Více času na podstatné

Úvod, článek 1 až 3

21.02.2011 09:26

V následujícím textu je vždy v rámečku uvedeno číslo  článku základní normy ČSN EN ISO 14001:2005 a stručný obsah článku. Pod rámečkem je uvedena stručná anotace článku a jeho výklad vycházející z normy a jejích příloh, z dalších  podkladů (především z ČSN EN ISO 14004:2005) a  z praktických zkušeností autora. Text je doplněn doporučením postupu pro realizaci požadavků článku v organizacích neziskového a veřejného sektoru, případně i ukázkami možného řešení nebo příklady z uskutečněných projektů zavádění EMS.

 

 

Článek 1 - Předmětem normy je specifikace  požadavků kladených na systém environmentálního managementu. Je vymezen okruh organizací, ve kterých lze normu zavést.

 

Je třeba zdůraznit skutečnost, že norma nestanovuje žádné konkrétní hodnoty, které by měly být organizací v ochraně životního prostředí dosaženy. Specifikace cílových hodnot (např. emisí do ovzduší, podílu recyklace odpadů, apod.) je ponechána na organizaci. To umožňuje její uplatnění jako dobrovolného nástroje v kterékoliv organizaci, tedy i v organizacích neziskového a veřejného sektoru. Norma se nezabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, její alespoň částečné zakomponování však nevylučuje. To je důležité z hlediska současného trendu vytváření integrovaných systémů řízení. Základním požadavkem je vytvoření takového EMS, jehož environmentální politika a cíle jsou ve shodě s požadavky normy (na prvním místě s požadavkem dodržování platných právních předpisů). I když norma připouští několik možností pro prokázání této shody, v praxi naprosto převažuje prokázání shody prostřednictvím certifikace externí organizací – akreditovaným certifikačním orgánem.

 

Doporučení:  Zvažte účelnost zabývat se i vybranými problémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Shodu zavedeného EMS s normou prokažte certifikací akreditovaným certifikačním orgánem.

 

Článek 2 - Text neobsahuje žádné normativní odkazy, článek je v normě uveden pro zachování stejného pořadí číslování článků jako v předcházejícím vydání normy.

 

Článek 3 - Jsou uvedeny termíny a definice používané v normě spolu s jejich stručným vysvětlením.

 

Ze zkušeností vyplývá, že definování termínů je srozumitelné a v praxi nepůsobí potíže. Jen na doplnění je možno uvést:

Environment, životní prostředí: výčet prvků (složek) životního prostředí uváděný normou může být v praxi konkretizován nebo zúžen.

Neustálé zlepšování: Důležitý je požadavek, aby EMS zahrnoval stálý vývoj organizace v ochraně životního prostředí. Nepostačuje tedy  pouhé dodržování zákonných předpisů – EMS musí (například prostřednictvím pravidelného přezkoumávání vedením) tento vývoj umožňovat a rozvíjet.

Organizace: Organizaci může obecně  tvořit více provozních jednotek; norma připouští, aby pro potřeby normy byla jako organizace definována jedna provozní jednotka. Jinými slovy – EMS může být v takovém případě zaveden v provozní jednotce nadřazeného celku.

Zainteresovaná strana: O výsledky působení organizace v ochraně životního prostředí se mohou zajímat jednotlivci či skupiny (například obyvatelé města, ekologické iniciativy). EMS jim má umožnit přístup k těmto výsledků především prostřednictvím environmentální politiky. Jejich názory a poznatky mohou být využity i ve fázi vytváření systému.

Úvodní environmenální přezkoumání: Tento termín základní norma nespecifikuje, protože jeho vypracování není povinné. Navazující norma ISO 14004 jej však vysvětluje a jeho vypracování doporučuje, protože pomáhá zmapovat nedostatky v řízení ochrany životního prostředí  a tedy i stanovit priority pro environmentální politiku a environmentální cíle. Jak už bylo uvedeno v oddílu B, je cílem úvodního environmentálního přezkoumání zvážit všechny environmentální vlivy související se současnou i minulou činností organizace, s plněním zákonných a dalších předpisů a norem, s účinností opatření uskutečněných k dosažení požadované environmentální kvality výroby, výrobků, služeb a dalších činností. Jsou hodnoceny  emise do ovzduší a vody, nakládání s odpady, využívání vod, paliv, energií a přírodních zdrojů, zatěžování tepelnou energií, hlukem, zápachy, vibracemi a zářením, specifické vlivy na ekosystémy, vliv případných havárií apod. Významnou součástí úvodního environmentálního přezkoumání by měl být i odhad finanční náročnosti a potřeby pracovníků souvisejících se  zavedením EMS.

 

Doporučení: Rozsah pojmu „životní prostředí“ specifikujte podle výsledků úvodního environmentálního přezkoumání, nesnažte se o jeho možný úplný rozsah uváděný normou;  předmětem zájmu může být například pouze  ovzduší, voda, odpady, zeleň. Zaveďte EMS v celé organizaci (např. na městském úřadě) a zvažte možnost budoucího zavedení systému v řízených organizacích (např. v Technických službách, veřejných školách apod.).