Více času na podstatné

Vláda brání zvýšení cen elektřiny

26.10.2011 06:38

Nečasův kabinet schválil dotace státního rozpočtu ve výši 11,7 mld. Kč na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Pokud by nedošlo ke spolufinancování těchto nákladů státním rozpočtem, došlo by v roce 2012 ke zvýšení ceny elektřiny pro domácnosti v průměru až o 11%, pro velkoodběratele až o 15 %,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Nečas.

Schválením dotace státního rozpočtu ve výši 11,7 mld. Kč, dojde ke zvýšení ceny pro domácnosti o 4,3%, pro velkoodběratele o 5,8 % resp. 6,6% (odběratelé velmi vysokého napětí) .

Lze předpokládat, že v důsledku silné vyjednávací pozice průmyslových zákazníků při individuálním sjednávání ceny silové elektřiny může být očekávaný nárůst neregulované části ceny a tím i výše výsledné ceny dodávky mírně nižší.

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) je zakotvena v zákoně o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Vzhledem k problematické situaci velkého zájmu o podporu solárních elektráren bylo nutno přijmout v této oblasti nápravná opatření. Proto byly přijaty tři novely zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, jež by měly vést k narovnání situace a minimalizaci dopadů rozvoje solárních elektráren na ostatní odvětví národního hospodářství.

Podle tohoto návrhu novely zákona budou vícenáklady spojené s podporou elektřiny z OZE uhrazené provozovatelem regionálních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy těmto subjektům kompenzovány ve formě dotace hrazené z prostředků státního rozpočtu a ve formě složky ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny.

Vícenáklady provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatelů regionálních distribučních soustav spojené s podporou elektřiny z OZE, které nebudou pokryty dotací ze státního rozpočtu, tedy zahrne Energetický regulační úřad do složky ceny na přenos elektřiny nebo ceny na distribuci elektřiny.

 

Video z tiskové konference ZDE