Více času na podstatné

Státní energetická koncepce míří do meziresortního připomínkového řízení

31.07.2012 21:25

Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo práce na aktualizaci státní energetické koncepce. Dokument určující tvář české energetiky do roku 2040 byl dnes odeslán do meziresortního připomínkového řízení. Na jednání vlády by se měl dostat na konci srpna nebo počátkem září. Aktualizaci přitom již v minulém týdnu projednala rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR.

"Státní energetická koncepce je strategický dokument, který by měl obecné i podnikatelské veřejnosti přinést STABILNÍ ELEKTŘINU ZA PŘIJATELNOU CENU. Současně má garantovat investorům bezpečné prostření pro jejich investice do energetiky. Zárukou kvality koncepce je pak tým lidí, který na ní dlouhodobě pracoval, a který do tohoto dokumentu zapracovat řadu relevantních podnětů a připomínek dalších odborníků," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Základem přístupu MPO k aktualizaci SEK je komplexnost — dokument se zabývá všemi formami energie potřebnými pro konečnou spotřebu (elektřina, plyn, teplo, kapalná paliva) a nastavuje podmínky pro bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost zásobování v celém řetězci jejich dodávky, tedy na straně výroby (opatřování), dopravy (sítě) i užití (efektivnost transformace a spotřeby), včetně hlediska úspor.

 

Stáhněte si: Aktualizace Státní energetické koncepce

 

Dalším základním přístupem SEK je diverzifikace a strategická flexibilita — koncepce počítá s využitím všech druhů zdrojů ve zdrojovém mixu, a to s respektováním jejich specifických podmínek. To znamená např. využití obnovitelných zdrojů (OZE) v rozsahu dostupném v podmínkách ČR, a to pro decentralizovanou výrobu elektřiny a tepla, nebo směřování spotřeby uhlí zejména pro teplárenství. Ve výhledu do roku 2040 by měla ČR spotřebovávat primární energetické zdroje energie v této vyvážené struktuře:

  • jaderné palivo 30 — 35 %,
  • tuhá paliva 12 — 17 %,
  • plynná paliva 20 — 25 %,
  • kapalná paliva 14 — 17 %,
  • obnovitelné a druhotné zdroje 17 — 22 %,

zatímco tvoří 40 % primárních zdrojů tuhá paliva, především hnědé uhlí.

"Významným prvkem našeho přístupu ke koncepci je pak technologická otevřenost. Koncepce se neuzavírá před světem. Dokonce naopak předpokládá, že rozvoj např. v oblasti inteligentních sítí a akumulace energie umožní integrovat nové technologie, jakmile dosáhnou praktické konkurenceschopnosti," dodává ministr průmyslu a obchodu.

 

 

Pokud jde o jednotlivé druhy primárních zdrojů, v případě jaderné energie koncepce počítá s dostavbou dvou bloků v Temelíně a později jednoho bloku v Dukovanech. Důvodem je stabilita jaderných zdrojů a jejich ekonomická výhodnost. Jaderné elektrárny jsou navíc v podmínkách ČR jediným objemově (rozsahem výroby) významným zdrojem, který neprodukuje CO2 a umožní nám splnit příslušné mezinárodní závazky.

Koncepce počítá se snížením rozsahu uhelné energetiky do roku 2025 s cílem zajistit efektivní využívání uhlí. Proto se nepředpokládá výstavba nových kondenzačních uhelných elektráren, což při postupném uzavírání těch dožívajících znamená snížení podílu uhlí na výrobě elektřiny zhruba na třetinu současného stavu, což vytvoří dlouhodobý dostatek pro teplárenství. U malých topenišť v konečné spotřebě se s ohledem na velmi negativní účinky na lidské zdraví předpokládá úplný odchod od uhlí a nahrazení elektřinou, plynem a OZE.

Další rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) již musí probíhat bez dotací a významných finančních podpor státu. Hlavní podpora státu bude směřována do zjednodušení povolovacích procesů, dostupnosti kapacit v sítích a mediální podpory přiměřeného rozvoje. Předpokládá se využití OZE v ČR do roku 2020 v rozsahu přijatých závazků ČR, po roce pak 2020 postupně dosažení plného využití dostupných OZE v ČR na základě jejich konkurenceschopnosti (již zmíněná strategická flexibilita umožní absorbovat i rychlejší než předpokládaný rozvoj). Do roku 2025 koncepce počítá zejména s biomasou a teplem okolí (tepelná čerpadla), poté především s fotovoltaikou na střechách a dalších plochách.

"Státní energetická koncepce počítá s dalším rozvojem obnovitelných zdrojů, ale pouze tam, kde je to ekonomicky udržitelné. Bohužel systém, který byl doposud v Česku uplatňován, není dlouhodobě udržitelný. OZE nejsou cesta pro zajištění energie pro český průmysl," konstatoval ministr průmyslu a obchodu.

 

Stáhněte si: Státní energetická koncepce - prezentace

 

Role zemního plynu podle koncepce nadále naroste. Oproti trendu poklesu v konečné spotřebě, který je dán úsporami a zateplováním, roste spotřeba v teplárenství (malé kogenerační systémy), ve výrobě elektřině (špičkové a pološpičkové zdroje) a v dopravě (zkapalněný i stlačený zemní plyn — LNG i CNG).

Odchod od ropy je žádoucí, ale bude probíhat postupně, takže i v roce 2040 budou kapalná paliva stále zajišťovat 70 % energie v dopravě. Nárůst spotřeby plynu a elektřiny v dopravě bude s ohledem na ekonomickou náročnost a reálná tempa obměny postupný. Rychlejší přeměna by mohla být vyvolána pouze dlouhodobým extrémním vnějším vývojem, nikoli však např. nějakou krátkodobou "ropnou krizí").

O tom, že koncepce neopomíjí úspory na straně domácností i průmyslu jako nezbytnou součást bilance spotřeby energií, svědčí údaje, že energetická náročnost tvorby HDP se v období do roku 2040 podle koncepce sníží téměř na polovinu.

"Jsme si vědomi toho, že důležitou podmínkou realizace jakékoli koncepce jsou nástroje a opatření, kterými je možné její naplnění zajistit. Proto naše aktualizace obsahuje téměř stovku konkrétních legislativních, procesních, administrativních a technických nástrojů a opatření s vymezením odpovědného resortu a termínu realizace," uzavřel ministr Kuba.

 

Související články:

Za zelenou energii si domácnosti v následujícím roce připlatí 250 korun (ČT24)

Kuba: Poroste využití jádra, uhelné elektrárny se časem odstaví (českénoviny.cz - ČTK)

Nová energetická koncepce fandí jádru, uhelné elektrárny skončí (E15.cz)

Víc elektřiny z jádra, míň peněz na obnovitelné zdroje, to je nová koncepce (iHNED..cz)

On-line o energetické koncepci ČR (idnes.cz)