Více času na podstatné

Vláda projedná návrh NV o kritériích udržitelnosti biopaliv z biokapalin

01.12.2011 09:58

Vláda dne 7. prosince projedná návrh nařízení vlády o udržitelnosti biopaliv z biokapalin. Novela zákona o ochraně ovzduší, si vyžaduje vydání prováděcího předpisu, kterým budou popsána závazná kritéria udržitelnosti pro biopaliva v dopravě, způsob výpočtu emisí skleníkových plynů vznikajících během životního cyklu biopaliv, správná zemědělská praxe při pěstování plodin, výkazy emisí skleníkových plynů, formuláře a další postupy a náležitosti.

Tento návrh nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES a stanovuje kritéria udržitelnosti biopaliv a biokapalin, způsob stanovení úspory emisí skleníkových plynů, požadavky na systém kvality a hmotnostní bilance, obsahové náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy včetně náležitostí dokumentace pěstitele biomasy a dále náležitosti certifikátů a základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů.

Jedním z hlavních důvodů předložení návrhu nařízení vlády, je tedy potřeba docílení souladu s uvedenými směrnicemi. Vzhledem ke skutečnosti, že již proběhl termín pro transpozici směrnic do české legislativy, je zapotřebí přijetí nařízení vlády v co nejkratším možném termínu. V současné době je ČR vystavena riziku zahájení řízení o porušení smlouvy ze strany Evropské komise (proces infringementu), které se zvyšuje se vzrůstající dobou prodlení.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů stanovuje rámec pro dosažení cíle 20% podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie EU do roku 2020. Výjimkou je sektor dopravy, pro který je stanoven cíl 10% podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie do roku 2020. Směrnice také definuje kritéria udržitelnosti biopaliv.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS stanovuje povinnost dodavatelům pohonných hmot snížit emise skleníkových plynů z jimi dodaných pohonných hmot minimálně o 6 % do 2020.

Konkrétně toto nařízení vlády upravuje podrobné podmínky pro zajištění výkonu státní správy v rámci ustanovení novely zákona, výkonu akreditace, certifikace a autorizovaného ověřování výkazů o plnění kritérií udržitelnosti pro biopaliva (v dopravě) a pro biokapaliny (v energetice).

Nařízení vlády definuje podmínky, za nichž lze pro účel splnění povinnosti dané v odstavci 1 § 3a zákona (tj. skutečnosti, že výrobci, dovozci a distributoři pohonných hmot jsou povinni zajistit, aby sortiment motorových benzinů a motorové nafty dodávaných na trh obsahoval minimální množství biopaliva), zohlednit pouze ta biopaliva, jež splňují kritéria udržitelnosti.

Nařízení vlády definuje podmínky, za nichž lze pro účel splnění povinnosti dané v odstavci 1 § 3a zákona (tj. skutečnosti, že výrobci, dovozci a distributoři pohonných hmot jsou povinni zajistit, aby sortiment motorových benzinů a motorové nafty dodávaných na trh obsahoval minimální množství biopaliva), zohlednit pouze ta biopaliva, jež splňují kritéria udržitelnosti.

Kritéria udržitelnosti

Biopaliva a biokapaliny podle tohoto návrhu splňují kritéria udržitelnosti, pokud úspora emisí skleníkových plynů činí nejméně 35 % oproti emisím skleníkových plynů vznikajícím v celém životním cyklu příslušné fosilní pohonné hmoty (dále jen „PH“).

Dále platí pravidlo, že biomasa použitá k jejich výrobě musí splňovat následující požadavky:

 • nesmí pocházet z půdy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, tj. z půdy, která měla ke dni 1. ledna 2008 nebo později jeden ze statusů definovaných nařízením, a to bez ohledu na to, zda ho stále ještě má, či nikoliv,
 • nesmí pocházet z půdy s velkou zásobou uhlíku, tj. z půdy, která měla ke dni 1. ledna 2008 jeden ze statusů definovaných nařízením a již ho nemá,
 • nesmí pocházet z půdy, která byla v lednu 2008 rašeliništěm, ledaže je prokázáno, že pěstování a získávání těchto surovin nezahrnuje odvodňování dříve neodvodňované půdy.

