Více času na podstatné

Termíny a definice, schéma průběhu auditu

25.03.2011 11:07

A) Termíny a definice:

 

audit – systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kriterií auditu.

kritéria auditu – soubor politik, postupů nebo požadavků

důkaz a auditu – záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisejí s kritérii auditu a jsou ověřitelné. Smí být kvalitativní nebo kvantitativní.

zjištění z auditu – výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu podle kritérií auditu (např. shoda či neshoda s kritérii auditu, příležitost ke zlepšování)

závěr z auditu – výstup z auditu poskytnutý týmem auditorů po zvážení cílů auditu a všech zjištění z auditu

klient auditu – organizace nebo osoba žádající o audit (např. auditovaná organizace, smluvní partner)

auditovaná organizace – organizace v níž se provádí audit

auditor – osoba s odbornou způsobilostí k provádění auditu

technický expert – osoba, která poskytuje auditorovi nebo týmu auditorů specifické znalosti nebo odborné posudky. Nejedná jako auditor.

program auditů – jeden audit nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý časový rámec a zaměřených na specifický účel. Zahrnuje všechny činnosti nezbytné k plánování, organizování a provedení auditů.

plán auditu – popis činností a uspřádání organizace auditu

předmět auditu – velikost a vymezení/ohraničení auditu

 

B) schéma průběhu auditu:

 

 

 

Zahájení auditu

(čl. 6.2)

·         Jmenování auditora/vedoucího týmu auditorů

·         Stanovení cílů, předmětu a kritérií auditu

·         Určení proveditelnosti auditu

·         Výběr auditora/týmu auditorů

·         Navázání úvodního kontaktu s auditovanou částí organizace

 

 

následuje

 

 

Přezkoumání dokumentů

(čl. 6.3)

·         přezkoumání odpovídajících dokumentů systému managementu auditovaného, včetně záznamů, a určení jejich dostatečnosti s ohledem na kritéria auditu

 

 

následuje

 

 

Příprava činností pro auditu na místě

(čl. 6.4)

·         Příprava plánu auditu

·         Přidělení práce v týmu auditorů

·         Příprava pracovních dokumentů – metodiky, seznamy otázek (checklisty)

 

 

následuje

 

 

Provádění auditu na místě

(čl. 6.5)

·         Úvodní jednání

·         Komunikace v průběhu auditu

·         Úlohy a odpovědnosti průvodců a pozorovatelů

·         Shromažďování a ověřování informací

·         Zjištění z auditu

·         Příprava závěrů z auditu

·         Závěrečné jednání

 

 

následuje

 

 

Příprava, schválení

a distribuce zprávy z auditu

(čl. 6.6)

·         Příprava zprávy z auditu

·         Schválení a distribuce zprávy z auditu

 

 

následuje

 

 

Dokončení auditu

(čl. 6.7)

 

 

následuje

 

 

Provedení následného auditu

(čl. 6.8)