Více času na podstatné

Svoz biologicky rozložitelných odpadů na území Prahy

16.07.2009 09:43

V roce 2005 začala společnost Pražské služby a. s. nabízet komplexní řešení problematiky nakládání a odpady z kuchyní a stravoven. Tato nová a do jisté míry průkopnická produktová strategie byla nazvána „Gastroodpad“. Ta přináší všem producentům takových odpadů komplexní řešení na klíč v souladu s novými trendy a změnami v právních předpisech ČR.

Gastroodpad:
Jedná se o odpad, který je z převážné části zařazen podle Katalogu odpadů pod kat. č. 20 01 08 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. V menší míře pod kat. č. 20 01 25 Jedlý olej a tuk, nebo také pod kat. č. 19 08 09 Směs tuků a olejů z lapačů tuků.
Producentům gastroodpadů je nabízen komplexní servis, který akcentuje fakt, že s těmito odpady musí být zacházeno v rámci zpřísněných hygienických norem. Logistika svozu gastroodpadů je zajišťována speciálními vozy. V rámci komplexní služby jsou poskytovány i speciální nádoby s dokonale těsnícím víkem tak, aby během transportu nedocházelo k únikům odpadů. Svoz odpadů probíhá výměnným způsobem formou přistavení prázdné, čisté nádoby za nádobu naplněnou odpadem.
Spektrum nádob, které společnost nabízí, je velmi široké, od soudků o objemu 30 litrů až po nádobu s objemem 660 litrů. Všechny nádoby plně vyhovují požadavkům gastronomie, jsou snadno omyvatelné a bez hran pro snadné čištění a velmi dobře se s nimi manipuluje. Služba zahrnuje rovněž odběr a následné využití zbytkových olejů na smažení. Oleje jsou shromažďovány v soudcích, které mají osvědčení o hygienické nezávadnosti č. 94250 ITC. Soudky jsou pak opět obsluhovány buď výměnným způsobem periodicky, nebo na výzvu objednatele. Shromážděný gastroodpad se zatím odváží do Závodu na využití odpadů s tím, že v době, až bude v provozu připravovaný bioreaktor, bude tento odpad využívání v tomto zařízení.

 

Pilotní projekt:
V roce 2006 skončil pilotní projekt svozu bioodpadu od obyvatel městské části Dolní Chabry, který přes dva roky hradil pražský magistrát. Pražské služby, a. s. se po dohodě se zástupci městské části rozhodly navázat na úspěšný projekt a pokračovat ve svozu bioodpadu, ale již ve formě zpoplatněné služby. Obavy z toho, že o zpoplatněnou službu nebudou mít občané zájem, se ukázaly jako liché.
Na základě této skutečnosti začala společnost nabízet služby v oblasti sběru, svozu a následného využití bioodpadu i dalším vytypovaným městským částem. Ve spolupráci se starosty jednotlivých městských částí a zástupci odborů životního prostředí se během roku 2007 podařilo uzavřít téměř 1100 individuálních smluv s obyvateli šesti městských částí (na území Prahy 21, Prahy 8 a Prahy 4) a s jednou mimopražskou obcí.
Bioodpad se sváží ve speciálních nádobách „compostainerech“ o objemu 120 a 240 litrů jednou za dva týdny. V celkové ceně je mimo odvozu odpadu zahrnut i pronájem nádoby. V Dolních Chabrech se bioodpad sváží celoročně, v ostatních částech došlo z praktických i ekonomických důvodů ke sjednocení období svozu na 8 měsíců v roce. Odpad je veden pod kat. č. 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad a do nádob lze ukládat prakticky veškeré „zbytky“ ze zahrad, ale i biologicky rozložitelný odpad z kuchyně.
Pravidelný svoz bioodpadu formou obsluhy speciální nádoby je vedle kompostování na vlastní zahradě (to ovšem nemusí být vždy úplně vyhovující, protože především ve vegetačním období bývá odpadu mnohem více, než kompost pojme, a dalšími důvody jsou jeho určitá neestetičnost, pracnost s udržováním kompostu, prostorová náročnost a v neposlední řadě problém s využitím kompostu) velmi účinnou a elegantní formou třídění komunálního odpadu. Vždyť bioodpad tvoří až 45 % hmotnosti komunálního odpadu. Pražské služby, a. s. navíc při volbě konečné koncepce svozu bioodpadu seriozně čerpaly z dotazníkových kampaní, kde nejvyšší počet respondentů (občanů) jednoznačně volil právě alternativu sběru, svozu a využití bioodpadu formou přistavení speciálních nádob s pravidelnou obsluhou.
Za 29 měsíců trvání pilotního projektu v Dolních Chabrech se podařilo vytřídit a využít ke kompostování 642 tun bioodpadu, v průměru 22 tun za měsíc. Od února do prosince 2007, tedy v době, kdy už byla tato služba placená, společnost odvezla na kompostárny 373 tun bioodpadu (průměr 34 tun za měsíc), který by jinak skončil spolu s komunálním odpadem ve spalovně, a to se v pěti ze šesti městských částí začalo svážet až během června. Lze tedy očekávat, že v letošním roce hmotnost vytříděného bioodpadu poroste, navíc bude snaha o další rozšiřování svozových oblastí.

 

Bioreaktor
Dalším krokem k efektivnímu využívání biodpadů a gastroodpadů je realizace projektu stavby bioreaktoru, který bude schopen nashromážděný bioodpad a gastroodpad zpracovávat. Výstupem z tohoto zařízení bude kvalitní bioplyn. Ten následně využijeme na výrobu elektrické energie a pevná fáze fermentačního zbytku se použije jako hnojivo, případně jako vstupní surovina do kompostárny. Výstavba zařízení by měla začít podle schváleného harmonogramu prací v průběhu druhého pololetí roku 2008.
Pražské služby, a. s. vidí ve využití biologicky rozložitelných odpadů velkou budoucnost a i nadále hodlají podnikat veškeré kroky vedoucí k plné stabilizaci segmentu sběru, svozu a plnohodnotného využití této suroviny budoucnosti.

Tomáš Kolinger
Pražské služby, a. s.
E-mail: kolingert@psas.cz

 

Zdroj: Odpadové fórum 2/2008