Více času na podstatné

Verze 2.2 nástrojové sady QSAR zpřístupněna

05.08.2011 07:25

Uživatelé si mohou nyní stáhnout verzi 2.2 nástrojové sady OECD s názvem QSAR, která slouží ke sdružování chemických látek do kategorií.

Tento software pomáhá žadatelům o registraci a příslušným orgánům používat metodiku kvantitativních vztahů mezi strukturou a aktivitou (Q)SAR ke sdružování chemických látek do kategorií a doplňování chybějících údajů pomocí analogického přístupu, analýzy tendencí a posuzování nebezpečí (eko)toxicity chemických látek podle nařízení REACH. Tím přispívá ke snížení nákladů a omezení zbytečných zkoušek na obratlovcích.

Uživatelé tak mohou:

  • určit analogy chemické látky1, vyhledat experimentální výsledky dostupné pro tyto analogy a doplnit chybějící údaje pomocí analogického přístupu nebo analýzy trendů,
  • třídit do kategorií rozsáhlé seznamy chemických látek podle mechanismů nebo způsobů působení,
  • doplňovat chybějící údaje pro některé chemické látky za použití knihovny modelů (Q)SAR,
  • posoudit vhodnost případného analogu pro analogický přístup,
  • posoudit vhodnost použití určitého modelu (Q)SAR k doplnění chybějících údajů v případě konkrétní cílové chemické látky,
  • vytvářet modely (Q)SAR.

Ve verzi 2.2 bylo zlepšeno profilování, softwarové funkce a uživatelské rozhraní. Obsahuje také nové údaje o mutagenitě.

Zpřístupnění tohoto nástroje je součástí čtyřletého projektu spolupráce mezi organizací OECD a agenturou ECHA.

Bezplatné stažení a podpůrné materiályNástrojová sada QSAR

 

1Analogem se rozumí chemická látka, u které lze uplatnit analogický přístup (viz také pokyny k nařízení REACH týkající se QSAR a sdružování chemických látek.

Zdroj: MPO