Více času na podstatné

Text vyhlášky č. 337/2010 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

07.12.2010 07:47

Částka: 124

Číslo předpisu: 337/2010 Sb.

Název předpisu: Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

Účinnost: 3.1.2011

Předpisem se ruší: 355/2002 Sb., 509/2005 Sb.

 

Text předpisu:

VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2010
o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky
obsahujícími těkavé organické látky

        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst.  2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3 odst.  11, § 4 odst.  12, § 5 odst.  12 a § 12 odst.  5 zákona:

 

§ 1

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví

       a) specifické emisní limity a podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v přílohách č. 1 a 4 k této vyhlášce emitujících těkavé organické látky při procesech užívajících tyto látky (dále jen „zdroj“), kritéria určující plnění těchto podmínek a způsob zařazování zdrojů do jednotlivých kategorií,
       b) způsob nakládání s výrobky, které obsahují těkavé organické látky, a lhůty k dosažení těchto požadavků,
       c) zásady a náležitosti evidence a bilancování spotřeby těkavých organických látek a rozsah sledovaných údajů pro bilancování spotřeby těkavých organických látek a
       d) náležitosti a způsob zpracování plánu snížení emisí těkavých organických látek a skupiny zdrojů, pro které se tento plán zpracovává.

§ 2

 

Základní pojmy

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) odpadním plynem – konečný plynný odpad obsahující znečišťující látky odváděný do ovzduší komínem, výduchem nebo výpustí ze zařízení pro omezování emisí,
       b) fugitivními emisemi - jakékoli emise těkavých organických látek do ovzduší, půdy a vody, které nejsou součástí odpadních plynů,
       c) celkovými emisemi – součet fugitivních emisí a emisí těkavých organických látek v odpadních plynech,
       d) organickým rozpouštědlem – jakákoli těkavá organická látka, která je používána samostatně či ve směsi s jinými látkami, aniž by přitom prošla chemickou změnou, k rozpouštění surovin, produktů nebo odpadů, nebo která se používá jako čisticí prostředek k rozpouštění znečišťujících látek, jako odmašťovací prostředek, jako dispergační činidlo, jako prostředek používaný k úpravě viskozity či povrchového napětí, jako změkčovadlo či jako ochranný prostředek,
       e) celkovým organickým uhlíkem – uhlík obsažený v těkavých organických látkách,
       f) halogenovanou těkavou organickou látkou – těkavá organická látka, která obsahuje v každé molekule alespoň jeden atom bromu, chloru, fluoru nebo jódu,
       g) spotřebou organických rozpouštědel – celkové vstupní množství organických rozpouštědel do zdroje za kalendářní nebo běžný rok snížený o všechna organická rozpouštědla, která byla regenerována pro opakované využití jako vstup v rámci provozu daného zdroje,
       h) spotřebou těkavých organických látek – celkové vstupní množství těkavých organických látek do zdroje za kalendářní nebo běžný rok snížený o všechny těkavé organické látky, které byly regenerovány pro opakované využití jako vstup v rámci provozu daného zdroje,
       i)  spotřebou práškových plastů – celkové vstupní množství práškových plastů do zdroje za kalendářní nebo běžný rok snížený o všechny práškové plasty, které byly regenerovány pro opakované využití jako vstup v rámci provozu daného zdroje,
       j)  projektovanou spotřebou – maximální spotřeba, které lze dosáhnout při trvalém provozu zdroje za stanovených podmínek a která je, včetně stanovených podmínek, uvedena v projektové dokumentaci stavby, na jejímž základě byla vydána stanoviska a povolení podle § 17 zákona nebo integrované povolení podle zákona o integrované prevenci2),
       k) bilancováním spotřeby těkavých organických látek – stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek,
       l)  benzinem – jakýkoliv ropný výrobek, s aditivy nebo bez aditiv, který je určen pro použití jako palivo motorových vozidel, vyjma kapalného propanbutanu, a jehož nasycené páry mají při teplotě 20 oC tlak roven nebo větší než 1,32 kPa,
       m) mobilním kontejnerem – cisterna pro přepravu benzinu po silnici, železnici nebo vodních cestách z jednoho terminálu do druhého nebo z terminálu do čerpací stanice,
       n) terminálem – zařízení pro skladování a k plnění benzinu do mobilních kontejnerů, včetně technologického příslušenství na místě tohoto zařízení,
       o) plnicím zařízením – jakékoli zařízení v terminálu pro plnění benzinu do mobilních kontejnerů,
       p) čerpací stanicí – zařízení pro vydávání benzinu ze stacionárních skladovacích nádrží zpravidla do palivových nádrží motorových vozidel,
       q) nátěrovou hmotou – jakákoliv směs, včetně transparentních laků a všech organických rozpouštědel nebo směsí obsahujících organická rozpouštědla nezbytných pro její správné použití, k vytváření filmu s dekorativním, ochranným nebo jiným funkčním účinkem na určitém povrchu,
       r) výrobkem s omezeným obsahem těkavých organických látek – výrobek vyjmenovaný v části I přílohy č. 5 k této vyhlášce,
       s) uvedením na trh – zpřístupnění výrobku třetím stranám nebo dovoz výrobku na území České republiky.