Návrh stanovuje, že biomasa pocházející z Evropské unie, která splňuje kritéria udržitelnosti, musí být rovněž vypěstována v souladu se společnými pravidly pro režimy podpor v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie (Příloha II bod 1 až 5 a 9 Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce).

 

Způsob stanovení úspory emisí skleníkových plynů

Pro stanovení úspory emisí skleníkových plynů může být použito standardních hodnot, skutečných hodnot či kombinací dílčích standardních hodnot uvedených v Příloze č. 1 posuzovaného nařízení vlády.

Standardní hodnoty lze použít pouze tehdy, pokud je hodnota roční emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou využití půdy, vypočtená způsobem podle bodu 5 v části 2 přílohy č. 1, menší nebo rovna nule. Další podmínkou pro použití standardních hodnot, resp. též dílčích hodnot pro pěstování, je, že biomasa:

 • je pěstována mimo členské státy Evropské unie,
 • je pěstována v členských státech Evropské unie v oblastech, které jsou uvedeny v seznamech podle čl. 19 odst. 2 směrnice 2009/28/ES, nebo čl. 7d odst. 2 směrnice 2009/30/ES (EK vede seznam těchto oblastí a umožňuje k němu dálkový přístup), nebo
 • je odpadem podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo zbytky jinými než ze zemědělství, lesnictví, akvakultury a rybolovu.

 

Pokud je biomasa pěstována na orné půdě, která tento statut měla před 1. 1. 2008, jsou roční emise ze změn v zásobě uhlíku vyvolané změnou využití půdy považovány za rovné nule.

V případě biokapalin je možné pro stanovení úspory emisí skleníkových plynů použít pouze skutečných hodnot či kombinaci dílčích standardních hodnot.

 

Stanovení základní hodnoty produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty

Nařízení vlády stanoví základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty, která činí 83,8 g CO2ekv.MJ-1.

Dotčená osoba (dodavatel PH) je povinna postupně snižovat emise skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě v úplném životním cyklu paliva tak, aby dosáhla do 31. prosince 2020 snížení o 6 % ve srovnání se základní hodnotou produkce emisí ekvivalentu CO2 pro fosilní pohonné hmoty.

 

Systém kvality a hmotnostní bilance

Systém (či režim) hmotnostní bilance budou povinny při dokladování splnění kritérií udržitelnosti biopaliv nebo biokapalin používat všechny uvedené osoby podílející se na životním cyklu výroby a prodeje biopaliva nebo biokapaliny.

Zavedený systém kvality musí být nastaven tak, aby bylo možné v jakémkoliv okamžiku prokázat původ biomasy, kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv nebo biokapalin a samotných biopaliv nebo biokapalin.

Systém kvality musí zahrnovat zavedení a vykazování systému hmotnostní bilance, který bude plně prokazovat původ a vlastnosti biomasy, kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv, biokapalin a samotných biopaliv nebo biokapalin splňujících kritéria udržitelnosti při jejich mísení s produkty, které nesplňují kritéria udržitelnosti. Dále zahrnuje vedení a vykazování evidence příchozích a odchozích produktů a jejich evidenční provázání na vydaná samostatná prohlášení, dílčí prohlášení o shodě a prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a rovněž vedení a vykazování vnitropodnikových procesů, zajišťující správnost a průkaznost postupů.

Systém hmotnostní bilance se aplikuje na úrovni jednotlivých článků řetězce výroby biopaliv nebo biokapalin s jedním identifikačním číslem za časový úsek platnosti certifikátu. Systém musí umožnit, aby dodávky produktů, které splňují kritéria udržitelnosti, ale vykazují rozdílnou produkci emisí skleníkových plynů, byly míseny a musí zajistit, aby informace ohledně produkce emisí skleníkových plynů a objemů těchto dodávek zůstaly spojeny se směsí.

