Více času na podstatné

Veřejná zakázka: Zpracování BREF pro stacionární zdroje nespadajících pod BREF

19.01.2015 11:11

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo veřejnou zakázku "Zpracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF". Předmětem veřejné zakázky je na základě důkladné analýzy trhu zpracovat referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, a tím umožnit Řídicímu orgánu Operačního programu Životní prostředí u zdrojů znečišťování ovzduší  dostupných technik v rámci PO2 a PO3 OPŽP, a dále pak usnadnit žadatelům o finanční podporu z evropských fondů na oblast ochrany ovzduší orientaci ve volbě nejefektivnějších technik za účelem zvýšení environmentálních přínosů finančních prostředků poskytovaných z připravovaných programů na programové období 2014+. Bližší specifikace projektu je uvedena v Příloze č. 2 ZD. Nabídky je možné podávat do 4. března 2015.

 

Dokumenty ke stažení:

Odůvodnění

Zadavaci dokumentace (ZD)

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3