Více času na podstatné

Umíme se bránit blackoutu? Už ano!

12.10.2011 08:03

Problém déletrvajícího výpadku zásobování elektřinou velkého rozsahu (tzv. blackoutu) je již delší dobu vnímán jako  závažné potenciální ohrožení hospodářství vyspělých zemí, ale i lidského zdraví a dokonce životů. Při narušení elektroenergetické infrastruktury jsou dopady blackoutu na okolí větší, než škody na vlastním zařízení, proto je důležitější zabývat se především opatřeními pro zmírnění dopadu na zákazníky. Zkušenosti ukazují, že důsledky déletrvajících výpadků dodávky elektřiny jsou devastující zejména ve velkých městech. V posledních šesti letech se počet blackoutů zvyšuje, ročně dochází ve světě k více než deseti závažným případům.

Řešení, jak nebezpečí rozvratu života společnosti a ekonomické škody podstatně omezit, existuje. Řízenou dodávkou elektřiny pro vybrané spotřebitele a spotřebiče je možné udržet chod nemocnic, bankomatů, vodáren, kanalizace a další významné systémy kritické infrastruktury, které bereme již jako samozřejmé, ale bez nichž může dojít k tragickým důsledkům.

 V rámci výzkumného projektu podpořeného z programu Ministerstva průmyslu a obchodu „Trvalá prosperita“ vznikl nápad, který je unikátní nejen v rámci ČR, ale i v rámci EU. V polovině září byly provedeny zkoušky v reálném prostředí a výsledky představeny odborné veřejnosti a zástupcům veřejné správy. Potvrdilo se, že je možné při výpadku elektrické energie ve zlomku sekundy přepojit elektrickou síť tak, aby vytvořila ostrov, ve kterém jsou místní zdroje schopny pokrýt spotřebu nejdůležitějších míst – přesně tak, jak je předem naplánováno v krizovém plánu. Další významný krok, který je součástí řešení je možnost automaticky převést domácnosti na sníženou spotřebu, udržet funkčnost základních spotřebičů (mrazničky, oběhová čerpadla topení, komunikační prostředky) a zachovat tak základní životní potřeby.

Pro realizaci pilotního projektu nalezl řešitelský tým vedený společností CITYPLAN spol. s r.o. pochopení u provozovatele čistírny odpadních vod České Budějovice ČEVAK a.s., kde byly nainstalovány veškeré, pro tuto situaci vyvinuté a potřebné, technické prostředky. Po simulované poruše v elektrické síti speciálně vyvinuté zařízení okamžitě detekovalo a vyhodnotilo tuto poruchu, automaticky odpojilo čistírnu od sítě a převedlo napájení na zásobování elektřinou z místní bioplynové kogenerační stanice. Současně s tím byla odpojena zařízení s nižší prioritou tak, aby místní zdroj energie stačil zásobit předem stanovené důležité systémy.

Jihočeské krajské město má zajištěno, že i v případě déletrvajícího výpadku elektřiny bude zásobeno pitnou vodou a jeho odpadní vody budou čištěny nezávisle na vnější síti a bez potřeby nafty do náhradních dieselgenerátorových zdrojů. Zdrojem energie je zde čistírenský bioplyn.

Vyvinutý a odzkoušený systém je nyní možné instalovat v distribučních soustavách všech větších měst, které disponují vlastní teplárnou. To odpovídá i záměru v připravované aktualizaci Státní energetické koncepci. Namísto střídavého vypínání celých čtvrtí („rotující blackout“, který zažili Japonci po zemětřesení letos v březnu) je možné automaticky, cíleně omezit spotřebu tak, aby mohly životně nezbytné spotřebiče zůstat v provozu ve všech domácnostech bez přerušení.

Místní městské krizové ostrovní sítě zásobované z městských tepláren mohou sehrát při mimořádných provozních stavech významnou úlohu pro zajištění chráněných zájmů státu při případném rozpadu přenosové soustavy způsobeném například extrémním meteorologickým jevem, jakým byl orkán Kyrill v roce 2007. Zdroje distribuční soustavy, které budou navíc vybaveny funkcí startu ze tmy (blackstart), mohou být kromě ostrovního provozu pro nouzové zásobování elektřinou využity rovněž pro obnovu provozu elektrizační soustavy po blackoutu, především pro najetí vlastních spotřeb některých systémových elektráren.

 

Ing. Ivan Beneš, CITYPLAN spol. s r.o., ivan.benes@cityplan.cz

 

Poznámka: Článek vyšel v příloze Ekonumu - Energetika (článek je součástí článku na téma: "Komunální odpad - nevyužitý zdroj energie)