Více času na podstatné

Vláda dnes projedná "Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR"

25.08.2010 08:51

Vláda na svém dnešním zasedání projedná bod. č.10 - Rozšířené teze  rozvoje odpadového hospodářství v ČR". Rozšířené teze mají posloužit jako základ pro tvorbu věcného záměru zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, které mají být předloženy vládě na jaře příštího roku.

 

Ministerstvo životního prostředí zahájilo již v loňském roce práce na nové legislativě odpadového hospodářství České republiky. S ohledem na předcházející zkušenosti, které Ministerstvo získalo při pracích na Tezích rozvoje odpadového hospodářství předložených vládě pro informaci 30. listopadu loňského roku, pokračovalo Ministerstvo ve stejném způsobu práce i při tvorbě tohoto dokumentu. Přípravné práce tak probíhaly v pracovních skupinách, které byly vytvořeny ze zástupců ministerstev a klíčových subjektů z oblasti odpadového hospodářství.

V rámci těchto příprav bylo rozhodnuto, že napříště budou odpadové hospodářství ČR upravovat tři zákony: stávající zákon o obalech a zcela nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Pro tuto volbu se Ministerstvo rozhodlo především z důvodů zjednodušení a zpřehlednění legislativy odpadového hospodářství, neboť legislativa upravující zpětný odběr vybraných výrobků s ukončenou životností se velmi často mění, a proto bude vhodnější, aby byla upravena odděleně od zákona o odpadech.

V souladu s rozhodnutím porady vedení Ministerstva byly v lednu letošního roku vytvořeny pracovní skupiny pro přípravu dvou nových zákonů. Závěry z jednání svolaných pracovních skupin byly shrnuty do tzv. Rozšířených tezí rozvoje odpadového hospodářství v ČR.

Po schválení poradou vedení Ministerstva byly Rozšířené teze zaslány Radě pro odpadové hospodářství a Radě pro druhotné suroviny a odpady. Jejich členové měli možnost Ministerstvu zaslat připomínky, které Ministerstvo zvážilo a případně do textu zapracovalo.

Na zasedání Rady pro odpadové hospodářství dne 21. května bylo členy Rady rovněž doporučeno, aby tento materiál byl předložen ještě současné vládě ke schválení.

Odborná veřejnost měla možnost se seznámit s obsahem Rozšířených tezí na kulatém stolu ministryně ŽP, který se konal dne 28. května 2010. Stejně jako členové výše uvedených rad byla odborná veřejnost vyzvána k zaslání připomínek. Jejich připomínky byly řádně vypořádány.

Tento dokument tak představuje určitý konsensus vytvořený napříč spektrem zájmů odpadového hospodářství ČR a měl by pomoci při dalších legislativních pracích na nové právní úpravě odpadového hospodářství v ČR.

Některé oblasti však přes intenzivní jednání zůstaly otevřené a při přípravě věcného záměru zákona je bude nutné znovu projednat. Jedná se především o výjimky ze zpoplatnění při ukládání odpadů na skládky, a to pro odpady používané pro technologické zabezpečení skládky a pro popílky ze spalování uhlí. Z tohoto důvodu je oblast osvobození od poplatku v kapitole 4.1 - Poplatek za odstraňování odpadů uvedena ve variantách.

Rozšířené teze mají posloužit jako základ pro tvorbu věcného záměru zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, které mají být předloženy vládě na jaře příštího roku, a proto je vhodné, aby vláda vyslovila souhlas s tímto dokumentem.

 

Během diskuzí a příprav nové legislativy odpadového hospodářství v průběhu roku vyplynulo, že budoucí úprava této oblasti by měla být provedena třemi samostatnými zákony, které by reagovaly na odlišnosti jednotlivých částí odpadové problematiky.

Zvlášť by se řešily obaly zboží a výrobků a zůstal by stávající zákon o obalech. Část odpadů by řešil nově připravený zákon o odpadech a v novém zákoně o výrobcích s ukončenou životností by se upravil tzv. zpětný odběr výrobků. Tato poslední oblast se nejčastěji mění, reaguje na vývoj v technologiích výroby a zpracování materiálů, následnou recyklaci výrobků a také na priority široké veřejnosti. Proto je užitečné, zpracovat ji v samostatném zákoně, aby při jejích změnách nebylo nutné zasahovat do dalších částí odpadové legislativy.

Vládě předložené „Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR“ představují základ pro vytvoření věcných záměrů dvou výše zmíněných nových zákonů, které v budoucnu nahradí stávající zákon o odpadech.

Materiál vznikal v průběhu letošního roku během mnoha jednání se zainteresovanými resorty a klíčovými subjekty z oblasti odpadového hospodářství v ČR, zejména Svazem měst a obcí ČR, Asociací krajů ČR, Hospodářskou komorou ČR. Odborná veřejnost se diskuzí zúčastnila prostřednictvím Kulatého stolu v květnu letošního roku.
Výsledný text tak představuje určitý konsensus napříč spektrem zájmů odpadového hospodářství v České republice, i když některé otázky, především ekonomické nástroje zákona o odpadech, nebyly ještě dořešeny. O nich se bude dále diskutovat při přípravě věcných záměrů obou zákonů. Přijetí těchto tezí vládou je dobrým podkladem pro další práci na zcela nové právní úpravě odpadového hospodářství v ČR.

 

Rozšířené teze  rozvoje odpadového hospodářství v ČR ke stažení ZDE