Více času na podstatné

Text novely NV č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

15.10.2011 09:15
NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. září 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů
a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb. a zákona č. 180/2007 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 12 a § 5 odst. 12 zákona:
 

Čl. I


Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno b) zní:

 

"b) projektovaným výkonem nejvyšší výkon stanovený a zaručený dodavatelem, výrobcem nebo projektantem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu za stanovených podmínek, který je uveden v projektové dokumentaci stavby, ve vydaných závazných stanoviscích a povoleních podle § 17 zákona nebo v integrovaném povolení podle zákona o integrované prevenci6).".

 

2. V § 3 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:"b) zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek se při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5) pohybuje v rozmezí následujících množství
1. 20 až 200 t včetně tuhých znečišťujících látek,
2. 30 až 300 t včetně oxidu siřičitého,
3. 0,4 až 4 t včetně chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor,
4. 1 až 10 t včetně těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,
5. 20 až 200 t včetně oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý,
6. 0,1 až 1 t včetně sulfanu,
7. 0,2 až 2 t včetně fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor,
8. 5 až 50 t včetně oxidu uhelnatého,
9. 5 až 10 t včetně amoniaku, nebo

_____________________________________

5) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.".
 

3. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

"(5) Za účelem kategorizace se parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají u technologicky shodných zařízení jednoho provozovatele, jestliže se jedná o zdroje, které jsou umístěny ve stejné provozovně8) a jejich emise jsou vypouštěny společným výduchem, bez ohledu na počet komínových průduchů, nebo by s ohledem na uspořádání mohly být vypouštěny společným výduchem bez ohledu na počet komínových průduchů. U malých zdrojů se parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají pouze s parametry jiných malých zdrojů.

_____________________________________

8) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".
 

4. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Provozovatelé středních zdrojů uvedených v bodech 1.2., 1.4., 2.1., 2.2.1., 2.2.2., 3.6., 3.7., 5.1. až 5.4., 6.3., 6.7., 6.8., 6.10., části II přílohy č. 1 k tomuto nařízení zpracovávají provozní řád, jehož obsah stanoví zvláštní právní předpis5).".

5. V § 5 větě první se slova "nebo velkých" zrušují.

6. V příloze č. 1 části I pod nadpisem "Závazné podmínky provozu zařízení na spalování odpadních plynů" se věty první a druhá zrušují.

7. V příloze č. 1 části I pod nadpisem "Závazné podmínky provozu zařízení na spalování odpadních plynů" se body 2.1. a 2.2. zrušují.

8. V příloze č. 1 část II zní:

„Část II
Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů

 

9. V příloze č. 1 se část III zrušuje.

10. Příloha č. 2 zní:
 

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.


 

Čl. II

Účinnost


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2011.

 

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Chalupa v. r.

 

Kompletní novelu v PDF stahujete ZDE