Více času na podstatné

Startuje evropský projekt smeSpire

20.06.2012 16:32

Na začátku května 2012 byl zahájen projekt smeSpire – s oficiálním názvem „Evropská komunita malých a středních podniků se zaměřením na digitální obsah pro oblast životního prostředí a dostupnost v mnoha jazycích“. Jedná se o dvouletou podpůrnou akci 7. rámcového programu Evropské komise pro výzkum a technologický rozvoj. Program je financován Generálním ředitelstvím (DG) pro informační společnost a média. Koordinátorem projektu je společnost Epsilon Italia, která řídí 15 partnerů (osm z nich právě z kategorie malých a středních podniků) z celkem dvanácti členských států. Partnerem z České republiky je CENIA, která je národním koordinátorem INSPIRE.

Hlavním cílem projektu je podpořit malé a střední podniky v Evropě se zaměřením na informační a komunikační technologie používané v geosféře ve využití přínosů směrnice INSPIRE, která "zakládá infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství pro podporu politik životního prostředí a politik nebo činnosti, které mohou mít vliv na životní prostředí".

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím několika konkrétních opatření. Nejdůležitější z nich jsou:
1) posouzení tržního potenciálu malých a středních podniků se zaměřením na informační a komunikační technologie používané v geosféře ve vztahu k INSPIRE;
2) příprava vzdělávacích materiálů, využitelných v rámci e-learningové platformy navržené pro vzdělávání odborníků pracujících v oblasti řízení digitálního obsahu se zaměřením na životní prostředí, který souvisí s INSPIRE;
3) vytvoření evropského katalogu příkladů dobré praxe pro oblast řízení digitálního obsahu se zaměřením na životní prostředí;
4) uspořádání informační kampaně v každé ze dvanácti partnerských zemí na národní a lokální úrovni s cílem prezentovat dosažené výsledky
5) vytvoření sítě malých a středních podniků a dalších zainteresovaných stran, jejímž cílem je propojení poptávky na digitální data z oblasti životního prostředí řízené požadavky z INSPIRE a nabídky řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií používaných v geosféře
6) nastavení obchodního modelu s cílem umožnit již zavedeným, ale také novým malým a středním podnikům v Evropě, se zaměřením na informační a komunikační technologie používané v geosféře, zhodnotit své technologické inovace pro implementaci INSPIRE,
7) vytvoření databáze obsahující informace o evropských malých středních podnicích se zaměřením na informační a komunikační technologie používané v geosféře, využitelné pro zmapování jejich schopností a pro realizaci business intelligence studií a analýz,
8) vytvoření obecného povědomí o důležitosti interoperability, o EIS / EIF (Evropská strategie pro interoperabilitu / Evropský rámec pro interoperabilitu) a o relevantních výsledcích z programu ES ISA (Interoperabilní řešení pro evropské orgány veřejné správy).

SmeSpire projekt bude prezentován na evropské INSPIRE konferenci, která se koná v Istanbulu ve dnech 23. až 27. června, v rámci specializovaného semináře s názvem "Jsou malé a střední podniky připraveny využít výhody, které nabízí INSPIRE ?". Během semináře několik malých a středních podniků – i mimo partnery projektu – seznámí účastníky semináře se svým úspěšným přístupem.

Další detaily o projektu a aktuální informace jsou k dispozici na https://www.smespire.eu.

 

Zdroj: CENIA