpověď: Bohužel v tomto případě není možné dotaci získat, domy určené k rekreaci nejsou podporovány, a to ani v případě, že tam má žadatel nahlášen trvalý pobyt.

 

Otázka: Bojím se, že se vyřizování žádosti protáhne.

Odpověď: Administrace je rychlá, dodržujeme pravidlo 3 týdnů, kdy žadatel vždy obdrží odpověď na své podání (žádost / doplnění žádosti / doložení realizace) do 3 týdnů. Tento systém se nám již osvědčil v programu Nová zelená úsporám.

 

Technické otázky

Otázka: Kde zjistím, jak velkou akumulační nádrž musím použít pro získání dotace?

Odpověď: Nejsnazší cesta vede přes dotační kalkulačku na www.dotacedestovka.cz, kam zadáte vaši lokalitu, velikosti a parametry střechy, zahrady apod. a ihned se dozvíte, jakou velikost nádrže musíte zvolit.

 

Otázka: Ve výpočtu mi vyšla požadovaná velikost nádrže 4 m3, rád bych však instaloval větší, je to možné?

Odpověď: Ano, je to možné, avšak proměnná část dotace (3 500 Kč/m3) se bude počítat pouze z vypočteného objemu 4 m3.

 

Otázka: Musím pro akumulaci srážkové vody používat jen podzemní nádrže?

Odpověď: Podzemní nádrže jsou preferovanou variantou, jelikož dokáží zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu akumulované vody. Program však konkrétní typ či umístění nádrží neurčuje, pokud ochráníte akumulovanou vodu před účinky denního světla, zámrzu a výkyvům teplot, můžete použít např. nádrže umístěné ve sklepě či nadzemní řádně izolované nádrže.

 

Otázka: Mohu pro akumulaci srážkové vody využít již nepoužívanou žumpu?

Odpověď: Ano, je to možné, avšak v takovém případě se neposkytuje proměnná část dotace (3 500 Kč/m3).

 

Otázka: Mohu pro akumulaci srážkové vody využít např. i soustavu plastových IBC kontejnerů?

Odpověď: Ano, pokud zajistíte splnění všech podmínek programu (např. zamezení přístupu denního světla, tepelná izolace a ochrana proti zámrzu), avšak v takovém případě se neposkytuje proměnná část dotace (3 500 Kč/m3).

 

Otázka: Mám řadový rodinný dům v uliční zástavbě, kde nemohu využít srážkovou vodu z části střechy orientované do ulice. V podmínkách jsem se dočetl, že podporovány jsou jen systémy zajišťující odvodnění 100 % střechy, mám šanci získat dotaci?

Odpověď: Ano, pokud není z technických důvodů možné systémem zajistit odvodnění 100 % střechy, je možné uplatnit výjimku a postačí zajistit použití alespoň 50 % střechy.

 

Otázka: Mohu do akumulační nádrže svést vodu i z dalších ploch - např. zahradního altánu či garáže?

Odpověď: Ano, je to možné, tyto plochy se pak zahrnují do výpočtu minimálního objemu akumulační nádrže.

 

Otázka: Jsou nějaká omezení, pokud chci využít přečištěnou odpadní vodu na zálivku zahrady?

Odpověď: Ano, v tomto případě je žadatel povinen předložit platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, které bylo vydáno příslušným vodoprávním úřadem.

 

Otázka: Chtěl bych využít systém využívající srážkovou vodu pro splachování toalet, v domě mám tři toalety, kolik jich musím k systému připojit?

Odpověď: V případě stávajících domů musí být napojena alespoň jedna toaleta v obytné části, u novostaveb pak všechny toalety v obytné části.

 

Otázka: Co je to koeficient účinnosti filtru ff, a kde ho najdu?

Odpověď: Je to parametr vyjadřující množství vody, která se z filtru dostane až do akumulační nádrže. Parametr udává výrobce použitého filtru (hodnota mezi 0 a 1). Pokud zatím nemáte filtrační zařízení vybráno nebo hodnotu výrobce neuvádí, zvolte hodnotu ff = 0,85.

 
Požadované dokumenty

Otázka: Jaké dokumenty budou potřebovat při podání žádosti?

Odpověď: Hlavním dokumentem je samotná žádost, kterou vyplníte na internetu. Dále pak odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem. Dále potřebujete písemný souhlas spoluvlastníků domu (je-li relevantní) a pokud žádáte na systém akumulace srážkové vody pouze pro zálivku nezapomeňte na doložení dokladu o akutním nedostatku vody.

 

Otázka: Co je to odborný posudek a kde ho seženu?

Odpověď: Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Odborný posudek zpracovává nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant.

 

Otázka: Co budu potřebovat při doložení realizace?

Odpověď: Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo.