Více času na podstatné

U novely obalového zákona zůstavá rozpor a větší prodejny budou muset nabízet pivo i ve skle

12.04.2016 07:23

Návrh novely zákona o obalech bude vládě předložen s rozporem s Ministerstvem financí, který se týká způsobu stanovení zákazu bezplatného poskytování lehkých plastových odnosných tašek v místě prodeje výrobků spotřebiteli. Novela také stanovuje, že větší prodejny nad 200 m2 budou muset nabízet pivo i ve vratných zálohovaných obalech.

Podle navrhovaného znění § 3 odst. 3 nesmějí být lehké plastové odnosné tašky v místě prodeje výrobků spotřebiteli poskytovány bezplatně, s výjimkou velmi lehkých plastových odnosných tašek.

Podle názoru Ministerstva financí předmětné ustanovení zasahuje do působnosti zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a vytváří právní nejistotu pro prodejce, co se týče možnosti jejich sankčního postihu. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí navrhuje dvě alternativní řešení. Prvním navrhovaným řešením je stanovení poplatku, který platí prodejce při předání tašky spotřebiteli. Tento poplatek by minimálně z části byl příjmem Státního fondu životního prostředí a jeho výše by byla stanovena prováděcím právním předpisem. Poplatek by pak prodejce musel promítnout do ceny tašky, aby byl splněn požadavek směrnice týkající se zákazu bezplatného poskytování. Druhým navrhovaným řešením je zavedení povinnosti pro prodejce nabízet lehké plastové odnosné tašky v místě prodeje výrobků spotřebiteli za náhradu odpovídající pořizovacím nákladům. Výši náhrad by Ministerstvo životního prostředí stanovilo prováděcím právním předpisem.

Ministerstvo životního prostředí s výše uvedenými návrhy nesouhlasí a trvá na navrženém znění § 3 odst. 3, neboť obě řešení navrhovaná Ministerstvem financí podle jeho názoru představují zbytečnou administrativní zátěž pro podnikatele. V této souvislosti MŽP zdůraznuje, že při přípravných jednáních k danému návrhu zákona byla možnost zavedení poplatku pro prodejce v rámci implementace směrnice ze stejného důvodu důrazně odmítnuta ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu.

V rámci připomínkového řízení dále nebyla akceptována zásadní připomínka Hospodářské komory České republiky, týkající se cílů recyklace a celkového využití obalového odpadu. Hospodářská komora České republiky nejprve požadovala snížení cílů o 5% pro jednotlivé materiály, poté svůj požadavek omezila pouze na komodity sklo a kovy a po konferenčním vypořádání připomínku přeformulovala a požaduje, aby pro kategorii kovových obalů byla procenta stanovena na 50% do roku 2019 a na 55% až pro rok 2020.

MŽP trvá na navržené úpravě z toho důvodu, že recyklační cíle stanovené zákonem o obalech by měly odpovídat cílům přijatým v rámci závazné části Plánu odpadového hospodářství ČR. MŽP dále k tomu uvádí, že současně lze předpokládat, že recyklační cíle v připravované novele směrnice 94/62/ES budou přísnější než cíle podle stávajícího znění směrnice. Rovněž je třeba vzít podle MŽP v úvahu, že navrhované cíle pro rok 2020 byly kromě cíle pro komoditu sklo a cíle pro celkové využití odpadů z obalů všechny splněny již v roce 2014. Cíl pro komoditu sklo pro rok 2020 navíc v roce 2014 nebyl splněn jen o 3,4 % a cíl pro celkové využití pouze o 1,4 %. Připomínku spočívající v požadavku na snížení recyklačních cílů uplatnilo též Ministerstvo průmyslu a obchodu, které s tímto vypořádáním souhlasí.

 

Cíle novely

Hlavním cílem novely obalového zákona je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. MŽP navrhuje zákaz bezplatného poskytování lehkých plastových odnosných tašek v místě prodeje výrobků spotřebiteli, s výjimkou velmi lehkých plastových odnosných tašek.

Rovněž se zavádí povinnost označovat biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové odnosné tašky. Způsob bude blíže stanoven prováděcím právním předpisem až v návaznosti na vydání příslušeného prováděcího aktu Evropské komise. Lhůta pro transpozici uvedené směrnice uplyne 27. listopadu 2016.

Návrh zákona také stanoví nové cíle recyklace a celkového využití obalového odpadu, neboť platný zákon o obalech upravuje tyto cíle pouze do roku 2016. Nové cíle jsou stanoveny pro období počínaje rokem 2016 (cíle pro tento rok se nemění), a to v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024, která byla vyhlášena v podobě nařízení vlády č. 352/2014 Sb.

Navrhovaným zákonem se dále také zavádí ohlašování údajů z evidencí vedených autorizovanou obalovou společností prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky ministerstva.

 

Pivo i ve skle

Navrhovaná úprava se týká též § 9 odst. 10, v němž je osobám, které uvádějí do oběhu nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, stanovena povinnost nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh, s výjimkou osob uvádějících tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2. Namísto zrušení daného ustanovení, které původně požadovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, se jako kompromisní řešení navrhuje zúžení působnosti předmětného ustanovení pouze na tři nejběžnější druhy piva (stolní pivo, výčepní pivo a ležáky). Důvodem je stále trvající poptávka po vratných zálohovaných obalech ve vztahu k pivu.

 

 

Dokumenty ke stažení ZDE