Více času na podstatné

Věcný návrh horního zákona jde do připomínkového řízení

18.12.2012 06:40

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem věcného záměru je definovat zásady, směry a cíle novelizace horního zákona tak, aby odpovídaly současným potřebám. Mezi zásadní cíle patří posílení právní ochrany nerostného bohatství zpřesněním podmínek, za nichž je možné nerostné bohatství využívat a vyvážení zájmů státu, občanů a báňských podnikatelů. Termín připomínek je stanoven na 11. ledna 2013.

Účelem věcného záměru je definovat zásady, směry a cíle, k nimž se má ubírat příští novelizace horního zákona. Mezi tyto cíle musí patřit zájem na právní ochraně nerostného bohatství a současně s ním i zpřesnění podmínek, za nichž je možno toto nerostné bohatství využívat. V zájmu posílení právní jistoty je proto třeba přesněji stanovit okruh nerostů, jejichž význam pro rozvoj České republiky je zásadní, stanovit podmínky jejich využívání a ochrany.

Dalším záměrem je nové vymezení úlohy dobývacích prostorů tak, aby i tento právní institut (mající dopady mj. i do oblasti územního plánování apod.) odpovídal současným potřebám v oblasti nakládání s nerostným bohatstvím.

V zájmu řádného hospodaření s majetkem státu a v zájmu zajištění fiskálních zájmů státu je vhodné nově upravit také podmínky pro výběr a správu úhrad z vydobytých nerostů a z dobývacích prostorů.

S ohledem na poznatky z praxe a s ohledem na reálné potřeby našeho státu se navrhuje definování veřejného zájmu v horním právu tak, aby bylo zřejmé, že na ochraně a využívání některých nerostů má zvýšený zájem celá Česká republika a za jakých podmínek bude tento zájem uplatňován.

Cílem věcného záměru je rovněž vyjasnit postavení státu a báňských podnikatelů za účelem umožnění podnikání v konkurenceschopném prostředí.

 

Návrh věcného záměru zákona ke stažení ZDE.

 

Související článek: Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo práci na věcném záměru "velké novely horního zákona"