Více času na podstatné

Veřejná zakázka malého rozsahu "Odborné a organizační zajištění činnosti a koordinace meziresortní pracovní skupiny BIOPALIVA..."

20.07.2011 07:30

Předmětem veřejné zakázky je „Odborné a organizační zajištění činnosti a koordinace mezirezortní pracovní skupiny BIOPALIVA, zpracování návrhů

prováděcích předpisů k energetické legislativě a aktualizace Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů“.

Předmět plnění zahrnuje:
- odborné a organizační zajištění další činnosti mezirezortní pracovní skupiny BIOPALIVA, ustavené ministrem průmyslu a obchodu na základě usnesení vlády České republiky č. 1308, ze dne 12. října 2005, v jejímž rámci bude prováděna koordinace postupu řešení uplatnění biopaliv v dopravě, příprava odborných podkladových materiálů posudků a analýz nutných pro další kroky v rámci koordinace postupu řešení uplatnění biopaliv v dopravě,

- odbornou pomoc a organizační zajištění a věcnou koordinaci činnosti pracovních skupin za účelem přípravy prováděcích právních předpisů k novelám zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 2/8 energií) a k připravovanému zákonu týkajícího se  obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla,

- odbornou pomoc, organizační zajištění a věcnou koordinaci činnosti pracovních skupin pro obnovitelné zdroje v energetice a v dopravě za účelem přípravy aktualizace Národního akčního programu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů,

- vypracování analýzy schvalovacích procesů pro energetické stavby, stanovení kritických míst a návrh řešení (viz bod II.1.e usnesení vlády č. 603/2010).

 

Termín podání nabídky: červenec 2011, 16:00 hod.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 000 000,- Kč bez DPH.

Dokumenty ke staížen: Výzva k podání nabídky

 

Zdroj: MPO