Více času na podstatné

Ukončení auditu

25.03.2011 11:28

Interní audit končí zpracováním závěrečné zprávy, výběrem a uložením dokumentace a zpracováním hodnocení činnosti týmu auditorů.

 

Za přípravu a obsah zprávy z auditů odpovídá vedoucí týmu auditorů. Zprávu z auditu přijímá tým auditorů jako celek (všichni pro), nebo o ní rozhodne vedoucí auditor, jako osoba, která zodpovídá za řádný průběh a ukončení auditu. O zprávě se zásadně nehlasuje.

 

Zpráva z auditů musí podávat kompletní, přesný, stručný a jasný záznam o auditech. Obsahově je vhodné, aby zpráva obsahovala:

 

a) cíle auditů a předmět auditů, zejména identifikaci organizačních a funkčních jednotek nebo procesů auditovaných v daném časovém úseku;

b) identifikaci vedoucího auditora a členů týmu auditorů;

c) seznam představitelů auditované organizace;

d) data a místa konání činností při auditech na místě;

e) kritéria auditů, zjištění a závěry z auditů;

f) nejistoty a/nebo překážky, které vyvstaly a které mohou snížit spolehlivost závěrů z auditů;

g) míra splnění cílů auditu a auditem nepokryté oblasti, ačkoliv byly v předmětu auditů;

h) nevyřešené názorové rozdíly mezi týmem auditorů a auditovanou organizací;

i) doporučení ke zlepšování, pokud jsou specifikována v cílech auditů;

j) rozdělovník zprávy z auditů.

 

Závěrečnou zprávu z auditů obdrží zadavatel auditu (klient) a auditovaná organizace. Dokumentace z auditu je protříděna, záznamy relevantní pro prokázání provedení auditu a jednotlivých zjištění (především neshod) jsou archivovány v souladu s požadavky na řízení dokumentace. Pro další použití se ukládá zejména plán auditu a použité podklady (např. seznamy otázek, formuláře ap.) s vyhodnocením jejich vhodnosti a upotřebitelnosti při dalším auditu.

Vedoucí auditor vyhodnotí kvalitu práce a odborné připravenosti týmu auditorů a hodnocení předá osobě řídící program auditů.