§ 3

 

Těkavé organické látky

 

        Pro účely této vyhlášky se těkavé organické látky dělí na

       a) těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F nebo věty označující specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61 s výjimkou benzinu,
       b) halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny věty označující specifickou rizikovost R40 nebo R68,
       c) benzin a těkavé organické látky, které nespadají pod písmeno a) nebo b).

§ 4

 

Kategorizace zdrojů

 

        (1)  Kategorie zdroje uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce se určuje na základě projektované spotřeby organických rozpouštědel, není-li dále uvedeno jinak.

        (2)  Kategorie zdroje uvedeného v bodu 9 přílohy č. 1 k této vyhlášce se určuje na základě projektované spotřeby těkavých organických látek.

        (3)  Kategorie zdroje uvedeného v podbodu 4.4. bodu 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce se určuje na základě projektované spotřeby práškových plastů.

        (4)  Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce, který používá těkavé organické látky podle § 3 písm.  a) nebo b), je velkým zdrojem, s výjimkou zdroje uvedeného v podbodu 2.1. bodu 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

        (5)  Jednorázová činnost uvedená v podbodu 2.2.1. bodu 2 a podbodu 4.1.1. bodu 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce je malým zdrojem.

        (6)  Terminál je velkým zdrojem.

        (7)  Čerpací stanice a její skladovací nádrže jsou středním zdrojem.

        (8)  Za účelem kategorizace a stanovení emisních limitů se projektované parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají, jestliže se jedná o zdroje, které jsou uvedené pod stejným bodem v příloze č. 1 k této vyhlášce a které jsou umístěny ve stejné provozovně3). Pokud se bod dále člení na podbody, je bodem ve smyslu předcházející věty každý podbod.

 

§ 5

 

Emisní limity a plán snížení emisí
těkavých organických látek

 

        (1)  Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce plní:

       a) emisní limit pro těkavé organické látky v odpadním plynu a emisní limit fugitivních emisí stanovený pro daný zdroj v příloze č. 1 k této vyhlášce, není-li v příloze č. 1 k této vyhlášce výslovně uvedeno jinak, nebo
       b) emisní limit celkových emisí nebo měrnou výrobní emisi stanovenou pro daný zdroj v příloze č. 1 k této vyhlášce, není-li v příloze č. 1 k této vyhlášce výslovně uvedeno jinak, nebo
       c) plán snížení emisí těkavých organických látek stanovený v příloze č. 2 k této vyhlášce, uloží-li tuto povinnost provozovateli krajský úřad dle § 5 odst.  6 zákona.

        (2)  Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce plní emisní limit pro tuhé znečišťující látky stanovený v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (3)  Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce emitující těkavé organické látky uvedené v § 3 písm.  a) nesmí při celkovém hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek větším než 10 g/h překročit celkovou hmotnostní koncentraci těchto znečisťujících látek 2 mg/m3 při tlaku 101,325 kPa a teplotě 0 oC (dále jen „normální podmínky“) ve vlhkém plynu. Tyto skutečnosti se zjišťují měřením hmotnostní koncentrace všech jednotlivých těkavých organických látek uvedených v § 3 písm.  a), přičemž součet naměřených koncentrací nesmí překročit emisní limit uvedený v tomto odstavci.

        (4)  Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce emitující těkavé organické látky uvedené v § 3 písm.  b) nesmí při celkovém hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek větším než 100 g/h překročit celkovou hmotnostní koncentraci těchto znečisťujících látek 20 mg/m3 za normálních podmínek ve vlhkém plynu. Tyto skutečnosti se zjišťují měřením hmotnostní koncentrace všech jednotlivých těkavých organických látek uvedených v § 3 písm.  b), přičemž součet naměřených koncentrací nesmí překročit emisní limit uvedený v tomto odstavci. Tento emisní limit se nevztahuje na zdroje uvedené v bodu 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

        (5)  Pro terminál, jehož skladovací zařízení je vybaveno systémem rekuperace benzinových par etapy I dle přílohy č. 4 k této vyhlášce, je na výduchu ze systému rekuperace benzinových par etapy I stanoven emisní limit 150 mg/m3 stanovený jako hmotnostní koncentrace těkavých organických látek, vyjma methanu, vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu za normálních podmínek.

