Více času na podstatné

Veřejná konzultace k dalším 10 látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC)

13.03.2013 11:18

ECHA publikovala 10 nových návrhů chemických látek, k jejich identifikaci jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Několik návrhů v této konzultaci se zakládá na více než jedné vlastnosti vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Poprvé jsou mezi ně navrhovány látky, které mají být takto identifikovány na základě své toxicity pro specifické cílové orgány po opakované expozici. Konzultace potrvá 45 dní a skončí ke dni 18. dubna 2013.

Jedna z látek je navržena k identifikaci, neboť vzbuzuje ekvivalentní obavy z hlediska účinků na životní prostředí v důsledku toho, že degradační produkty vykazují vlastnosti endokrinních disruptorů.

Z 5 látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci (CMR), jsou 2 dodatečně navrženy k identifikaci jako persistentní, bioakumulativní a toxické (PBT). Další dvě jsou dodatečně navrženy k identifikaci z důvodu, že vzbuzují ekvivalentní (stejné) obavy jako látky s CMR vlastnostmi v důsledku nevratných účinků na ledviny a kosti.

Čtyři látky jsou navrhovány k identifikaci jako látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB). UV—320 a UV—328 jsou navíc také navrženy k identifikaci, jako PBT a jejich údaje o toxicitě (T) jsou považovány za splňující klasifikační kriteria "toxicity pro specifické cílové orgány po opakované expozici”, kategorie 1 nebo 2 (STOT RE 1/2). Nicméně, protože neexistuje v současné době žádná harmonizovaná klasifikace pro STOT RE 1/2, vhodná pro UV—320 a UV—328, připomínky k toxicitě těchto dvou látek budou zváženy při následné konzultaci v rámci procesu identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). ECHA zamýšlí zapojit do hodnocení sledované vlastnosti, toxicity, Výbor pro hodnocení rizik.

Kromě toho mohou být u navrhovaných látek zaslány připomínky k PBT/vPvB vlastnostem nebo k vlastnostem, které vzbuzují stejné obavy jako účinky těchto látek (”ekvivalentní úroveň obav”), i informace o jejich identitě. Výbor členských států vezme tyto připomínky do úvahy při projednávání identifikace látek navrhovaných jako látky SVHC. Výborem nebudou brány do úvahy připomínky k SVHC vlastnostem tam, kde byla přijata harmonizovaná klasifikace stanovená v příloze VI nařízení CLP.

Kromě toho mohou být poskytnuty informace o použití látek. Tzn. údaje pro daná použití o tonáži, expozici nebo uvolňování, vyplývající z těchto použití. Jsou také vítány informace o vhodnějších bezpečnějších alternativách látek/technikách a o struktuře dodavatelského řetězce.

ECHA tyto informace vezme do úvahy později, v procesu doporučování látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) do seznamu pro povolování/autorizaci (příloha XIV).

Na Kandidátský seznam bylo dosud zařazeno 138 látek vzbuzujících mimořádné obavy. Zařazení na tento seznam ukládá nové požadavky na informace od dodavatelů směsí a předmětů, obsahujících dané látky.

Látky navrhované k identifikaci jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)

  • Cadmium /ES 231—152—8; CAS 7440—43—9/
  • Cadmium oxide /ES 215—146—2; CAS 1306—19—0/
  • Dipentyl phthalate (DPP) /ES 205—017—9; CAS 131—18—0/
  • 4—Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated*)         
  • 2—(2H—benzotriazol—2—yl)—4—(tert—butyl)—6—(sec—butyl)phenol (UV—350) /ES 253—037—1; CAS 36437—37—3/
  • 2—(2H—benzotriazol—2—yl)—4,6—ditertpentylphenol (UV—328) /ES 247—384—8; CAS 25973—55—1/
  • 2,4—di—tert—butyl—6—(5—chlorobenzotriazol—2—yl)phenol (UV—327) /ES 223—383—8; CAS 3864—99—1/
  • 2—benzotriazol—2—yl—4,6—di—tert—butylphenol (UV—320) /ES 223—346—6; CAS 3846—71—7/
  • Ammonium CAS 3846—71—7 Pentadecafluorooctanoate (APFO) /ES 223—320—4; CAS 3825—26—1/
  • Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) /ES 206—397—9; CAS 335—67—1/

 

Zdroj: MPO