Více času na podstatné

V aktuální výzvě OPŽP mohou žadatelé čerpat dotaci i v režimu "Služby v obecném hospodářském zájmu"

01.04.2014 09:17

File:Tilleho náměstí, podzemní kontejnery na tříděný odpad.jpg

V probíhající LVIII. výzvě (OPŽP, 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady) na podmínky režimu Služby v obecném hospodářském zájmu dosáhnou i ti, kteří budou žádat o dotaci na projekty systémů odděleného sběru odpadů. Možnost čerpání dotace v režimu SGEI se týká pouze projektů systémů odděleného sběru. Projekt musí splňovat kritéria: projekt řeší systém odděleného sběru, žadatelem je veřejný subjekt (obce, města, svazky obcí, kraje), nebo jimi zřízené a 100% vlastněné společnosti, jejichž náplní je zajištění systému separace odpadů, v rámci projektu budou pořízeny a instalovány pouze nádoby na oddělený sběr odpadů, a to výhradně v rámci občanské vybavenosti oblasti, v rámci projektu s podporou SGEI nelze pořizovat nádoby na odpad pro podnikatele a jejich provozovny a v rámci projektu s podporou SGEI není možné pořizovat svozovou nebo jinou techniku. Podpora bude poskytnuta v souladu s „Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu", zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 26. 4. 2012.

 

Další informace:

Žádosti o podporu v rámci LVIII. výzvy jsou přijímány od 5. března do 15. dubna 2014, více ZDE


 

Zdroj: SFŽP (OPŽP)

Foto: wikimedia.org (Autor: ŠJů)