Více času na podstatné

Veřejná konzultace o potenciálních látkách vzbuzujících velmi velké obavy

28.02.2011 08:36

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) dnes zveřejnila návrhy na identifikaci sedmi chemických látek jako látek vzbuzujících velmi velké obavy (LVVVO) a jejich zařazení na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Kromě toho se navrhuje změna v případě jedné látky, která je již na tento seznam zařazena. Zainteresované strany se vyzývají, aby předložily své připomínky k návrhům do 7. dubna 2011.

 

Zařazení sedmi nových látek na seznam je navrženo z důvodu jejich potenciálně závažných účinků na lidské zdraví. Všechny tyto látky jsou karcinogenní a/nebo toxické pro reprodukci. Názvy látek, důvody pro jejich navržení jako LVVVO a jejich použití jsou uvedeny v přiložené tabulce. Belgie (ve spolupráci s Rakouskem a Polskem), Dánsko, Francie a agentura ECHA předložily na žádost Evropské komise návrhy na identifikaci sedmi chemických látek jako látek vzbuzujících velmi velké obavy (LVVVO). Byl rovněž předložen další návrh na sjednocení identifikace chloridu kobaltnatého jako LVVVO s jeho revidovanou klasifikací jako látky, která je současně karcinogenní a toxická pro reprodukci. Chlorid kobaltnatý byl v říjnu 2008 původně určen jako LVVVO pouze z důvodu svých karcinogenních vlastností. Připomínky k těmto osmi návrhům mohou předložit všechny zainteresované strany během následujících 45 dnů. Připomínky by se měly soustředit především na rizikové vlastnosti, které jsou důvodem pro zařazení chemických látek na seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy. Rovněž jsou vítány připomínky a další informace týkající se uvádění těchto látek na trh, jejich použití a expozice těmto látkám a dostupnosti bezpečnějších alternativ. Subjekty předkládající připomínky by si měly být vědomy toho, že tyto aspekty budou zohledněny v další fázi procesu (tj. při výběru látek pro případné zahrnutí na seznam látek podléhajících povolení, příloha XIV nařízení REACH), jejíž součástí je nové kolo veřejné konzultace.

 

Výbor členských států přezkoumá připomínky týkající se rizikových vlastností v rámci jednání o identifikaci navrhovaných látek jako látek vzbuzujících velmi velké obavy. Látky, u nichž bude dosaženo shody ohledně jejich identifikace jako LVVVO, budou agenturou ECHA zařazeny na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Na tento seznam již bylo zařazeno 46 látek. Zahrnutí do tohoto seznamu s sebou nese nové požadavky na informace o dodavatelích přípravků a předmětů obsahujících látky figurující na seznamu.

 

Aktuální seznam látek - zde.

 

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA