Více času na podstatné

Statistická ročenka životního prostředí ČR 2012

21.12.2012 08:52

CENIA zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již  22. publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Z hlediska meziročních změn je možno na základě dat Ročenky konstatovat, že v roce 2011 došlo ke snížení zátěže životního prostředí souběžně s mírným růstem ekonomiky ČR. Došlo k meziročnímu zlepšení hlavních environmentálních ukazatelů. Pozitivní vývoj ve stavu životního prostředí se projevil například v poklesu celkového objemu látek vypouštěných do ovzduší, kdy došlo ke snížení emisí, především oxidů dusíku a těkavých organických látek.

Hlavní příčiny tohoto poklesu lze hledat ve snížení energetické náročnosti především individuální dopravy dané modernizací vozového parku a stagnací přepravních výkonů. Setrvalý trend snižování odběrů vod vedl k nižšímu množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků a obecně vysoký podíl čištěných odpadních vod vedl i ke snížení znečištění obsaženého v těchto vodách.

Vzhledem k rostoucímu zájmu obyvatel o bioprodukty se zvýšil podíl ekologicky obhospodařované zemědělské půdy, počet ekofarem i výrobců biopotravin. Rostl též podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie, což je pozitivní nejen z hlediska zátěže životního prostředí, kterou tyto zdroje mají obecně malou, ale i z hlediska diverzifikace energetických zdrojů.

Důraz kladený na efektivní využívání zdrojů se projevuje v narůstající míře recyklace odpadů z obalů. Recyklace je tak nejčastějším způsobem využití obalů a ČR je z tohoto hlediska jednou z nejúspěšnějších zemí EU27.

Paralelně s Ročenkou vychází i Zpráva o životním prostředí České republiky. Tyto dvě publikace tvoří celek. Statistická ročenka obsahuje pouze fakta, Zpráva naopak na základě těchto údajů provádí analýzu stavu životního prostředí a ukazuje, jak dál postupovat v návaznosti na stěžejní dokument, Státní politiku životního prostředí ČR. Integrace environmentálních pohledů do sektorových politik a adaptace na prostředí EU představují hlavní rysy Státní politiky životního prostředí ČR.

 

Dokumenty ke stažení:

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2012

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011

 

Zdroj: CENIA