 

§ 6

 

Podmínky provozování zdrojů

 

        (1)  Jsou-li v rámci jedné provozovny umístěny dva nebo více zdrojů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, pro které jsou touto vyhláškou stanoveny k plnění emisní limity, jsou

       a) u látek uvedených v § 3 písm.  a) a b) plněny požadavky uvedené v § 5 odst.  3 a 4 pro každý jednotlivý zdroj zvlášť,
       b) u látek uvedených v § 3 písm.  c)
                i) plněny požadavky uvedené v § 5 odst.  1 pro každý jednotlivý zdroj zvlášť, nebo
                ii) celkové emise z daných zdrojů pod úrovní, jež by musela být dodržena v případě uplatnění bodu i).

        (2)  Provozovatel středního zdroje podle této vyhlášky zpracovává provozní řád. Požadavky na obsah provozního řádu jsou stanoveny v jiném právním předpisu4).

        (3)  Provozovatel středního a velkého zdroje uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce zpracovává roční hmotnostní bilanci organických rozpouštědel dle přílohy č. 3 k této vyhlášce, s výjimkou zdroje uvedeného v podbodu 4.4. bodu 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

        (4)  Podkladem potřebným pro účely § 12 odst.  1 písm.  b) zákona se rozumí evidence o spotřebě organických rozpouštědel nebo těkavých organických látek.

        (5)  Technické podmínky provozu čerpacích stanic, které nahrazují emisní limity, jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

 

§ 7

 

Způsob nakládání s výrobky s obsahem
těkavých organických látek

 

        (1)  Výrobky s omezeným obsahem těkavých organických látek mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže obsah těkavých organických látek v těchto výrobcích nepřekračuje hodnoty stanovené v části II přílohy č. 5 k této vyhlášce; tím není dotčen odstavec  2.

        (2)  Nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek ve výrobcích s omezeným obsahem těkavých organických látek a lhůty k jejich plnění uvedené v části II přílohy č. 5 k této vyhlášce se nevztahují na výrobky prodávané k výlučnému použití ve zdrojích uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, kterým bylo uděleno povolení k provozu podle § 17 odst.  1 písm.  d) zákona nebo integrované povolení podle zákona o integrované prevenci, a které mají touto vyhláškou stanoveny k plnění emisní limity, nebo plán snížení emisí těkavých organických látek.

        (3)  Při uvedení na trh musí být výrobky s omezeným obsahem těkavých organických látek opatřeny štítkem s označením

       a) kategorie a subkategorie výrobku podle části II přílohy č. 5 k této vyhlášce,
       b) nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek v g/l podle části II přílohy č. 5 k této vyhlášce a
       c) maximálního obsahu těkavých organických látek ve výrobku ve stavu připraveném k použití v g/l.

        (4)  U výrobků s omezeným obsahem těkavých organických látek, k nimž je nutno přidat organická rozpouštědla pro další použití, se nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek uvedené v části II přílohy č. 5 k této vyhlášce vztahují na výrobek ve stavu, ve kterém je připraven k použití. Za část obsahu těkavých organických látek se u výrobků s omezeným obsahem těkavých organických látek nepovažuje hmotnost těkavých organických látek, které během zasychání chemicky reagují za vzniku ochranného filmu nátěrové hmoty.

        (5)  Výrobky obsahující více než 3 % hmotnostní těkavých organických látek, které jsou používány při činnostech uvedených v příloze č. 1, musí být při uvedení na trh označeny na štítku nebo v průvodní technické dokumentaci údaji nutnými pro vedení roční hmotnostní bilance organických rozpouštědel podle bodu 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce.

 

§ 8

 

Přechodná ustanovení

 

        Výrobky s omezeným obsahem těkavých organických látek uvedené v kategorii A části I přílohy č. 5 k této vyhlášce, které nesplňují nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek uvedené v tabulce A části II přílohy č. 5 k této vyhlášce stanovené k plnění od 1. ledna 2010, a které byly vyrobeny před tímto datem, mohou být uváděny na trh nejdéle do konce roku 2010.

 

§ 9

 

Zrušovací ustanovení

 

        Zrušují se:

1.
Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.
2.
Vyhláška č. 509/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.

 

§ 10
Účinnost

 

        Tato vyhláška nabývá účinnosti jeden měsíc ode dne jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 6 odst.  2, které nabývá účinnosti dvacet čtyři měsíce ode dne jejího vyhlášení.

 

Ministr:
Mgr. Drobil v. r.

 

1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES o kontrole emisí těkavých organických látek vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím.
Směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při užívání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice Rady 1999/13/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích. 
2)
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 
3)
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
4)
Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přílohy:

 

Příloha č. 1 - Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů

Příloha č. 2 - Plán snížení emisí těkavých organických látek

Příloha č. 3 - Roční hmotnostní bilance těkavých organických látek

Příloha č. 4 - Technické podmínky provozu zařízení sloužících ke skladování a distribuci benzinu

Příloha č. 5 - Výrobky s omezeným obsahem těkavých organických látek, nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek v těchto výrobcích a lhůty k jejich plnění