V rámci systému je třeba také zajistit, aby součty hmotností i produkcí emisí skleníkových plynů dodávek splňujících kritéria udržitelnosti přidaných do směsi se rovnaly nebo byly větší než součty hmotností i produkcí emisí skleníkových plynů dodávek splňujících kritéria udržitelnosti odebraných ze směsi.

V případě, že produkty splňující kritéria udržitelnosti jsou smíchány s produkty, které je nesplňují, je nutné zajistit, aby množství udržitelných produktů přidaných do směsi bylo zjištěno předem a množství produktů, které budou ze směsi odebrány a mají sloužit jako produkty splňující kritéria udržitelnosti, nebylo vyšší než množství udržitelných produktů, které jsou do směsi přidány.

Také musí být zajištěna provázanost evidencí údajů s dodacími listy. Tyto informace je nutné uchovat pro účely ověřování autorizovanou osobou, a pro účely kontroly osobou pověřenou ministerstvem zemědělství nebo inspekcí po dobu nejméně 5 let.

Pěstitel biomasy splňující kritéria udržitelnosti musí vést evidenci, která umožní stanovit prodané množství udržitelné biomasy vztažené na hektar oseté plochy. Tuto evidenci a kopie vydaných samostatných prohlášení, které spolu musí být evidenčně provázány, archivuje taktéž minimálně po dobu 5 let.

 

Obsahové náležitosti dokumentů

Posuzovaný návrh nařízení vlády zároveň stanovuje obsahové náležitosti certifikátu, obsahové náležitosti samostatného prohlášení, dílčího prohlášení a prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, obsahové náležitosti evidence a obsahové náležitosti dokumentace pěstitele biomasy.

V certifikátu jsou uvedeny kromě identifikačních údajů vystavovatele certifikátu (jméno a adresu autorizované osoby) a příjemce certifikátu také jedinečné registrační číslo certifikátu přidělené autorizovanou osobou, která certifikát vystavila; druh činnosti společnosti; datum vydání certifikátu a seznam zemí, ze kterých držitel certifikátu může nakupovat biomasu, přičemž tento seznam zemí musí být totožný se seznamem zemí uvedených v autorizaci.

 

Samostatné prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií udržitelnosti obsahuje:

 • jedinečné identifikační číslo prohlášení přidělené jeho vystavovatelem; identifikační údaje vystavovatele a příjemce prohlášení (u fyzické osoby - jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu identifikační číslo, bylo-li přiděleno, případně datum narození; adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání; u právnické osoby - obchodní firmu nebo název; sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno; u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje;;
 • prohlášení, že biomasa pochází z půdy, která byla ornou půdou před 1. 1. 2008;
 • prohlášení, že biomasa nebyla vypěstována na plochách s půdou s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, s velkou zásobou uhlíku nebo na rašeliništi;
 • prohlášení, že biomasa byla vypěstována v souladu se společnými pravidly pro režimy podpor v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie;
 • údaje o biomase zahrnující informace o jejím druhu případně podílů biomasy, datum sklizně (rok) a místo pěstování - v EU minimálně normalizovaná klasifikace územních celků (NUTS II), mimo EU minimálně název státu;
 • informaci o způsobu určení produkce emisí skleníkových plynů;
 • místo a datum vystavení a podpis oprávněné vystavující osoby;

 

Dílčí prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti obsahuje:

