Více času na podstatné

Vláda příští týden projedná důležité zákony

29.08.2014 09:01

Aktualizováno 2.9. První zářijový týden by měla vláda ČR projednávat novelu zákona o hospodaření energií, který byl na minulém jednání vlády odložen. Vláda především projedná důležitou novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která má velký význam z hlediska členství České republiky v Evropské unii. Cílem návrhu zákona je urychleně zajistit kompatibilitu české právní úpravy s tzv. směrnicí EIA. Novelu včera projednala Legislativní rada vlády ČR s tím, že doporučila schválit návrh zákona ve znění jejího stanoviska. Vláda dále projedná novelu zákona o veřejných zakázkách a teze novely stavebního zákona.

 

Přehled výsledků jednání vlády ČR ze dne 3.9.2014 - ZDE

 

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

Cílem předloženého návrhu zákona je urychleně zajistit kompatibilitu české právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, (tzv. EIA směrnice).

Evropská komise má k české právní úpravě v oblasti EIA dlouhodobé výtky, především v oblasti účasti veřejnosti v řízeních navazujících na proces EIA, tedy v územním a stavebním řízení, a dále v oblasti účinného přístupu veřejnosti k soudům. V návrhu novely zákona jsou zapracována řešení těchto výtek. Mezi hlavní novinky patří rozšíření účasti veřejnosti v procesu povolování záměrů a tzv. coherence stamp, který v navazujících řízeních (územním a stavebním) potvrdí, že nedošlo v průběhu řízení k tak závažným změnám projektu, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí. Nově se stanovisko EIA stává závazné i pro další povolovací orgány a účastníci řízení mají možnost se odvolat i proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení. Žalobu bude možné podat i bez předchozí účasti v procesu EIA.

 

Novela zavádí zejména:

 • závaznost výstupu z procesu EIA ve formě závazného stanoviska,
 • mechanismus k ověření souladu žádosti o vydání povolení k záměru s požadavky uplatněnými v rámci procesu EIA,
 • širší možnost konzultativní účasti dotčené veřejnosti na povolování záměrů, kupř. ve stavebním řízení, současně s možností vstupu do řízení ve fázi po vydání povolení prostřednictvím uplatnění řádného opravného prostředku,
 • novou koncepci přístupu dotčené veřejnosti k soudní ochraně bez nutnosti předchozí procesní účasti (v pozici účastníka řízení) potenciálních žalobců v navazujících správních řízeních,
 • možnost soudního přezkumu závěru zjišťovacího řízení v případě, kdy se (na jeho základě) celý proces EIA nevede,
 • úpravy do stávající konstrukce spojeného procesu EIA s pořizováním regulačního plánu (§ 61 stavebního zákona), resp. s územním řízením (§ 91 stavebního zákona),
 • povinnost orgánu vydávajícího povolení k záměru zohlednit krom výstupu z procesu EIA rovněž ostatní podklady shromážděné v průběhu posuzování vlivů.

 

Zákon o hospodaření energií.

Novela zákona obsahuje změny v oblastech energetického auditu, energetického posudku, hospodárného užívání energie ústředními institucemi a energetických služeb, energetické náročnosti budov, státní energetické koncepci a územní energetické koncepci. Dále vláda projedná návrh zákona, kterým se mění zákon o právu na informace o životním prostředí. Další podrobnosti najdete ZDE.

 

Návrh zákona o veřejných zakázkách
Předložený návrh novely zákona o veřejných zakázkách si klade za cíl především odstranění nedostatků některých ustanovení zákona, které v praxi působí jisté obtíže a které by mohly působit rovněž problematicky zejména s ohledem na připravovanou novou právní úpravu dané oblasti. Navržená úprava se týká např. konkretizace pravidel pro zadávání veřejných zakázek, zrušení seznamu hodnotitelů veřejných zakázek, do kterého jsou zapisovány fyzické osoby odborně způsobilé hodnotit nabídky, navrženou úpravou má být zavedeno nové dílčí hodnotící kritérium, kdy zadavatel bude moci zohlednit také organizaci, kvalifikaci a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, návrh úpravy je zaměřen i na urychlení rozhodovacího procesu při výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, a to zejména zavedením koncentrace řízení, rozšířením povinnosti navrhovatelů skládat kauci a úpravou podmínek zastavení a přerušení řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.


Teze novely stavebního zákona a časovém harmonogramu legislativních prací

Základní teze novely stavebního zákona s cílem zjednodušit a zrychlit povolovací řízení MMR spatřuje zejména v jednom rozhodnutí zahrnující všechna povolení potřebná k realizaci záměru, ve spojení procesu posuzování vlivů na životní prostředí a dále např. i řízení o vydání integrovaného povolení (IPPC) s povolováním stavby, v upřesnění působnosti dotčených orgánů, ve zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územně plánovacích dokumentací, v umožnění využití územně analytických podkladů pro veškeré činnosti veřejné správy a ve zkrácení lhůt v soudním řádu správním umožňující přezkum opatření obecné povahy.

Časový harmonogram legislativních prací na novele stavebního zákona je připraven takto:

 • prosinec 2014: zpracování návrhu zákona
 • prosinec 2014 – únor 2015: meziresortní připomínkové řízení                      
 • březen 2015: předložení návrhu zákona vládě
 • leden 2016: předpokládaná účinnost zákona

Za účelem aktivní a účinné spolupráce bude zřízena pracovní skupina složená ze zástupců stavebních úřadů, dotčeným ministerstev, profesních organizací a investorské sféry.Přehled předpisů dle návrhu programu:
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 

Další body programu:
 • Informace o základních tezích novely stavebního zákona a časovém harmonogramu legislativních prací
 • Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky