Více času na podstatné

Úprava jde nad rámec evropské legislativy a neposkytuje dostatečný čas na promítnutí změn

30.10.2015 07:32

Uvádí Svaz průmyslu a dopravy ČR ve svém stanovisku k návrhu novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a návrhu vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Svaz také požaduje, aby  tento postup byl řádně odůvodněn.

Z pohledu návrhu novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady SPČR nesouhlasí zejména s nastavenými velmi krátkými lhůtami pro přeznačení nebezpečných odpadů včetně nových identifikačních listů, proto požaduje, aby byla poskytnuta provozovatelům přiměřená alespoň tříměsíční lhůta na provedení. Svaz argumentuje tím, že pokud se splní harmonogram předkladatele a vyhláška bude přijata během měsíce listopadu, zbude pouze jeden měsíc na to, aby přijeté změny ve značení nebezpečných odpadů byly v provozovnách promítnuty.

K návrhu vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů svaz uvádí, že takto předložená česká úprava jde nad rámec požadavků evropských předpisů, s čímž zásadně svaz nesouhlasí. Předmětné evropské nařízení totiž nestanovuje povinnost zavádět výluhové parametry, dokonce i stanovení jakýchkoliv dalších kritérií je možností nikoliv povinností členského státu. Svaz se domnívá, že pokud předkladatel dospěl k závěru, že je třeba těmito limity disponovat, seznam dokonce rozšířit a v některých případech i několikanásobně zpřísnit (u Ni z 50 na 4, Cr celkový z 50 na 7, Pb z 10 na 5, As z 5 na 2,5), musí se tento postup řádně odůvodnit. Obdobnou pozici je podle svazu třeba zaujmout rovněž k testům ekotoxicity.

 

Dokument ke stažení:

Stanovisko k návrhu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Stanovisko k návrhu vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů