Více času na podstatné

Strategie docílení environmentálních a ekonomických efektů ve výrobě piva s využitím metodiky čistší produkce

10.06.2011 07:58

Inovační politika posledních 40 let zanechala střední a menší pivovary ve značně zaostalém stavu. Jejich technická úroveň ve většině případů odpovídá stavu pivovarů západní Evropy v letech 1955 – 1960. Stav se vyznačuje nízkou produktivitou práce, především ale nízkou energetickou účinností .

Hospodaření podniku vychází především ze zvyšování rentability vlastního majetku. Hlavními nástroji ovlivňujícími cenovou politiku je realizace opatření směřujících k nákladové racionalizaci výroby a kontrola vývoje cenové hladiny u konkurenčních subjektů v rámci státu i v zahraničí. Odbytová politika je přizpůsobována vývoji  výroby nápojů v Evropě.Zásadním trendem je odklon od kvantity ke kvalitě. Bude se opírat o postupné zvyšování konkurenceschopnosti podniku opírající se o plnění předpisů legislativy EU. Tržní strategie je založena na trvalém sledování trhu a realizaci následných  opatření výroby v předstihu před požadavky zákazníků.      Na tuzemském trhu počet velkoodběratelů zůstává konstantní, narůstá počet maloodběratelů. V zahraničí je zájem o produkci.

 Projekt v pivovaru střední velikosti identifikuje možnosti výroby kvalitnějších nápojů s docílením environmentálních efektů.Záměrem projektu je vybudování racionálního vybavení přetlačných tanků, dále pak instalace CIP stanice / sanitace technologie / s ekonomickými, environmentálními a kvalitativními přínosy. Pořízení technologie umožní výrobu nápojů ( piva i nealkoholických nápojů ), které velké pivovary vyrábět nemohou. Řada zahraničních pivovarů obdobného typu se zaměřuje na výrobu a prodej nefiltrovaného, kvasnicového piva apod. Záměrem projektu byla nápojů na kvalitativně a charakterově vyšší úrovni s charakterem místní speciality.

Cíle opatření jsou jednoznačně orientovány dle metodiky hodnocení životního cyklu LCA / Life Cycle Assesment /pro hodnocení vlivů na životní prostředí na spotřebitele po celou dobu životnosti výrobku. .Mimo snižování dopadů na životní prostředí jednoznačně vyplývajících z použité technologie / přetlačné tanky a především uzavřený okruh CIP stanice / jsou zde především cíle vyplývající z podstatného zvýšení  kvalitativní úrovně nových výrobků. Jedná se o výrobu vysoce fyziologicky vyrovnaných nápojů – obsah dextrinů, výšemolekulárních, dusíkatých a  gumovitých  látek zvyšuje disperzitu v zažívacím traktu lidského organizmu, což společně se silnou purfovací schopností umožňuje vysoce účinnou látkovou výměnu.

Jedním z dalších efektů promítajících se do kvality nových výrobků je obsah křemíku brzdící adsorpci nežádoucího hliníku v těle zákazníka / minimalizace rizika  vzniku Alzheimerovy nemoci /. Výrobky se rovněž pozitivně projeví po zdravotní stránce i odběratelů se sklonem ke vzniku ischematickou srdeční chorobou – snížení plazmatického cholesterolu, menší rozšíření srdce atd. Nealkoholické složky nápojů budou mít rozhodující podíl při výrazných stimulačních procesech při vylučování žaludečních šťáv a uvolňování gastrinu. Výrobky nebudou obsahovat  vedlejší kvasné produkty – dusičnany, tuk, cholesterol, dusitany a kofein.

Trvanlivost piva bez pasterizace 21 dnů

Trvanlivost limonád – garance 4 měsíce bez pasterizace

Efekty z tepelně úsporné technologie ročně 3 tis. GJ

Produktivita práce / přidaná hodnota / zaměstnanci / - 726 746

Koloidní trvanlivost – bez pasterizace je delší než biologická, při pasterizaci se zajišťuje stabilizačními prostředky od 3 měsíců do 1 roku

Biologická trvanlivost – při použití nastavené pasterizační jednotky je neomezená

 

Zaměření a cíle finanční analýzy .

 Základním cílem finanční analýzy je zhodnocení celkové stability projektu a návratnost investičních prostředků. Je prováděna při respektování faktoru času. Sestává z těchto položek

·         přehledu investičních nákladů a zdrojů financování

·         analýzy likvidity  / platební schopnosti /

·         hodnocení ekonomické efektivnosti  / rentability a návratnosti vložených investic /

Rizika spočívají především v nebezpečí prodlení v úpravách technologie a systému  její inovace výroby. Při opožděné realizaci nezbytných opatření dojde ke ztrátě konkurenceschopnosti a tím i ke ztrátě trhu.

V rámci projektu byla postupně realizována následující opatření :

·         Přestavba nevyhovující ČOV

·         Energetický management

·         Rekonstrukce provozu varny

·         Rekuperace tepelné energie z kompresorů

·         Racionalizace technologického vybavení přetlačných tanků

·         Instalace etiketovacího zařízení KEG sudů

·         Pořízení prohlížečky lahví dle požadavků HACCP

·         Rekonstrukce podnikové kanalizace

 

Souhrnné vyhodnocení projektu

 

Hlavní odpadní tok: energetické ztráty

Vedlejší odpadní toky : ostatní odpady

                                       odpadní vody

Množství hlavního odpadního toku sníženo o: 6.993 GJ ročně

Množství ostatních odpadů sníženo o 78,7 tun ročně

Množství produkovaných odpadních vod sníženo o 1,32 tis. m3 ročně

Celkové finanční úspory dosažené v projektu: 7.084 tis. Kč ročně

 

 

Celkový potřebný objem finančních prostředků nutný k realizaci opatření: 54.410 tis. Kč

 

 

Průměrná doba návratnosti investic pro celý projekt :  7,68 roku

 

Závěr.

Záměrem projektu bylo realizovat a  demonstrovat výsledky aktivit středního pivovaru v oblasti ochrany životního prostředí, kvality výroby  a efekty pro  zdraví spotřebitele. Úspěšnost podnikání ve výrobě piva je podmíněna poměrně širokým spektrem technologických, ekologických , sociálních a ekonomických faktorů. Jejich optimální sladění by mělo zabezpečit nikoliv co nejvyšší, ale co nejkvalitnější a ekonomicky efektivní produkci nápojů. Aplikace metodiky čistší produkce prokázala v podniku svoji nezanedbatelnou úlohu při řízení výroby a jeho dalších činnostech . Tyto budou silně ovlivňovány vývojem v EU.Stav a vývoj životního prostředí bude stále více ovlivňovat kvalitu a především hospodářské vztahy. Jedním z nástrojů působících v oblasti minimalizace dopadů na životní prostředí je praktické uplatnění požadavků Rady EU 96/61 ES o integrované prevenci a omezování znečistění spojené s uplatňováním nejlepší dostupné techniky v podnicích. Pivovar  vidí svoji roli v integrované ochraně životního prostředí v posunu od zaměření se pouze na znečistění vzniklé provozem výroby k zaměření se na vstupy výroby, efektivnost jejich využívání a sledování celého životního cyklu svých produktů od jejich vývoje až po jejich využití

 

Josef Šlesinger

Centrum čistší produkce Brno, Masná 5

602 00 Brno

e-mail : cpcbr.@volny.cz