Více času na podstatné

Vláda schválila novelu vodního zákona

05.10.2016 12:45

Vláda dnes schválila znovu novelu zákona o vodách. S ohledem na nedohodu v otázce zvyšování sazeb poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových již předkládaný návrh zákona toto zvýšení neobsahuje.

Dále se vláda měla zabývat informací Ministerstva životního prostředí o plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet celkové produkce odpadů používaných Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem. Bod byl znovu odložen. Komentář ministerstva životního prostředí k tomuto bodu uvádíme níže.

 

Novela vodního zákona

Ministerstvo životního prostředí předloží vládě návrh zákona, který byl původně vládě předložen dne 21. března 2016 a následně se zapracováním připomínek Legislativní rady vlády dne 20. července 2016. S ohledem na nedohodu v otázce zvyšování sazeb poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových již předkládaný návrh zákona toto zvýšení neobsahuje.

Sazby poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových zůstávají tak ve výši stanovené platným vodním zákonem.

Obsahem předkládané novely vodního zákona je přenos správy poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na Státní fond životního prostředí České republiky a úprava procesních záležitostí týkajících se obou typů poplatků v souladu s daňovým řádem.

Dochází k upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod podle vodního zákona. Dále dochází k úpravě sankčních ustanovení v reakci na výše uvedené změny a k opravě některých legislativně technických nedostatků.

Dochází k omezení administrativy v oblasti poplatků, kdy v návrhu novely je upuštěno od povinnosti podávat poplatková hlášení u obou typů poplatků (zrušení záloh). Zrušen byl institut odkladu a prominutí poplatku, neboť tyto postupy jsou upraveny daňovým řádem, podle kterého se poplatky spravují. Dále byla omezena povinnost ohlašování údajů podle § 38 přes systém ISPOP až na zdroje s povoleným vypouštěním větším než 6000 m3 odpadních vod za kalendářní rok.

Další informace a text novely ke stažení ZDE

 

Komentář MŽP ke statistikám odpadů:

Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě materiál o plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet produkce odpadů. Obsahem materiálu jsou úkoly, které vyplývají z dohody (tzv. ujednání) mezi Českým statistickým úřadem, Ministerstvem životního prostředí a Úřadem vlády ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v České republice.

Ze společné dohody vyplývají kroky, které MŽP a ČSÚ učiní v následujících měsících a letech, s cílem sjednotit data o produkci odpadů v České republice, která jsou reportována do Evropské komise.

Společná dohoda má rovněž přímou souvislost s plněním předběžné podmínky v Operačním programu Životní prostředí 2014+. Do této předběžné podmínky, která je vázána na podporu projektů pro energetické využití odpadů, se tematika dat o odpadovém hospodářství částečně promítá. Ministerstvo pro místní rozvoj jako koordinační orgán pro všechny operační programy bylo o ujednání informováno a o dohodě byla v srpnu 2016 informována i Evropská komise (DG Regio), se kterou MŽP povede o plnění předběžné podmínky další jednání.

Společná dohoda obsahuje okamžitě realizovatelné kroky (horizont 3 – 6 měsíců) a střednědobé řešení (horizont 1 – 4 roky).

  • Okamžitě realizovatelné řešení (horizont 3 – 6 měsíců)
  • ČSÚ - v krátkodobém horizontu zajistí údaje o produkci, příp. nakládání s komunálním odpadem úhrnem, tj. sumárně za produkci komunálního odpadu od obcí a živnostníků, s přičtením údajů o produkci s odpadem, který má povahu komunálního odpadu od podniků. Z tohoto důvodu by proběhla změna dat pro EUROSTAT a OECD a to i zpětně v časové řadě od roku 2003.
  • MŽP – přehodnotí metodu výpočtu produkce, příp. nakládání s komunálním odpadem s cílem zamezit možnému duplicitnímu započítávání odpadů a rozdílnostem mezi daty obou institucí.

 

  • Střednědobé řešení (v horizontu 1 – 4 roky)
  • Vytvoření auditní skupiny – EUROSTAT, ČSÚ, MŽP, CENIA, ÚV, MPO a nezávislí odborníci do konce září 2016.
  • Zahájení provedení auditu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností MŽP (ISPOP) do konce října 2016.
  • Vyhodnocení výstupů auditu ISPOP MŽP ve vztahu k zachování statistického zjišťování Odp 5-01 ČSÚ.
  • Po splnění případných předpokladů z auditu ještě cca 2 roky paralelního zjišťování a poté vyhodnocení možností úplného přechodu na administrativní zdroj dat MŽP nebo rozhodnout o pokračování ve statistickém zjišťování ČSÚ.