Více času na podstatné

Veřejná zakázka: Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštění odpadních vod dle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

18.01.2013 09:19

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil veřejnou zakázku "Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštění odpadních vod dle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)". Lhůta pro podání nabídek končí 5. února 2013 ve 13:50 hodin a otevírání obálek se uskuteční a deset minut později stejný den. Maximální celková cena za předmět plnění smlouvy je stanovena na 800.000,- Kč/rok bez DPH, tj. 1.600.000,- Kč bez DHP za dobu trvání veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky je kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod podle ust. § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001. Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ve smyslu ust. § 4 nařízení vlády 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod (dále jen „nař. vl.“), včetně s technickou normou TNV 25 9305 „Měřící systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou“ (dále jen „TNV 25 9305“).

Předmět veřejné zakázky bude realizován tak, že vybraný uchazeč bude provádět měření dle čtvrtletních plánů měření, a to způsobem, v počtech, na místech a v časech určených zadavatelem na základě návrhu místně příslušných Oblastních inspektorátů České inspekce životního prostředí (dále jen „OI ČIŽP“).
2.3. Uchazeč bude provádět dva typy měření: typ „A“ – kontrola stabilně umístěného měřicího systému v jednom měrném profilu a typ „B“ – jednorázové kontrolní měření pro jeden kontrolovaný profil (zdroj).

 

Dokumenty ke stažení:

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
Příloha č. 3 - Prohlášení
Příloha č. 4 - Kalkulace ceny
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy
Odůvodnění nabídky

 

Zdroj: SFŽP