Více času na podstatné

Stávající a plánované kapacity spaloven u nás

25.05.2011 20:38

 

S výjimkou energetického využití odpadů (EVO) ve spalovnách komunálních odpadů jsou skutečné zpracovatelské kapacity ostatních technologií zařazených do EVO minimální. Brání tomu různé důvody včetně řady bariér. Již nejbližší budoucnost ukáže, jakou odvahu budou mít jednotliví investoři pustit se do dlouhodobé a náročné přípravy některých velkých investičních celků. O tom jak dále postupovat se hovořilo na semináři Odpady 2011 a jak dál?, který se konal v rámci veletrhu Watenvi.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v letošním roce zadalo zpracovat dvě studie týkající se energetického využití odpadu. Zaměřují se mimo jiné na potenciál odpadu k energetickému využití v regionech, na lokalizaci vhodných míst pro ZEVO z hlediska množství odpadu a možné dodávky tepla. Je nesporné, že se po ukončení rekonstrukcí dvou současných spaloven (Praha a Brno), tzn. po roce 2010, zvýší jejich teoretická i praktická kapacita (při započítání třetí spalovny v Liberci) z 360 tis. tun ročně na 600 tis. tun ročně. Dále můžeme optimisticky odhadovat, že by se od letoška mohlo zvýšit využití vybraných a upravených komunálních odpadů v cementárnách, zplyňováním a v bioplynových stanicích asi na 350 tis. tun ročně.

V souvislosti s uvolněním strategie odpadového hospodářství ve směru podpory výstavby spaloven odpadů se intenzivně připravují tři záměry pro regiony Moravskoslezského (Krajské integrované centrum) a Plzeňského (Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady) kraje a pro kraj Vysočina (Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina), jejichž součástí jsou spalovny odpadů.

Podle dosavadních informací je reálné, že za pomoci prostředků stávajícího OPŽP by v horizontu let 2015 – 2017 mohla být realizována zařízení EVO v Moravskoslezském a Plzeňském kraji. Celková zpracovatelská kapacita tří zařízení se předpokládá ve výši 400 tis. tun a zahájení provozu od roku 2015 až 2018. Existují ještě úvahy o přípravě dvou tří spalovenských zařízení v dalších krajích a o úpravě některých stávajících energetických zdrojů na spoluspalování upravených odpadů (např. v Kladně). Otevřená je rovněž otázka, zda se v důsledku posunu názorů MŽP na EVO podaří legislativně odblokovat spoluzplyňování odpadů ve Vřesové. To by pomohlo nejen Sokolovské uhelné, a. s., ale i dalším zájemcům o instalaci zařízení na spoluzplyňování či pyrolýzu odpadů.

Podle odborníků bude nutné od roku 2020 ročně odklonit ze skládkování zhruba 2 mil. tun směsného komunálního odpadu a zajistit pro ně energetické využití (nebo mechanicko-biologickou úpravu s energetickým využitím vytříděné vysokovýhřevné frakce a uložením na skládku zbytku po biologické stabilizaci). Z těchto 2 mil. tun se podaří ve stávajících spalovnách po rekonstrukci spálit 600 tis. tun, zmíněné tři chystané spalovny pojmou dalších 400 tis. tun a ostatní zařízení EVO 350 tis. tun. A tak zbývá k roku 2020 ještě minimálně 650 tis. tun směsného komunálního odpadu, který by podle požadavku Evropské komise neměl skončit na skládce.

Uvedená hodnota byla vypočtena za předpokladu, že se k uvedenému roku podaří recyklovat 50 procent komunálního odpadu, a že se podaří zastavit současný stoupající trend produkce KO na klesající. Současně se počítá s tím, že současné tři spalovny budou mít v té době kapacitu 600 tis. tun SKO a že připravované tři spalovny se podaří zrealizovat. Stoupající životní úroveň, a s tím nepřestávající růst odpadů, spíše dávají za pravdu těm prognostikům, kteří tvrdí, že množství KO stále ještě poroste. K tomu se přidává skutečnost, že do kategorie „komunální odpad“ se stále více přidává tzv. odpad živnostenský a jiný, mající podobné vlastnosti jako KO a umožňující tím pádem podobné způsoby využití. Navíc nejsou do bilancí zahrnuty, z pochopitelných důvodů, odpady vznikající nepředvídatelně v důsledku přírodních kalamit, jako jsou například stále častěji se objevující povodně, které zatím zaplňují skládky odpadů. Nejsou tam také vytříděné komodity, jejichž ceny podléhají velmi citlivě výkyvu trhu a nemusí být proto pro ně v období ekonomického útlumu po vytřídění zájem, ale měly by být smysluplně využity, tedy alespoň energeticky. Řešením je intenzivní příprava dalších zařízení na energetické využití odpadů za předpokladu pozitivního přístupu všech orgánů veřejné správy, projektantů, investorů, provozovatelů a veřejnosti.

Zdroj: Tiskové středisko BVV