Více času na podstatné

Věstník MŽP č.2/2011 se týká všech složek ŽP

28.02.2011 06:36

Obsah Věstníku:

 

1. Sdělení odboru odpadů MŽP k problematice "Limitní hodnoty ukazatelů - interpretace výsledků zkoušek"

2. Sdělení odboru ochrany vod MŽP k poplatkům za vypouštění znečištění do vodních toků §92 odst. 1 a2 zákona č.254/2001 Sb. - vodní zákon a §7 vyhlášky č. 293/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů - kontrolní laboratoře

3. Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP v návaznosti na Vyhlášku č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění Vyhlášky č.17/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší vydává tímto závazné číselníky k příloze č. 7. Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

4. Sdělení odboru ochrany vod MŽP o typech vodních toků a vodních útvarů určených pro hodnocení stavu vod dle směrnice č. 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

5. Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o zveřejnění seznamu správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením

 

Text Věstníku v elektonické podobě ZDE (Věstník prozatím nebyl zveřejněn)