Více času na podstatné

Textil čtyřikrát jinak

06.11.2013 14:18

V návaznosti na předcházející články jsme na internetu našli další čtyři společnosti, které se zabývají sběrem textilu, i když ne vždy jen pro opětovné využití. Pokud jsme nějakou další firmu přehlédli, budeme rádi, když se nám ozve.

V Polemice v tomto čísle se věnujeme společenské odpovědnosti firem a toto je také jeden z jejích projevů směrem k životnímu prostředí a úspoře přírodních zdrojů, zvláště když pro svou činnost nepobírají žádné dotace a ještě zbude nějaký ten příspěvek na charitu.

 

I bez vlastních internetových stránek zdá se prosperují!

Společnost Revenge, a. s. v současnosti provozuje ve více jak 50 městech v ČR sběr použitých oděvů prostřednictvím kontejnerů umístěných v ulicích města. Oděvy takto sesbírané se následně třídí přibližně do 250 kategorií.

Z vytříděných oděvů se daří cca 80 % vrátit k užívání. Zbytek nachází uplatnění v průmyslu a jen do 5 % materiálu v současnosti neznáme využití a musíme ukládat na skládky, případně odvážíme do spalovny k energetickému využití.

Naše společnost koncentruje veškerou svoji energii na svůj rozvoj, vytváříme podmínky pro vývoj nových technologických postupů v oblasti sbíraní, třídění a zpracování použitých oděvů, vytváříme nové pracovní pozice, které dynamicky vznikají s narůstajícím objemem sesbíraných oděvů.

Společnost nebyla a není dotována ani podporována z veřejných financí, neměli jsme ani odvahu se pouštět do složitých experimentů s charitativními příspěvky a sociálními podporami, proto máme veliký obdiv a úctu k těmto organizacím, a pokud mají zájem, tak jim pomáháme především tím, že jim nacházíme uplatnění pro oděvy, které neumějí samy uplatnit a na své náklady je od nich přebíráme a dál zpracováváme.

Svoji činnost vnímáme jako nezbytnou službu společnosti, která chce dobrovolně chránit svoje bezprostřední životní prostředí a nechce bezúčelně plýtvat s vyčerpatelnými finančními a přírodními zdroji.

Aleš Peka

Revenge, a. s.

alespeka@revenge.as

 

Použitý textil jde do zahraničí

Potex je ekologicko-charitativní projekt společnosti Aquastor, s. r. o. Sběr použitého textilu probíhá od roku 2007 formou stabilních sběrných kontejnerů, které najdete na frekventovaných a dobře přístupných místech v Praze a blízkém okolí, v současné době v počtu 249 kontejnerů.

Firma na své náklady kontejnery vyrábí a instaluje, nečerpá žádné dotace ani finanční podporu městských částí. Také opravy, údržba a odstranění případného nepoužitelného odpadu jdou plně k tíži společnosti.

Textilní zboží netřídíme, distribuujeme ho do zahraničí profesionálním třídírnám, které mimo jiné disponují velkým počtem zaměstnanců a technologiemi na zpracování druhotných surovin, především bavlny a vlny.

Našimi opěrnými body jsou tři slova – Služba + Ekologie + Charita.

Kontejnery najdou občané vesměs na místech, kde snadno zaparkují a kde se často pohybují – tedy záměr SLUŽBA.

Jsme partnerem MŽP a EU v projektu Prevence vzniku textilního odpadu, díky naší službě dostane textil další život a neskončí na skládce – tedy záměr Ekologie.

Podporujeme charitativní organizace finančně – tedy cestou, kterou všechny neziskové organizace upřednostňují – podporujeme Výcvik asistenčních psů HE+PA, Pomocné tlapky, o. p. s., dále Klokánek Chabařovická a tři děti v Africe – projekt Adopce na dálku. Zavázali jsme se k podpoře ve výši nejméně polovinou procenta z obratu firmy. Toto je tedy náš třetí záměr – Charita.

Bližší informace jsou dostupné na webu: www.potex.cz.

Lenka Jachninová

Aquastor, s. r. o.

lenka.jachninova@potex.cz

 

Dokonce i sběr od dveří

Od roku 1999 mají občané města Brna možnost odkládat použitý textil do speciálních kontejnerů k tomu určených. Ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Brna je provozuje je společnost E+B textil, s. r. o., která se zabývá sběrem a separací použitého textilu, jeho dalším využitím a zpracováním. V současnosti je v Brně rozmístěno přibližně 100 těchto kontejnerů.

V rámci podpory výchovy dětí k ekologickému myšlení provádí společnost od roku 2004 také sběr textilu na základních školách; v některých městských částech spolupracuje i s mateřskými a středními školami. Díky pozitivnímu ohlasu se počet škol se zájmem o tento typ sběru použitého textilu každoročně zvyšuje.

Od roku 2006 provádí firma rovněž tzv. DOOR sběr – sběr použitého textilu přímo od domovních dveří. Zde má občan možnost odložit použitý textil v určený den a hodinu před dveře domu, kde bydlí, odkud ho pracovník firmy následně sesbírá a odveze. Jedná se vždy pouze o určitou oblast, navrženou úřadem příslušné městské části. Tento způsob sběru textilu se každým rokem zvyšuje, využívá jej již většina brněnských městských částí.

Sesbíraný odložený textil projde následným tříděním a podle stupně opotřebení a druhu materiálu se určí jeho další použití.

Veškerá činnost probíhá bez jakýchkoli dotací. Část odloženého textilu se zpracovává na čisticí textilie a v průmyslu (výroba koberců, izolačních materiálů, ...), část slouží k opětovnému použití (prodej v second handech). Nepoužitelné se energeticky využije ve spalovně. Nově navázala firma spolupráci s Českým červeným křížem.

Zdroj: www.ebtextil.cz

 

Čisticí hadry jsou také potřeba

Firma DIMATEX CS, s. r. o. ze Stráže nad Nisou nabízí zákazníkům různé druhy čisticích hadrů. K jejich výrobě využívá druhotné textilní suroviny.

Sběrné kontejnery firmy Dimatex CS jsou určeny ke sběru využitelných textilních materiálů. Tyto jsou posléze poskytovány z části charitativním organizacím a z části jsou předány k následné recyklaci. Do kontejnerů se sbírají veškeré oděvy a bytový textil a také spárované (svázané) nositelné boty.

Kontejnery jsou umístěny na základě požadavku jednotlivých měst na jejich pozemcích. Svoz a údržbu okolí kontejneru zajišťuje firma sama. Takto získaný textil nekončí na skládkách či ve spalovnách a recyklací použitého textilu přispíváme ke zlepšení životního prostředí.

Zdroj: www.dimatex.cz

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2012