Více času na podstatné

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2011 k surovinové bezpečnosti ČR

21.04.2011 13:27

Ve dnech 13. až 15. dubna 2011 pořádalo České ekologické manažerské centrum v Koutech nad Desnou v Jeseníkách již 6. ročník česko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2011.

V rámci plenární sekce Mgr. M. Tomiková z Ministerstva průmyslu a obchodu přednesla přednášku nazvanou Problematika druhotných surovin z pohledu MPO. „Na naše přání se paní přednášející věnovala i otázce surovinové bezpečnosti v Evropské unii i v České republice se zaměřením na hospodaření se strategickými surovinami a s tím související připravované Politice druhotných surovin ČR.“ blíže upřesňuje obsah přednášky Ing. Ondřej Procházka, CSc., programový garant symposia. Mezi kritické suroviny (to je oficiální termín v materiálech Evropské unie) náleží mimo jiné prvky vzácných zemin (lanthanoidy), které se produkují především v Číně. O jejich významu zejména pro elektrotechnický průmysl, růstu jejich cen (snad dočasném) a jejich nedostatku na trhu proběhly v médiích zprávy. „Jejich zdrojem, ale i zdrojem dalších cenných surovin, jsou vyřazená elektrická a elektronická zařízení, a to je výzva pro výzkumnou i průmyslovou sféru “ zaznělo na závěr zmíněné úvodní přednášky.

V tomto směru vhodně doplnil přednášku o kritických surovinách Ing. V. Gruber, CSc. z Ústavu chemických procesů AV ČR, když referoval o výsledcích jejich výzkumného projektu, v rámci kterého vyvinuli postup, jak z odpadních luminoforů z elektrických zařízení (klasické televizní obrazovky a monitory a úsporné zářivky a výbojky) získávat některé z těchto cenných látek, konkrétně oxid yttritý a oxid europitý. Tento postup je chráněn evropským patentem, na jehož základě je v podniku Safina Vestec, a. s., zkonstruována univerzální výrobní linka, na které je možné výše zmíněné odpady s obsahem lanthanoidů recyklovat. Výhledově se počítá s jejím využitím i pro přepracování permanentních magnetů nebo metalhydridových baterií.

„Dalším příkladem, že výzkum v oblasti využití odpadů má pozitivní ekologické i ekonomické přínosy, jsou Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Její zástupci na symposiu referovali  o výsledcích dvou projektů, jejichž cílem bylo využití kyseliny sírové z autobaterií a polypropylenu jejich krabic. Spolu s olovem, který v Příbrami recyklují dávno, nyní budou olověné akumulátory maximálně materiálově využity,“ doplňuje Mgr. Lucie Čecháková, šéfredaktorka časopisu ODPADOVÉ FÓRUM, který je hlavním mediálním partnerem symposia.

Tématicky bylo nejvíce přednášek zaměřeno na výsledky výzkumů souvisejících s energetickým využitím odpadů, a to jak termickou, tak biologickou cestou. V tom druhém případě je nejčastějším produktem bioplyn, ale může to být i biovodík. Samostatnou kapitolou pěstování řas s využitím CO2 ze spalin produkovaných spalovnou odpadů. Jedná se o dlouholetý projekt, respektive řadu na sebe navazujících výzkumných projektů, na kterých se podílejí různé výzkumné organizace i podnikatelské subjekty v čele se společností Termizo, a. s., Liberec, která provozuje tamní spalovnu komunálních odpadů. Řasy vypěstované ve fotobioreaktoru vlastní originální konstrukce mohou sloužit jak „pouze“ jako přídavek ke krmivu pro dobytek, tak jako surovina pro výrobu biopaliv, bionafty nebo biolihu. Ing. O. Procházka k tomu dodává: „Výběr spalin ze spalovny odpadů pro použití pro pěstování řas není náhodný a nemá sloužit k pouhé demonstraci účinnosti čištění spalin v liberecké spalovně. Je to proto, že vyčištěné spaliny ze spalovny jsou dnes mnohem čistší než z jiných spalovacích procesů a vypěstované řasy plně vyhovují pro použití v krmivářství, kosmetice i potravinářství. Zástupce liberecké spalovny Ing. P. Novák se našeho symposia účastní pravidelně, takže máme možnost sledovat každý rok, jak jejich projekt pokračuje.“

Partnerem symposia byla česká společnost Dekonta, a. s. Celkem zaznělo 66 přednášek v 8 odborných tématicky zaměřených sekcích a dalších 11 příspěvků bylo prezentováno formou vývěsek. Autorsky v nich bylo zapojeno na 180 odborníků z celkem 42 institucí z České republiky a ze Slovenska. Zúčastnilo se celkem 176 účastníků. Podrobné informace lze najít na www.odpadoveforum.cz/symposium2011 nebo u programového garanta Ing. O. Procházky, e-mail: forum@cemc.cz.