 • jedinečné identifikační číslo dílčího dokladu přidělené jeho vystavovatelem; identifikační údaje vystavovatele a příjemce dílčího dokladu (fyzická osoba - jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, případně datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání; právnická osoba - obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje); registrační číslo certifikátu a identifikaci autorizované osoby, která certifikát vystavovateli vydala, v případě dodání udržitelných produktů v rámci dobrovolného systému certifikace název systému, v kterém byla dodávka udržitelných produktů přijata);
 • údaje o biomase, případně o kapalných nebo plynných meziproduktech určených k výrobě biopaliv nebo biokapalin zahrnující informace o jejich druhu, případně podílů biomasy nebo kapalných nebo plynných meziproduktů a množství. V případě, že biomasa nebo kapalné nebo plynné meziprodukty pocházejí z odpadu nebo zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, lesnictví, akvakultury a rybolovu uvedení této skutečnosti;  
 • informaci o původu vypěstované biomasy, resp. biomasy použité k výrobě kapalných a plynných meziproduktů obsahující minimálně název státu, ve kterém byla biomasa vypěstována;
 • údaje o produkci emisí skleníkových plynů v gCO2ekv/t, případně (gCO2ekv/MJ), včetně způsobu určení hodnoty produkce emisí skleníkových plynů. V případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů musí být také uvedena identifikace přepravního prostředku a přepravní vzdálenost. Při stanovení produkce emisí skleníkových plynů použitím standardních hodnot se nemusí výše produkce emisí skleníkových plynů uvádět. Při stanovení produkce emisí skleníkových plynů použitím skutečných hodnot, byl-li použit bonus za pěstování na znehodnocené půdě podle bodu 7 v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, případně bonus za používání zdokonalených zemědělských postupů podle bodu 1 v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení uvést informaci, že byl bonus použit;
 • místo a datum vystavení a podpis oprávněné vystavující osoby;

 

Prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti obsahuje:

 • jedinečné identifikační číslo dokladu přidělené jeho vystavovatelem;
 • identifikační údaje vystavovatele a příjemce dokladu (fyzická osoba - jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, , identifikační číslo, bylo-li přiděleno, případně datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání; právnická osoba - obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje); registrační číslo certifikátu a identifikaci autorizované osoby, která certifikát vystavovateli vydala, v případě dodání udržitelných produktů i název dobrovolného systému certifikace, v kterém byla dodávka udržitelných produktů přijata
 • údaje o biopalivu nebo biokapalině zahrnující informace o jejich druhu a množství, případně podílů biopaliv nebo biokapalin. V případě, že biomasa nebo kapalné nebo plynné meziprodukty pocházejí z odpadu nebo zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, lesnictví, akvakultury a rybolovu uvedení této skutečnosti;
 • prohlášení, že bylo biopalivo nebo biokapalina vyrobeno v zařízení, které bylo v provozu před 23. 1. 2008;
 • informaci o státu původu biopaliva nebo biokapaliny;
 • údaje o produkci emisí skleníkových plynů, včetně způsobu určení hodnoty produkce emisí skleníkových plynů. V případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů musí být také uvedena identifikace přepravního prostředku (např. registrační značka vozidla) a přepravní vzdálenost. Při stanovení produkce emisí skleníkových plynů použitím skutečných hodnot, byl-li použit bonus za pěstování na znehodnocené půdě podle bodu 7 v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, případně bonus za používání zdokonalených zemědělských postupů podle bodu 1 v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení uvést informaci, že byl bonus použit; dodává-li výrobce, prodejce nebo dovozce biopalivo přímo dodavateli pohonných hmot (je posledním článkem řetězce výroby a distribuce biopaliva), musí zahrnout do produkce emisí skleníkových plynů také emise z vzniklé přepravou k dodavateli pohonných hmot,
 • místo a datum vystavení a podpis oprávněné vystavující osoby;

 

Dopady na výrobce (rafinerie), distributory a dovozce klasických PH:

Počet primárně dotčených osob z vymezené podskupiny podnikatelského sektoru nebude vysoký – ustanovení se týká cca 30 obchodníků a distributorů benzinu a motorové nafty. Reálný může být nárůst administrativy spojené se zpracováním, ověřením
a schválením zprávy o emisích skleníkových plynů z životního cyklu dodávaných paliv
za uplynulý rok. Podklady a evidenci pro zpracování zprávy pravděpodobně budou muset dotčené právnické osoby zajišťovat průběžně v průběhu roku od výrobců biopaliv a celý reportingový proces si vyžádá určité procento expertní práce při vyhodnocování dodržování kritérií udržitelnosti. Proto může být každá dotčená podnikající osoba zatížena vícenáklady na zajištění cca 0,3 pracovní síly v průběhu roku, což představuje cca 120 - 230 tis. Kč mzdových prostředků vynakládaných ročně, dále náklady na ověření výkazu dosahovaného snížení objemu emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v palivu zjištěného během úplného životního cyklu paliva - celkově se tedy bude jednat o náklady ve výši cca 0,5 – 1,0 mil. Kč. Konečný dopad posuzovaných opatření sekundárně dopadne na spotřebitele paliv, a to na soukromé osoby a z podnikatelského sektoru - především na dopravce, u kterých půjdou dopady do řádu statisíců Kč na průměrnou právnickou osobu a rok. Celkově
je očekávána stagnace produkce ropných produktů rafinerií společně s mírným nárůstem odbytu motorové nafty. Zákon 221/2011 Sb. zahrnuje také novelu zákona o spotřebních daních, která úzce souvisí s předkládaným návrhem nařízení vlády - distributoři PH mohou uplatnit sníženou sazbu spotřební daně pouze na složky biopaliv, které splňují kritéria udržitelnosti.

 

Dopady na pěstitele, resp. výrobce surovin pro výrobu biopaliv:

Na pěstitele či podnikatele v zemědělství by žádné negativní dopady dopadnout neměly, naopak díky novelizaci zákona a souvisejících právních předpisů lze očekávat zisk významných přínosů v souvislosti se zvýšením odbytu plodin a rostlin pro jejich výrobu. Tyto přínosy se mohou vztahovat na tuzemské podnikatele, ale i na dovozce surovin ze zahraničí a na jejich zahraniční výrobce. Nová legislativa stanovující kritéria udržitelnosti biopaliv vytváří předpoklad, že pro tuzemský trh bude nejvýhodnější používat biopaliva, resp. plodiny tuzemského původu, neboť jejich využití bude nejpříznivější především po stránce dopravních nákladů (úspory emisí), ale především z titulu úrovně zemědělství v ČR. Tuto úroveň je však žádoucí dále zvýšit (např. u řepky olejné by se měly výnosy sklizně navýšit o cca 20 %). Tyto parametry samy o sobě jsou schopny tuzemské producenty ochránit před konkurencí interkontinentálních dumpingových dodávek ze třetích zemí, nikoliv však před dodávkami z jiných členských států EU nebo blízkých třetích zemí. Kontrolu v oblasti zemědělství bude v souladu se zněním zákona zajišťovat MZe prostřednictvím pověřených osob.

 

Dopady na soukromý sektor nezúčastněný na zajištění výroby, distribuce a dovozu biopaliv:

Vlivem úpravy legislativy dojde v nezúčastněném podnikatelském sektoru k dopadům v důsledku nevysokého zvýšení cen PH, což se promítne do výše velkoobchodních i maloobchodních cen. Odhad těchto dopadů je ztížen nedostatkem informací o přístupu dalších států EU k transpozici a implementaci předmětné směrnice, a to (s výjimkou SRN) ani u států bezprostředně sousedících s ČR. Na základě globálního posouzení celého sektoru silniční dopravy na území ČR lze učinit závěr, že přepravní náklady zboží, výrobků, materiálů a surovin v důsledku dopadů aplikace ustanovení posuzovaného návrhu novely zákona mohou v průměru vzrůst maximálně o jednotky haléřů na tunokilometr (cca 1 hal).

 

Zdroj: důvodová zpráva k návrhu NV