Více času na podstatné

Vláda projedná návrh novely zákona o odpadech

12.05.2011 08:43

Vláda dne 18. května bude projednávat návrh novely zákona o opadech. Návrh novely zákona vychází z Usnesení vlády č. 298 ze dne 20. dubna 2011. Návrh zákona, který umožní využití poplatků dle ustanovení § 37e zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech k posílení zdrojů Programu Zelená úsporám. Dále v rámci programu schůze vláda projedná "Informace o přípravě potenciálu snižování emisí znečišťujících látek v České republice k roku 2020".

 

Komentář:

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „zákon o odpadech“). Návrh zákona byl zpracován na základě usnesení vlády č. 298 ze dne 20. dubna 2011 k bilanci Programu Zelená úsporám, kterým bylo v bodě III. B uloženo ministru životního prostředí předložit vládě do 30. dubna 2011 návrh zákona, který umožní využití poplatků dle ustanovení § 37e zákona o odpadech k posílení zdrojů Programu Zelená úsporám.

Hlavním cílem předkládaného zákona je rozšířit možnost využití finančních prostředků získaných na základě ustanovení § 37e zákona o odpadech z výběru poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Dosavadní úzké účelové určení se ukazuje jako nevyhovující, a to zejména z toho důvodu, že velká část prostředků zůstává v současné době nevyužita. Proto se navrhuje rozšíření účelového určení výnosů z poplatku i na podporu ochrany jiných složek životního prostředí. 

Vzhledem k tomu, že výše zmíněné usnesení (z 20. 4. 2011) uložilo předložit novelu zákona č. 185/2001 Sb. vládě do 30. 4. 2011, nebylo možno provést připomínkové řízení. O svolení k tomuto postupu byl ve smyslu  čl. 76 Legislativních pravidel vlády ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády požádán dopisem ministra životního prostředí.

Z časových důvodů se rovněž  navrhuje, aby byl na základě ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vysloven Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky souhlas s návrhem zákona již v prvém čtení.

 

Text novely:

  1. V § 37e nadpis zní: „Poplatek za znečišťování životního prostředí emisemi z některých použitých vozidel“.
  2. V 37e odst. 1 se slova „na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků“ nahrazují slovy „za znečišťování životního prostředí emisemi z těchto vozidel“.
  3. V § 37e odst. 6 se na konci věty první doplňují slova „a použijí se na podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí a na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků“.

 

Přechodné ustanovení: Poplatky vybrané do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí na podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí a na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.

 

Navrhovaná účinnost: dnem vyhlášení