Více času na podstatné

Technologická agentura ČR vyhlásila 2. veřejnou soutěž v programu "CENTRA KOMPETENCE"

28.03.2013 08:44

Technologická agentura České republiky k dnešnímu dni vyhlašuje 2. veřejnou soutěž v programu Centra kompetence, jehož hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Program stimuluje vytvoření a činnosti takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru. Podpora projektů z této veřejné soutěže začne od 1. ledna 2014.

Centra kompetence jsou centra výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), která v rámci dlouhodobé spolupráce spojují špičkové výzkumné a aplikační kapacity veřejného a soukromého sektoru. Pro realizaci jednotlivých cílů aplikovaného výzkumu tak vznikají nové vztahy, vazby a dochází k efektivnímu přenosu informací, ke kterým by jinak nedošlo, nebo by vznikaly jen obtížně.

Dochází k posílení spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI, vytvoření strategických partnerství výzkumné a podnikové sféry pro dosažení pokroku ve výzkumu a vývoji a pro implementaci jeho výsledků v inovacích, posílení interdisciplinarity výzkumu a vývoje, vytvoření podmínek pro rozvoj lidských zdrojů ve VaVaI, zejména s důrazem na začínající výzkumné pracovníky.

 

Nepřehlédněte:

Informace o změnách v programu naleznete zde.

Srovnání starého a nového programu je umístěno zde.

 

K financování z veřejných prostředků budou vybrány projekty, které naplňují cíle a zaměření programu a jsou v souladu s prioritami definovanými v materiálu Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválených usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 552. Při výběru návrhů projektů k podpoře budou preferovány projekty disponující vysokým aplikačním potenciálem. Příjemcem může být pouze podnik nebo výzkumná organizace, které projekt řeší ve spolupráci s dalšími účastníky a tvoří tak konsorcium. Každé konsorcium musí být složeno alespoň z jedné výzkumné organizace a tří nezávislých podniků. Délka trvání programu je 8 let (2012–2019).

První veřejná soutěž programu Centra kompetence byla vyhlášena v roce 2011. Jejím výsledkem bylo schválení 22 projektů s celkovou podporou 4,27 mld. Kč. Pro druhou veřejnou soutěž se předpokládají celkové výdaje 2,03 mld. Kč. V soutěži budou podpořeny zejména ty projekty, které budou z hlediska naplňování Národních priorit nejkomplexnější, konkurenceschopné a dlouhodobě udržitelné. O podporu projektů v programu Centra kompetence je očekáván velký zájem a hodnocení projektů bude tedy ve všech aspektech vysoce fundované a přísné.

 

INFORMAČNÍ SEMINÁŘE K VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE - více ZDE

 

Návrh projektu a dále přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče musí být předány poskytovateli od 28. března 2013 do 20. května 2013 do 16:30 hod.

 

Další informace:

Podrobné informace pro 2. veřejnou soutěž programu Centra kompetence nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení obsahuje Zadávací dokumentace a související dokumenty - ZDE

Dotazy k této veřejné soutěži programu Centra kompetence budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese https://helpdesk.tacr.cz

 

Dokumenty ke stažení: