Více času na podstatné

Text novely vyhlášky č. 257/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb. (problematika VOC)

29.08.2011 07:43

Datum účinnosti od: 13. září 2011

 

VYHLÁŠKA


ze dne 19. srpna 2011,

kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky
a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb.:

 

Čl. I

Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky, se mění takto:

1. § 3 včetně nadpisu zní:

 

"§ 3

Těkavé organické látky

Pro účely této vyhlášky se těkavé organické látky dělí na


 

a) těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F s výjimkou benzinu,
 
b) těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny věty označující specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61 s výjimkou benzinu,
 
c) halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H341 nebo H351,
 
d) halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny věty označující specifickou rizikovost R40 nebo R68,
 
e) benzin a těkavé organické látky, které nespadají pod písmena a) až d).".
 

2. V § 4 odst. 4 se slova "§ 3 písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "§ 3 písm. a), b), c) nebo d)".

3. V § 5 odst. 3 se za slova "§ 3 písm. a)" vkládají slova "nebo b)".

4. V § 5 odst. 4 se slova "§ 3 písm. b)" nahrazují slovy "§ 3 písm. c) nebo d)".

5. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "§ 3 písm. a) a b)" nahrazují slovy "§ 3 písm. a) až d)".

6. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "§ 3 písm. c)" nahrazují slovy "§ 3 písm. e)".

7. V § 6 odst. 3 se slova "organických rozpouštědel" nahrazují slovy "těkavých organických látek".

8. V § 6 se dolpňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce používající těkavé organické látky podle § 3 písm. a) nebo b) nebo směsi s obsahem těchto látek průběžně nahrazuje tyto látky nebo směsi s obsahem těchto látek méně škodlivými látkami nebo směsmi, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné.".

9. V příloze č. 1 v nadpisu bodu 2.1 se slova "§ 3 písm. a) a b)" nahrazují slovy "§ 3 písm. a), b), c) nebo d)".

10. V příloze č. 1 v bodě 2.1 v poznámce č. 1 pod tabulkou č. 1 a č. 2 se za slova "§ 3 písm. a)" vkládají slova "nebo b)".

11. V příloze č. 1 v nadpisu bodu 2.2 se slova "§ 3 písm. c)" nahrazují slovy "§ 3 písm. e)".

12. V příloze č. 1 v bodě 2.2.1 se slova "§ 3 písm. a) a b)" nahrazují slovy "§ 3 písm. a), b), c) nebo d)".

13. V příloze č. 5 části II tabulce A ve vysvětlivkách se slova "vyšším než 15 % hmotnostních" nahrazují slovy "15 % hmotnostních a více".

14. V příloze č. 5 části II tabulce B ve vysvětlivkách se slova "vyšším než 15 % hmotnostních" nahrazují slovy "15 % hmotnostních a více".

 

Čl. II

Účinnost


1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení (13. září 2011).

2. Ustanovení § 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 337/2010 Sb., ve znění této vyhlášky pozbývají platnosti uplynutím dne 31. května 2015.

 

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.