Více času na podstatné

Text vyhlášky o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie včetně příloh!

22.11.2011 13:31

Název předpisu: Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Číslo předpisu: 337/2011 Sb.

Částka: č. 118/2011 Sb.

Účinnost: 21. listopadu 2011

 

Text předpisu:

 

337

VYHLÁŠKA

ze dne 11. listopadu 2011

o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. a) a g), § 8 odst. 3 písm. b) a d), § 8 odst. 4 písm. b) a c), § 8 odst. 7, § 8a odst. 1, § 8a odst. 2 písm. a), § 8a odst. 3 písm. d) a e) a § 8a odst. 6 zákona:
§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška v souladu s právem Evropské unie1) stanovía) náležitosti označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, určení třídy energetické účinnosti a seznam výrobků spojených se spotřebou energie,
 
b) požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání a seznam výrobků spojených se spotřebou energie.

 
§ 2

Seznam výrobků spojených se spotřebou energie
pro energetické štítkování

(1) Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, jsoua) pračky,
 
b) televizní přijímače,
 
c) chladničky, mrazničky a jejich kombinace,
 
d) myčky nádobí,
 
e) klimatizátory vzduchu.
 

(2) Další výrobky spojené se spotřebou energie, na které se nevztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, jsou
 

a) bubnové sušičky prádla,
 
b) elektrické trouby,
 
c) pračky kombinované se sušičkou,
 
d) zdroje světla,
 
e) předřadníky k zářivkám.

 

§ 3


Energetický štítek a jeho umisťování, informační list
a technická dokumentace


Provedení energetického štítku a jeho obsah a umísťování, obsah technické dokumentace a informačního listu, určení třídy energetické účinnosti, metody a postupy měření a zpřístupňování informací konečnému uživateli pro jednotlivé typy výrobků spojených se spotřebou energie stanovené v § 2 odst. 1 je uvedeno v přímo použitelných předpisech Evropské unie, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce a pro jednotlivé typy výrobků spojených se spotřebou energie stanovené v § 2 odst. 2 je uvedeno v přílohách č. 2 až 6 k této vyhlášce.

 

§ 4

Seznam výrobků spojených se spotřebou energie pro ekodesign

Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v příloze č. 7 k této vyhlášce o požadavcích na ekodesign, jsoua) elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu,
 
b) set-top-boxy,
 
c) chladicí spotřebiče,
 
d) televizní přijímače,
 
e) bezucpávková oběhová čerpadla,
 
f) elektromotory,
 
g) externí zdroje elektrické energie,
 
h) nesměrové světelné zdroje,
 
i) zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla,
 
j) pračky pro domácnost,
 
k) myčky nádobí pro domácnost,
 
l) ventilátory poháněné elektromotory s příkonem v rozmezí od 125 W do 500 kW.

 

§ 5

Požadavky na ekodesign, označování CE a ES prohlášení o shodě

(1) Požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, včetně harmonogramu jejich uplatňování, stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie.

(2) Pokud je k výrobku spojenému se spotřebou energie připojeno označení CE a vydáno k tomuto výrobku ES prohlášení o shodě, pak tento výrobek spojený se spotřebou energie splňuje všechny požadavky na ekodesign uvedené pro daný výrobek spojený se spotřebou energie v přímo použitelném předpisu Evropské unie.

(3) Označení CE je označení shody výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky na ekodesign a skládá se z písmen "CE" podle vzoru uvedeného v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(4) ES prohlášení o shodě musí obsahovat tyto prvkya) identifikační údaje o výrobci, které zahrnují alespoň jméno nebo název a adresu výrobce,
 
b) identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, pokud byl stanoven, které zahrnují alespoň jméno nebo název a adresu zplnomocněného zástupce,
 
c) identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce a její podpis,
 
d) podrobný popis typu výrobku umožňující jeho jednoznačné určení,
 
e) odkazy na použité harmonizované normy, jiné použité normy nebo technické specifikace2),
 
f) odkaz na jiné použité právní předpisy Evropské unie, které stanoví připojování označení CE.

 

§ 6

Posuzování shody a předpoklad shody

(1) Posuzování shody výrobku spojeného se spotřebou energie s požadavky na ekodesign stanovenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie se provádí interní kontrolou návrhu nebo systémem řízení pro posuzování shody uvedenými v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) Výrobek spojený se spotřebou energie, který byl vyroben podle harmonizovaných norem, je ve shodě s požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie, k nimž se tyto normy vztahují.
§ 7

Postupy ověřování požadavků na ekodesign

a poskytování informací


(1) Postupy ověřování požadavků na ekodesign výrobku spojeného se spotřebou energie pro účely dozoru nad trhem jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie.

(2) Postupy poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie.

 

§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh, se zrušuje.
§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovenía) § 2 odst. 1 písm. a) a d), která nabývají účinnosti dnem 20. prosince 2011, a
 
b) § 2 odst. 1 písm. e), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 

Ministr:

Ing. Kocourek v. r.


____________________________________________________________

1)Směrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost.
Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost.
Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám.
Směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnost.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
 
2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 337/2011 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 337/2011 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 337/2011 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 337/2011 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 337/2011 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 337/2011 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 337/2011 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 337/2011 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 337/2011 Sb.

 

(Přílohy ke stažení ZDE)

 

Předpis ke stažení ZDE